Cookies

Tento web je provozovaný MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., a potřebuje pro přizpůsobení obsahu a analýzu návštěvnosti váš souhlas. Souhlas vyjádříte kliknutím na tlačidlo "OK". Více informací
Svůj souhlas můžete odmítnout zde.

Podmínky užívání stránek a uživatelského účtu www.kapitoly-online.cz

Tento dokument Podmínky užívání stránek www.kapitoly-online.cz (dále jen „Podmínky“) slouží k poskytnutí všech nezbytných informací o podmínkách využití webových stránek www.kapitoly-online.cz a uživatelské sekce stránek www.kapitoly-online.cz (dále jen „Kapitoly online“).

Procházením Kapitol online a případně registrací při zřízení uživatelského účtu, který na tyto Podmínky odkazuje, prohlašujete, že jste se s Podmínkami seznámil(a), rozumíte jim a souhlasíte s nimi. Zároveň prohlašujete, že jste odborníkem ve smyslu zákona o regulaci reklamy.

 1. OBSAH

  2. Provozovatel
  3. Účel a povaha Kapitol online
  4. Uživatelský účet
  5. Závěrečná ustanovení


 2. Provozovatel 

  Provozovatelem je společnost MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., IČ: 26158299, sídlem Radlická 901/37, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75454 (dále jen „MEDICAL TRIBUNE CZ“).

  Kontaktní údaje MEDICAL TRIBUNE CZ jsou následující:
  - Poštou: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., Radlická 901/37, 150 00 Praha 5
  - Elektronicky: kapitoly@tribune.cz
  - Telefonicky: +420 733 625 908
   
 3. Účel a povaha Kapitol online

  Kapitoly online jsou určeny pouze osobám oprávněným předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky (odborníci), a tudíž splňují podmínky §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění. Tato odborná sekce není určena široké veřejnosti, jak ji definuje zákon 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Přečtěte si prosím všechna ustanovení těchto podmínek. Pokud nespadáte pod zákonem vymezenou skupinu odborníků nebo s některým z ustanovení podmínek nesouhlasíte, prosíme nevyužívejte Kapitoly online či uživatelský účel. Zřizovatel či provozovatel těchto stránek nenese odpovědnost za případnou škodu či porušení zákona, vyplývající z porušení předchozí věty.

  Provozovatel výslovně prohlašuje, že obsahem odborné sekce jsou informace určené pro odbornou veřejnost. Obsahem odborné sekce jsou odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb., o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli či provozovateli databáze podle zákona. Kapitoly online neslouží k podpoře předepisování výdeje či spotřeby léčivých přípravků. Jsou-li v textu jakkoliv nepřímo či náznakem zmíněny konkrétní léčivé látky či léčivé přípravky, je tak činěno pouze z důvodů informačních.

  Všechny reklamní a propagační informace jsou určeny pouze odborníkům. Reklamní informace v jakýchkoli zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu odborné sekce a jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.

  Odborná sekce obsahuje i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost MEDICAL TRIBUNE CZ v žádném rozsahu neručí za obsah těchto odkazovaných stránek.

 4. Uživatelský účet

  Uživatelský účet Kapitol online (dále jen „účet“) je zřízen úspěšnou registrací potvrzenou MEDICAL TRIBUNE CZ.

  Účelem účtu je možnost pravidelně využívat kurzy a vzdělávání, které jsou aktuálně k dispozici. Kurzy jsou poskytovány formou e-learningu, jsou akreditované – více informací zde.  

  Uživatel účtu se zřízením zavazuje dodržovat tyto podmínky a bere na vědomí informace o zpracování osobních údajů dostupné zde.

  Uživatel je povinen při registraci zadat pravdivé údaje a MEDICAL TRIBUNE CZ oznámit veškeré změny bez prodlení.

  MEDICAL TRIBUNE CZ je oprávněn kdykoliv program uživatelských účtů zrušit, změnit či převést na účet jiný.

  Účet je vytvořen na dobu neurčitou s tím, že uživatel je oprávněn účet kdykoliv zrušit. Postup pro zrušení účtu je následující:

  - Uživatel klikne na „deaktivovat účet“ přímo ve svém profilu,
  - Uživatel se na nás obrátí se žádostí o zrušení účtu na e-mail kapitoly@tribune.cz.

  Možnosti zrušení účtu ze strany provozovatele jsou následující:

  - MEDICAL TRIBUNE CZ je oprávněn uživatelskou sekci kdykoliv zcela zrušit, čímž dojde k zániku účtů;
  - MEDICAL TRIBUNE CZ je oprávněn účet zrušit, pokud dojde k porušení těchto Podmínek, jednání v rozporu s dobrými mravy nebo k obcházení těchto Podmínek;
  - MEDICAL TRIBUNE CZ je oprávněn zrušit zjevně duplicitní účty.

  Uživatel je povinen dodržovat tyto Podmínky, stejně jako podmínky uvedené v na ně navazujících aktech společnosti MEDICAL TRIBUNE CZ.

  Jakékoliv projevy, jednání atp. uživatele v souvislosti s jeho účtem nesmí svou formou či obsahem jakýmkoliv způsobem porušovat či ohrožovat obecně přijímaná pravidla společenské morálky, občanského soužití, dobré mravy nebo obecně závazné právními předpisy, ani obsahovat náboženský či politický podtext. Současně tyto nesmí mít vulgární, rasistický nebo jiný obecně nepřijatelný obsah sdělení.

  Uživatel je povinen chránit přístupové údaje ke svému účtu, nesdělovat je a ani jinak nezpřístupňovat třetím osobám.

