Prohlášení

Dohoda o užívání stránek www.kapitoly-online.cz

  1. Užíváním, tzn. vstupem do internetových stránek www.kapitoly-online.cz, uzavíráte Dohodu o užívání stránek (dále jen „dohoda“) se společností MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o. (dále jen MEDICAL TRIBUNE CZ), se sídlem Třebohostická 564/9, 100 00 Praha 10, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 75454. Za jakoukoli škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody nenese společnost MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., odpovědnost a vy jste povinni nahradit straně, která škodu nárokuje, škodu v plném rozsahu a výši. Společnost MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o., nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.
  2. Stránky, s výjimkou sekce Edukace pro pacienty a Edukace pro zdravotní sestry, jsou určena pouze osobám oprávněným předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky (odborníci), a tudíž splňuje podmínky §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění. Tato odborná sekce není určena široké veřejnosti, jak ji definuje zákon 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Přečtěte si prosím všechna ustanovení dohody o užívání odborné sekce stránek www.kapitoly-online.cz. Pokud nespadáte pod zákonem vymezenou skupinu odborníků nebo s některým z ustanovení dohody o užívání nesouhlasíte, nejste oprávněni vstoupit do této odborné sekce. Zřizovatel či provozovatel těchto stránek nenese odpovědnost za případnou škodu či porušení zákona, vyplývající z porušení předchozí věty.
  3. Obsahem odborné sekce jsou informace určené pro odbornou veřejnost. Obsahem odborné sekce jsou odborné články, informace o odborných akcích a odkazy na jiné odborné stránky či organizace. Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb., o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli či provozovateli databáze podle zákona.
  4. Všechny reklamní a propagační informace jsou určeny pouze odborníkům. Reklamní informace v jakýchkoli zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu odborné sekce a jsou plně v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy v platném znění.
  5. Odborná sekce obsahuje i odkazy na odborné internetové stránky jiných zřizovatelů. Společnost MEDICAL TRIBUNE CZ v žádném rozsahu neručí za obsah těchto odkazovaných stránek.
  6. Dotazy a připomínky, které vznesete a zadáte prostřednictvím těchto stránek, nejsou s ohledem na charakter stránek považovány za důvěrné a zřizovatel či provozovatel má právo je publikovat a nakládat s nimi podle svého uvážení.
  7. Společnost MEDICAL TRIBUNE CZ si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu odborné sekce a ke změnám užívání stránek bude vždy připojeno datum změny.

MEDICAL TRIBUNE CZ, 1. 10. 2016.

 
 
PARTNEŘI: