Právní vzdělávání

Právní předpisy v oblasti zdravotnictví IV. – kritické momenty zpracování osobních údajů dle GDPR při poskytování zdravotní péče

Autorem lekce je advokátní kancelář KMVS. Čtvrtý modul právních předpisů v oblasti zdravotnictví vychází z předpokladu, že respekt k soukromí a potřeba ochrany osobních údajů, zejména pacientů nutně provází poskytovatele zdravotních služeb při jejich odborné činnosti takřka každý den. Tak jako předchozí lekce obsahuje i tato odborníkem garantovanou přednášku ve formě prezentace, souhrnný studijní text a vědomostní test, jehož úspěšné absolvování je ohodnoceno 2 kredity ČLK.


Právní předpisy v oblasti zdravotnictví III. – soukromoprávní smlouvy při provozování lékařské praxe

Autorem lekce je Mgr. Libor Štajer. Třetí kurz právních předpisů v oblasti zdravotnictví navazuje na dva předcházející, ale lze jej absolvovat i samostatně. Prezentace vychází z předpokladu, že nedílnou součástí oblasti poskytování lékařské péče je uzavírání soukromoprávních smluv. Z tohoto důvodu je zejména pro lékaře velmi důležité být dopodrobna obeznámen se všemi pravidly, kterými se uzavírání těchto smluv řídí. 


Právní předpisy v oblasti zdravotnictví II. - pravidla poskytování zdravotních služeb

Autorem lekce je Mgr. Libor Štajer. Lekce navazuje na předcházející kurz – Právní předpisy v oblasti zdravotnictví, ale lze jej absolvovat i samostatně. Při tvorbě lekce jsme vycházeli ze skutečnosti, že lékař je při své každodenní činnosti vázán řadou právních předpisů. Orientace v nich nemusí být zcela jednoduchá, proto přinášíme jejich přehledné členění a upozornění na základní právní povinnosti z nich vyplývajících.


Právní předpisy v oblasti zdravotnictví I. - základní právní předpisy

Autorem lekce je Mgr. Libor Štajer. První lekce právního vzdělávání vychází z premisy, že osoba vykonávající některé ze zdravotnických povolání, v našem případě povolání lékaře, by měla být dopodrobna seznámena se všemi právními předpisy, které se na její činnost vztahují. Toto je nutné zejména s ohledem k tomu, že ve zdravotnictví dochází k péči o lidské zdraví a je nutné zabezpečit, že tato péče bude v souladu s právními předpisy, které za účelem ochrany veřejného zdraví tuto oblast regulují.

Mgr. Libor Štajer je jedním ze čtyř zakládajících partnerů advokátní kanceláře KMVS. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Právní praxi vykonává více než 15 let, od 1.1.2006 je partnerem AK KMVS. Specializuje se na oblast farmaceutického práva, obchodního práva, závazkového práva a pracovního práva. Během své praxe četně publikoval a spolupracoval s řadou médií. Současně se věnuje přednáškové a lektorské činnosti v oblasti farmaceutického a zdravotnického práva.

Právní poradna

Chcete se zeptat? Napište prosím Váš dotaz týkající se právní problematiky do online formuláře.
Odpověď bude zveřejněna na těchto stránkách.

