Kapitoly z neurologie

Zpomaluje cvičení progresi Parkinsonovy choroby?

26.04.2019 11:50 - MT / foto: shutterstock.com
Přibývá důkazů o tom, že velmi intenzivní cvičení může mít na pacienty s Parkinsonovou chorobou příznivý dopad.

Parkinsonova choroba (PD) je progresivní neurodegenerativní onemocnění charakteristické zhoršenou pohyblivostí, tělesným tremorem, svalovou rigiditou a celkovým fyzickým postižením.

Pro posouzení souvislosti pohybového cvičení a progrese nemoci proběhlo již několik studií; např. se zjistilo, že pravidelné cvičení ve středním věku snižuje pozdější riziko rozvoje PD. Aerobní cvičení po dobu 1-6 měsíců zase u pacientů významně zlepšilo kognitivní funkce a nedávná multicenrická randomizovaná studie fáze II uvádí, že intenzivní běh na pásu 4 dny v týdnu dokáže zpomalit progresi nemoci a pro pacienty je bezpečný.

Jak může cvičení pomoct s PD?

Mezi některé mechanismy, díky kterým pacienti s PD ze cvičení benefitují, patří:

Neuroplasticita

Neuroplasticitu popisujeme jako průběžnou reorganizaci mozku – především jde o nová nervová spojení. Je to primární základ ochrany proti úrazům a nemocem tohoto orgánu. U zvířat bylo potvrzeno, že cvičení neuroplasticitu usnadňuje, např. dlouhodobé běhání zvyšuje neurogenezi v hipokampu. Také zvyšuje expresi biochemických faktorů zahrnutých v procesech neuroplasticity, např. celulárního transkripčního faktoru CREB nebo intracelulárních kináz.

U lidí dlouhodobé cvičení vede k zvětšení objemu hipokampu a šedé hmoty a k udržení integrity bílé hmoty v centrální nervové soustavě. Pravidelné aerobní cvičení také zlepšuje aktivaci kůry a propojování neuronů během kognitivních činností.

Mozkové neurotrofické faktory

Mozkové neurotrofické faktory jsou důležitými zprostředkovateli růstu a přežívání neuronů a také chrání mozkové buňky proti škodlivým vlivům. U lidí i zvířat došlo po cvičení, jednorázovém i dlouhodobém, ke zvýšení koncentrace faktoru BDNF. Dlouhodobé cvičení navíc zvýšilo i koncentrace neurotrofického faktoru odvozeného od gliových buněk (GDNF), který podporuje přežití a diferenciaci dopaminergních neuronů. U zvířat cvičení zabránilo i rozvoji parkinsonského syndromu indukovaného neurotoxiny.

Abnormální agregace proteinů

Pro PD je typická formace Lewyho tělísek, což jsou shluky proteinu zvaného α-synuklein. Nedávná studie ukázala, že u transgenních myší exprimujících mutantní formu lidského α-synukleinu došlo po 3 měsících cvičení v běhacím kole k signifikantnímu snížení agregace tohoto proteinu. U těchto myší byla také signifikantně vyšší koncentrace BDNF, heat shock proteinu 70 a enzymu DJ-1 (PD protein 7). Navíc bylo zaznamenáno signifikantní zlepšení v jejich pohybových i kognitivních aktivitách.

Perspektivy

Závěry ze studií pracujících s myšmi i lidmi ukazují, že pravidelné cvičení cílené na kardiovaskulární fitness má potenciál zpomalit progresi PD. Nicméně stejně tak je důležité zároveň užívat předepsanou medikaci, jelikož zpožděná nebo poddávkovaná léčba může snížit pacientovu schopnost a motivaci k fyzické aktivitě.

(mir)

Zdroj: Sanchari Sinha Dutta pro News Medical, dostupné na https://www.news-medical.net/health/Does-Exercise-Slow-Parkinsons-Disease-Progression.aspx

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.