  Uživatel je povinen jednat tak, aby nedošlo v souvislosti s jeho účtem (vč. jeho projevů a jakýchkoliv jednání) k porušení práv třetích osob (zejména práv autorských, licenčních apod.).

  Uživatel není oprávněn, jakkoliv dále šířit obsah Kapitol online.

  Práva k přístupu do účtu jsou nepřevoditelná a nemohou být předmětem dědického práva

  MEDICAL TRIBUNE CZ není odpovědná za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.

  Za uživatele se v případě pochybností považuje osoba, která MEDICAL TRIBUNE CZ prokáže, že oprávněně disponuje e-mailovou adresou uvedenou při registraci.

  MEDICAL TRIBUNE CZ není odpovědná za případné škody ani újmy, které by uživatelům mohly vzniknout v souvislosti s užíváním účtu a/nebo nástrojů v rámci účtu.

  Účast na jednotlivých nástrojích/sekcích v rámci účtu, ani případné vyhlášené odměny z uvedeného plynoucí není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. MEDICAL TRIBUNE CZ je oprávněna omezit možnost účasti uživatelů na jednotlivých aktivitách, akcích, výhodách atp.

  MEDICAL TRIBUNE CZ si vyhrazuje právo rozhodnout všechny sporné otázky týkající se účtů podle vlastního uvážení.

  MEDICAL TRIBUNE CZ si vyhrazuje právo zrušit účty uživatelů, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného či nekalého jednání ve vztahu ke společnosti MEDICAL TRIBUNE CZ, partnerům a nástrojům (vč. jednotlivých dílčích sekcí) a dalším uživatelům atp., a to i prostřednictvím třetích osob.

  MEDICAL TRIBUNE CZ si vyhrazuje právo měnit a upravovat tyto Podmínky, stejně jako právo účet zcela zrušit, a to vše i bez uvedení důvodu. Veškeré změny jsou účinné oznámením.

  Vznikne-li v souvislosti s účtem a užívání nástrojů autorské dílo ve smyslu z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), nebo jiný právně chráněný nehmotný statek (dále jen společně jako „dílo“), které uživatel zašle společnosti MEDICAL TRIBUNE CZ nebo zveřejní v uživatelském prostředí účtu, uděluje uživatel zasláním, popř. zveřejněním takového díla společnosti MEDICAL TRIBUNE CZ nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že společnost MEDICAL TRIBUNE CZ je oprávněna dílo využívat (vč. všech jeho částí, a to i separátně) ke všem známým způsobům užití, zejména ke zveřejnění na webu, komunikačních kanálech či materiálech a k reklamním, propagačním a marketingovým účelům společnosti MEDICAL TRIBUNE CZ a partnerů, ve smyslu šíření a použití těchto děl v médiích, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, věcný, množstevní a časový). Společnost MEDICAL TRIBUNE CZ není povinna tuto licenci využít a je oprávněna upravit dílo pro své potřeby v souladu s autorským zákonem. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání s dílem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, užití částí díla, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas autora (člena), má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen odesláním díla společnosti MEDICAL TRIBUNE CZ/shora popsaným zveřejněním. Společnost MEDICAL TRIBUNE CZ je oprávněna tuto licenci převádět (popř. udělovat podlicenci) na třetí osoby libovolně na základě vlastního rozhodnutí. Uživatel popsaným odesláním/zveřejněním díla výslovně prohlašuje, že je autorem díla, a jako takový je oprávněn uvedené souhlasy udělit a že užitím díla nebudou dotčena jakákoli práva třetích osob, tj. např. práva osob uvedených či zobrazených v předmětném díle, práva vlastníků věcí či ochranných známek vyobrazených či zmíněných v díle, atd. Veškeré nutné souhlasy související s dílem musí člen vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. V případě, že se prokáže opak, odpovídá uživatel plném rozsahu za veškeré majetkové i nemajetkové újmy vzniklé v této souvislosti společnosti MEDICAL TRIBUNE CZ a zavazuje se tyto neprodleně v plném rozsahu nahradit/odčinit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku souhlasu dotčené osoby vznikla společnosti MEDICAL TRIBUNE CZ anebo jiné osobě jakákoliv majetková či nemajetková újma (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty), je uživatel povinen ji v plném rozsahu nahradit/odčinit. Ve výše uvedeném případě je společnost MEDICAL TRIBUNE CZ oprávněna zaslané dílo nezveřejnit, popř. zveřejněné dílo odstranit.

  Uživatel se zavazuje kdykoliv na základě předchozí žádosti společnosti MEDICAL TRIBUNE CZ prokázat: písemným čestným prohlášením, že předmětné dílo vytvořil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva k jejich užití díla všemi způsoby a v rozsahu výše stanoveném; písemným výslovným souhlasem osoby či všech osob zachycených/zmíněných v předmětném díle, že souhlasí se zachycením/zmíněním své osoby/jména v díle a že souhlasí s užitím díla rozsahu podle ustanovení těchto Podmínek. Uvedené se analogicky uplatní i na práva vlastníků věcí či ochranných známek nebo jiných právně chráněných statků třetích osob vyobrazených, zmíněných či jinak zachycených v díle atd. V případě, že uživatel toto nesplní, je společnost MEDICAL TRIBUNE CZ oprávněna zaslané dílo nezveřejnit, popř. zveřejněné dílo odstranit.

 5. Závěrečná ustanovení

  Společnost MEDICAL TRIBUNE CZ si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu odborné sekce a ke změnám užívání stránek bude vždy připojeno datum změny.

  MEDICAL TRIBUNE CZ si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek. Prosím sledujte proto aktuální znění Podmínek.

  MEDICAL TRIBUNE CZ, 11. 11. 2020