Kapitoly z RS

Špatná kvalita spánku při roztroušené skleróze souvisí s únavou i úzkostí

24.02.2019 19:02 - MT / foto: shutterstock.com
Německá studie potvrzuje vysokou prevalenci poruch spánku u pacientů s RS a negativní dopady těchto obtíží na psychickou i fyzickou kondici pacientů.

Zhoršená kvalita spánku je u pacientů s relaps-remitentní formou roztroušené sklerózy (RR-RS) či klinickým izolovaným syndromem (CIS) běžným jevem. Problémy se spánkem se negativně promítají do kvality života a zhoršují únavu, úzkost i depresi. To vše potvrdila studie, které se účastnili pacienti léčeni interferonem beta-1b.

Úvod

Přesné příčiny poruch spánku a problémů s únavou u pacientů s roztroušenou sklerózou nejsou dosud zcela objasněny. Odborníci se domnívají, že svou roli může hrát jak léčba onemocnění, tak například podceňovaný syndrom neklidných nohou. Studie, které na toto téma v minulosti proběhly, byly menšího rozsahu a účastnili se jich pacienti s různou medikací. Problematice spánku a únavy u pacientů s RS s jednotnou léčbou se věnovala studie, jejíž výsledky byly publikovány v časopise BMC Neurology.

Popis studie

Prospektivní studie, jíž se účastnilo 128 pacientů s RS (89,1 % osob) a CIS (10,9 % osob) léčených interferonem beta-1b, proběhla v Německu a zaměřila se na hodnocení kvality spánku, únavy a kvality života v období dvou let. Průměrný věk subjektů byl 41,5 let, 71 % pacientů byly ženy. Hodnocení sledovaných aspektů proběhlo na začátku studie a posléze po 6 a 12 měsících. Další hodnocení bylo naplánováno po 18 a 24 měsících. Medián skóre postižení EDSS (Expanded Disability Status Scale) dosahoval hodnoty 2, tedy minimální postižení jednoho z osmi sledovaných funkčních systémů. Pro hodnocení kvality spánku byl využit ukazatel PSQI (Pittsburgh Sleep Quality Index). U 62 pacientů s RS a 13 pacientů s CIS bylo již na začátku studie konstatováno, že trpí zhoršenou kvalitou spánku. V této studii nefigurovala kontrolní skupina, což neumožnilo porovnat výsledky pacientů léčených interferonem beta-1b s jinou terapií, ovšem cílem studie nebylo analyzovat dopady různých způsobů léčby na kvalitu spánku a únavu, ale pracovat s jednotným vzorkem pacientů.

Špatná kvalita spánku zhoršuje únavu

Při hodnocení únavy na stupnici MFIS (Modified Fatigue Impact Scale) byly pozorovány horší výsledky u pacientů, kteří se potýkali se špatnou kvalitou spánku. Mezi ukazateli PSQI a MFIS tedy byla zjištěna pozitivní korelace – čím horší byly poruchy spánku, tím větší únava pacienty sužovala. Se špatnou kvalitou spánku se pojilo také horší skóre při hodnocení kvality života pomocí nástroje SF-36 (Short Form 36 Health Survey), závažnější projevy deprese a úzkosti dle HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) i výraznější denní spavost (dle Epworth Sleepiness Scale), a to po celou dobu trvání studie. Pacienti se špatnou kvalitou spánku měli při většině průběžných kontrol též horší hodnoty EDSS a pozorováno bylo také zhoršení kognitivních funkcí. Prevalence deprese (15,4–22,7 %) a úzkosti (25–34,9 %) zjištěná v rámci této studie byla nižší než v jiných studiích, což autoři připisují nízkému stupni postižení – i přesto byly souvislosti mezi poruchami spánku a depresí a úzkostí hodnoceny jako významné.

Závěr

Německá studie potvrzuje vysokou prevalenci poruch spánku u pacientů s roztroušenou sklerózou a negativní dopady těchto obtíží na psychickou i fyzickou kondici pacientů. Autoři zdůrazňují, že v rámci léčby RS je potřeba věnovat se cíleným intervencím s cílem zlepšit kvalitu spánku, neboť únava, která úzce souvisí právě se špatnou kvalitou spánku, se objevuje u téměř 80 % pacientů s RS a může značně zhoršovat průběh onemocnění.

(pak)

Zdroj:

https://multiplesclerosisnewstoday.com/2018/08/29/poor-sleep-ms-linked-fatigue-depression-anxiety-study/

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.