Denní aktuality

Návrh zákona o náhradě újmy způsobené očkováním

15.04.2019 13:07 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o. / foto: shutterstock.com
V tomto článku se budeme věnovat návrhu zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, který byl po úspěšném absolvování připomínkového řízení dne 25. března 2019 schválen vládou

Podle současného znění návrhu bude státem odčiněna újma na zdraví způsobená povinnýmočkování pravidelným, zvláštním nebo mimořádnýms odkazem na zákon o ochraně veřejného zdraví. Náhrada by se tedy měla v souladu s vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, vztahovat k následkům očkování:

  1. pravidelného(např. tuberkulóza, záškrt, tetanus či v současné době velmi často skloňované spalničky),
  2. zvláštního(virová hepatitida A, B a vzteklina),
  3. mimořádného(tj. očkování v rámci prevence při mimořádných situacích).

Nárok na náhradu újmy bude mít taosoba, které vznikne újma na zdraví jakožto následek povinnéhoočkování. Prokazování této újmy však nebude probíhat v „řádném“ režimu, kdy je potřeba bez dalšího prokázat tzv. příčinnou souvislost mezi očkování a následnou újmou. Vznik újmy bude presumován na základěvyvratitelné právní domněnky v případech, kdy u pacienta nastanou následky stanovené prováděcím právním předpisem(tj. vyhláškou Ministerstva zdravotnictví)v čase tímto prováděcím předpisem předpokládaném. Jinými slovy,Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou stanoví seznam následků, které jsou na základě odborného medicínského poznání známou konsekvencí povinného očkování, a zároveň lhůtu, ve které by se tento následek měl objevit. Pokud budou obě tyto podmínky splněny, nemusí poškozený prokazovat příčinnou souvislost mezi očkováním a vznikem újmy, ale pouze splnění těchto dvou podmínek. Pokud se jedná o následky, které v dané vyhlášce nebudou uvedeny, či naopak které zde uvedeny budou, ale nastanou v jiný než vyhláškou předpokládaný čas, dokazování zde bude probíhat podlesubsidiární úpravy obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Poškozený tedy bude pro vznik nároku na náhradu újmypovinen prokázat příčinnou souvislost mezi provedeným očkování a vzniklou újmou.

Celý text najdete v sekci Právní aktuality.

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.