Kapitoly z gynekologie

Vyšší věk otců přináší vyšší riziko perinatálních komplikací

12.06.2019 09:34 - ČTK / foto: shutterstock.com
Nová zjištění o vlivu vyššího věku otců na zdraví novorozenců v perinatálním období a zdraví jejich matek během těhotenství.

Rozsáhlá retrospektivní kohortová studie byla prezentovaná v časopise British Medical Journal. Tým amerických vědců ze Stanford Univerzity pod vedením lékařky Yash S. Khandwaly reflektoval ve svém výzkumu stále sílící trend otcovství v pozdějším věku. Cílem studie bylo zjistit možnou souvislost mezi vyšším věkem otců a zvýšeným rizikem zdravotních komplikací novorozenců v perinatálním období a jejich matek během těhotenství.

Metodika studie

Vědci analyzovali data více než 40 milionů živě narozených dětí v USA mezi roky 2007 a 2016, která poskytl National Vital Statistics System. Data rozdělili do následujících skupin podle věku otců: < 25 roků, 25–34 roků, 35–44 roků, 45–54 roků a ≥ 55 roků. Průměrný věk otců se pohyboval mezi 30,0 a 31,2 roky. Celkem 2,7 % otců ve studii bylo ve věku 45–54 let a 0,3 % ve věku starších 55 let.

Primárně sledované perinatální parametry zahrnovaly předčasný porod (gestační věk nižší než 37 týdnů), nízkou porodní hmotnost (méně než 2 500 g), nízké APGAR skóre v 5. minutě (hodnota pod 8), nutnost podpůrné ventilace novorozence, hospitalizace na novorozenecké jednotce intenzivní péče, podávání antibiotik po porodu a přítomnost novorozeneckých křečí. U matek se hodnotil výskyt gestačního diabetu, preeklampsie a eklampsie.

Výsledky

Studie ukázala, že novorozenci starších otců měli vyšší riziko perinatálních komplikací. Vyšší věk otců byl asociován s vyšší pravděpodobností předčasného porodu, nízké porodní hmotnosti, neonatální morbidity a nízkého Apgar skóre. Matkám novorozenců hrozilo vyšší riziko rozvoje gestačního diabetu. Tyto výsledky potvrzují zjištění předchozích studiích, že věkem podmíněné změny v DNA spermatu mohou negativně ovlivňovat růst placenty a vývoj embrya.

Po vyloučení vlivu věku matky na výsledky studie bylo zjištěno, že gestační věk novorozenců otců starších 45 let byl ve srovnání s novorozenci mladších otců v průměru o 0,12 týdnů nižší (99% CI, -0,13−-0,11) a bylo u nich o 14 % vyšší riziko předčasného porodu (adjusted odds ratio [AOR], 1,14; 99% CI, 1,13–1,15). Novorozenci otců ve věku 45−54 let byli o 20,2 gramů lehčí (99% CI, -22,5– -18,0) než novorozenci mladších otců a měli o 14 % vyšší riziko nízké porodní hmotnosti (AOR, 1,14; 99% CI, 1,12–1,15).

Pravděpodobnost nízkého Apgar skóre byla častější u novorozenců otců starších 55 let (AOR, 1,14; 99% CI, 1,08–1,20), stejně jako nutnost ventilační podpory (AOR, 1,10; 99% CI, 1,04−1,16) a hospitalizace na jednotce intenzivní péče (AOR, 1,28; 99% CI, 1,24–1,33).

Pravděpodobnost výskytu gestačního diabetu byla o 28 % vyšší u partnerek otců ve věku 45−54 let (AOR, 1,28; 99% CI, 1,27–1,30). Nebyla ovšem zjištěna signifikantní asociace mezi věkem otců a rizikem preeklampsie a eklampsie.

Vědci odhadují, že nárůst počtu otců starších 45 let mohl v minulých deseti letech ovlivnit 13,2 % předčasných porodů, 14,5 % případů nízké porodní hmotnosti, 15,1 % příjmů na jednotku intenzivní péče a 18,2 % případů gestačního diabetu.

Editorka Hillary K. Brown, PhD., k těmto zjištěním poznamenává, že relativní i absolutní riziko perinatálních komplikací spojených s vyšším věkem otců je velmi nízké a že žádné odds ratio nepřesáhlo 1,5.

Význam prekoncepční péče o zdraví otců

Editorka dále připojila připomínku, že věkem podmíněné změny v DNA spermatu nemohou být jedinou příčinou pozorovaných asociací. K perinatálním komplikacím totiž mohou přispívat i další faktory negativně ovlivňující zdraví jako kouření, častá konzumace alkoholu, obezita, psychické poruchy nebo subfertilita, které se ve starším věku vyskytují častěji. Asociace mezi vyšším věkem otců a perinatálními komplikacemi proto nemusí být nutně kauzální.

Hillary K. Brown se domnívá, že výsledky studie přispějí k tomu, že prekoncepční péče o zdraví, která byla dosud primárně cílena jen na ženy, se rozšíří i na mužskou populaci. Význam prekoncepční péče o zdraví otců, stejně jako zdůraznění rizik spojených s otcovstvím v pozdějším věku, by podle autorů studie měl být rovněž reflektován v doporučených postupech prekoncepční péče.

(svat)

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/904202

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.