Kapitoly z kardiologie

Délka apnoických pauz jako prediktor rizika mortality

28.02.2019 12:40 - pak / foto: shutterstock.com
Doba trvání apnoických pauz při obstrukční spánkové apnoi se jeví jako významnější ukazatel rizika mortality než celkový počet apnoických pauz.

Tyto poznatky amerických odborníků publikoval American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Cíl studie

Americká studie měla za cíl vyhodnotit souvislosti mezi délkou apnoických pauz a mortalitou a stanovit tak, zda délka dechových zástav během spánku může sloužit jako ukazatel rizika mortality. Autoři studie upozorňují, že apnoický/hypopnoický index (AHI) není dostatečně kvalitním ukazatelem rizika mortality, přestože se jedná o nejrozšířenější metodou hodnocení závažnosti spánkové apnoe. Podle amerických odborníků tento index dostatečně nezohledňuje všechny aspekty apnoických pauz (například stupeň hypoxemie a fragmentaci spánku) a není tak vhodným prediktorem mortality. Naopak délka apnoických pauz coby informace, kterou lze získat z běžného polysomnografického záznamu, pomáhá lépe analyzovat rizika obstrukční spánkové apnoe a identifikovat rizikové pacienty.

Popis a výsledky studie

V rámci studie bylo sledováno více než 5700 pacientů po dobu 11 let. Autoři během tohoto období zaznamenali 1290 případů úmrtí a konstatovali, že jedinci, u kterých docházelo ke krátkým apnoickým a hypopnoickým pauzám, čelili v dlouhodobém horizontu o 31 % vyššímu riziku úmrtí než pacienti s delšími apnoickými pauzami během spánku. Tato spojitost byla nejvýraznější u osob se spánkovou apnoí hodnocenou dle AHI jako středně závažnou – v této skupině dosahovalo riziko mortality téměř o 60 % vyšších hodnot.

Shrnutí a závěr

Krátké dechové zástavy podle autorů studie svědčí mimo jiné o změněných probouzecích reakcích, které souvisejí s fragmentací spánku a vyšším rizikem hypertenze. Přestože design studie neumožnil potvrdit příčinnou souvislost mezi krátkými apnoickými pauzami a úmrtími, krátké pauzy mohou být projevem jiných základních onemocnění, která zvyšují riziko mortality. Autoři studie konstatují, že kratší délka dechových zástav může svědčit o predispozici k ventilační nestabilitě a reakcím autonomního nervového systému, jež zvyšují pravděpodobnost dalších zdravotních problémů. Délka apnoických pauz podle nich tedy může plnit roli prediktoru rizika mortality u pacientů obou pohlaví.

(pak)

Zdroj: http://www.thoracic.org/about/newsroom/press-releases/journal/length-of-each-breathing-disruption-in-sleep-apnea-may-predict-mortality-risk-better-than-number-of-breathing-disruptions%20.php

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.