Kapitoly z kardiologie

Otázky nad denním podáváním aspirinu zdravým seniorům se vrací

14.03.2019 12:36 - mir / foto: shutterstock.com
Zjištění studie ASPREE, publikované nedávno v New England Journal of Medicine, opětovně zpochybňují roli nízkodávkového aspirinu v primární prevenci kardiovaskulárních či jiných chronických chorob u zdravých seniorů.

Studie ASPREE probíhala v Austrálii a USA a měla za úkol zjistit, zda 100 mg enterosolventního aspirinu (kyselina acetylsalicylová, ASA) prodlouží zdravý život seniorů. Vědci randomizovali 19 000 zdravých osob starších 70 let (případně 65 let, šlo-li o černochy a Hispánce v USA) k dennímu užívání 100 mg ASA nebo placeba. Primárním cílem bylo přežití bez handicapu (disability-free) zahrnující úmrtí, demenci nebo trvalé poškození hybnosti, které se během mediánu sledování 4,7 let se mezi oběma skupinami významně nelišily. Sekundárním cílem bylo úmrtí z jakékoli příčiny.

Co se týká bezpečnosti, větší hemoragické události se objevily častěji ve skupině s ASA než u placeba (8,6 vs. 6,2 událostí na 1 000 osobo-roků; poměr rizik HR 1,13; 95% interval spolehlivosti CI 0,66–1,94), avšak příčinou úmrtí byly celkově jen v 5,0 % případů.

Mortalita jakékoli příčiny byla ve skupině s ASA také vyšší (12,7 vs. 11,1 na 1 000 osobo-roků; HR 1,14; 95% CI 1,01–1,29), pravděpodobně kvůli více úmrtím pro onkologická onemocnění.

Rakovina byla celkově nejčastější příčinou úmrtí (49,6 %). Ve skupině s ASA šlo o 3,1 % účastníků, zatímco při užívání placeba to byla 2,3 % (HR 1,31; 95% CI 1,10–1,56), nebyla však pozorována souvislost se žádným konkrétním typem nádoru. Grafické znázornění kumulativní incidence úmrtí pro onkologické onemocnění ukázalo, že počínaje třetím rokem od randomizace lze pozorovat výraznou progresi divergence (přičemž strmý nárůst souvisel s užíváním ASA, nikoli placeba), která chybí u ostatních příčin úmrtí (kardiovaskulární, hemoragické nebo jiné).

Pouze frekvence úmrtí na kardiovaskulární onemocnění byla při užívání ASA nižší než při placebu (1,0 % vs.1,2 %; HR 0,82; 95% CI 0,62–1,08).

Autoři upozorňují, že v kontextu předchozích studií byl jejich výsledek nečekaný, a je tedy potřeba výsledky pečlivě interpretovat, protože dosavadní práce nepopisují u ASA vyšší mortalitu, ale spíše protektivní působení proti rakovině. Důvodem může být omezená doba sledování, která skončila dřív, než se projevilo preventivní působení ASA. Výsledky také naznačují, že je možné, že biologie nádorů se může s věkem měnit.

(mir)

Zdroj: McNeil J. J., Nelson M. R., Woods R. L., et al. Effect of aspirin on all-cause mortality in the healthy elderly. N Engl J Med. 2018 Sep 16; doi: 10.1056/NEJMoa1803955 Epub ahead of print.

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.