Aktuality

Stav českého zdravotnictví dle OECD
30.11.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V červenci letošního roku byly Ministerstvu zdravotnictví v čele s ministrem Adamem Vojtěchem představeny výsledky analýzy systému zdravotní péče.
více
Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
16.11.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Před necelými dvěma měsíci, konkrétně 9. října 2018, byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů.
více
Úhrady zdravotnických prostředků po novu
29.10.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V tomto článku se budeme věnovat připravované změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění.
více
Bude zrušena karenční doba?
18.10.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Druhým čtením v Poslanecké sněmovně prošel návrh na změnu zákoníku práce. Novela mění ustanovení, která se týkají poskytování náhrady mzdy nebo platu během prvních tří dnů pracovní neschopnosti.
více
Prováděcí vyhlášky k novele zákona o léčivech
27.09.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Dne 20. září 2018 byly ve Sbírce zákonů publikovány dva stěžejní prováděcí předpisy - vyhlášky k zákonu č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o léčivech). Tyto vyhlášky reagují s takřka ročním zpožděním na novelu č. 66/2017 Sb., kterou došlo k novelizaci zákona o léčivech.
více
Elektronizace veřejných zakázek
23.09.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V návaznosti na blížící se odloženou účinnost § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nastane pro zbývající skupinu zadavatelů již 18. 10. 2018, bychom se rádi věnovali tématu povinnosti elektronizace veřejných zakázek, jež v rámci výše uvedeného ustanovení nastává.
více
Lékový záznam pacienta
12.09.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Od účinnosti povinné elektronické preskripce uplynulo více než půl roku a Ministerstvo zdravotnictví již chystá další zásadní novelu zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech). Nyní se přednostně zaměříme na část novely upravující lékový záznam pacienta.
více
Stav českého zdravotnictví dle přehledu OECD
02.08.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V červenci letošního roku byly Ministerstvu zdravotnictví v čele s ministrem Adamem Vojtěchem představeny výsledky analýzy systému zdravotní péče OECD, neboli Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, jíž je Česká republika členem. OECD zveřejnila pravidelný hospodářský přehled za rok 2018, ve kterém se mimo jiné věnuje systému zdravotní péče v České republice.
více
Ochranné prvky v novele zákona o léčivech
15.07.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V průběhu května letošního roku bylo ukončeno připomínkové řízení k novele zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Tato novela reaguje na blížící se účinnost evropské úpravy týkající se tzv. protipadělkových opatření, konkrétně na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/62/ES, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkající se humánních léčivých přípravků, pokud jde o zabránění vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce, a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161, kterým se tato směrnice doplňuje stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků. Tato evropská úprava zavádí povinné uvádění tzv. ochranných prvků na léčivých přípravcích.
více
Zdravotnická dokumentace v novém
14.07.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Dne 9. 7. 2018 vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č. 137/2018, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Ministerstvo zdravotnictví, v čele s ministrem Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, si od dané novely slibují zejména zjednodušení vedení zdravotnické dokumentace a snížení administrativní zátěže pro zdravotníky.
více
Plná úhrada léčivých přípravků podle přílohy č. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění
13.07.2018 - JUDr. Lenka Vková, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V době počínající okurkové sezóny a sněmovních prázdnin, které začínají záhy po hlasování o důvěře vládě, bychom rádi krátce rozebrali nález Ústavního soudu k otázce práva na plnou úhradu alespoň jednoho léčivého přípravku ve skupinách podle přílohy č. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (ZoVZP), který byl vydán v dubnu tohoto roku. Jedná se o nález sp. zn. III. ÚS 2332/16.
více
Důkazní břemeno ve vybraných medicínských sporech
26.06.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V květnovém nálezu, sp. zn. IV. ÚS 14/17, se Ústavní soud vyjádřil k tématu důkazního břemene ve vybraných medicínských sporech. Nález samotný je výsledkem sporu započatého u okresního soudu, jenž se postupně vyšplhal až k soudu Nejvyššímu, jehož rozsudek (spolu s rozsudkem krajského soudu) Ústavní soud v návaznosti na ústavní stížnost stěžovatele zrušil a věc vrátil k dalšímu projednání.
více
Aktualita ohledně lékárenské vyhlášky
10.05.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Aktuálně se v legislativním procesu nachází novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky.
více
Nelékařská zdravotnická povolání v novém
07.05.2018 - KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
V souvislosti s novelou zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, která nabyla účinnosti dne 1. 9. 2017, došlo na přelomu roku 2017 a 2018 k novelizaci vyhlášky č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.
více
Novinky v oblasti elektronické preskripce
15.04.2018 - JUDr. Lenka Vlková, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Během uplynulého měsíce došlo k významné změně v oblasti elektronické preskripce. Dne 7. března nabyla účinnosti novela č. 36/2018 Sb., kterou se mění zákon o léčivech a která odkládá účinnost sankcí za e-recepty pro lékaře o jeden rok.
více
Aktuálně ohledně očekávaného příkazu ministra zdravotnictví k bonusům a veřejným zakázkám
15.04.2018 - JUDr. Kateřina Davidová, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.
V rámci činnosti Ministerstva zdravotnictví ČR lze očekávat, v nejbližších dnech max. však v řádu pár týdnů, vydání příkazu ministra zdravotnictví – tzv. Zásad transparentního hospodaření přímo řízených organizací Ministerstva zdravotnictví v oblasti nakupování (dále jen jako „Příkaz ministra“).
více
Právní aktualita – povinný elektronický recept od 1. ledna 2018
28.07.2017 - JUDr. Lenka Vlková, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Vážení lékaři, dovolujeme si Vám připomenout blížící se termín účinnosti povinné elektronické preskripce. Od 1. ledna 2018 budou povinné výhradně elektronické lékařské předpisy.
více

Dotazy

Povinnosti ošetřujícího lékaře k pacientovi
25.10.2018 - Mgr. Libor Štajer, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Jaká zákonná nebo podzákonná norma upravuje povinnosti ošetřujícího lékaře k pacientovi? Ošetřující odborní lékaři velmi často delegují pomocná vyšetření, sanitky, neschopenky na praktického lékaře a jsou ošetřujícími lékaři pro danou diagnózu námi registrovaného pacienta. Typické jsou situaci, kdy si odborná oddělení pozvou pacienta na určitý termín na kontrolu a poukaz na sanitku žádají na praktickém lékaři.
více
Poskytování informací o zdravotním stavu blízkých
28.07.2017 - JUDr. Lenka Vlková, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.
Zajímalo by mne, za jakých podmínek mohu poskytovat informace o zdravotním stavu pacienta po telefonu nebo e-mailu. Jedná se o sourozence, bratr je hospitalizovaný na našem psychiatrickém oddělení a jeho sestra, která trvale žije v Kanadě, mne o tyto informace e-mailem požádala.
více
 

Profil

Uživatel není přihlášen.

Přihlášení
Vytvoření účtu
Zapomenuté heslo

Proč si vytvořit účet

Vzdělávání lékařů na webu Kapitoly online vám umožní získat kredity do celoživotního vzdělávání. Všechny kurzy jsou akreditovány Českou lékařskou komorou (ČLK).

Kurzy v sekci vzdělávání lékařů obsahují:

  • přehledové články a kazuistiky odborného periodika Kapitoly z kardiologie pro praktické lékaře
  • interaktivní vědomostní test

Kurzy právního vzdělávání obsahují:

  • odborníkem garantovanou přednášku ve formě prezentace
  • souhrnný studijní text
  • interaktivní vědomostní test

Vyhodnocení testu probíhá on-line a po úspěšném vyřešení je možné si ihned stáhnout a vytisknout certifikát.

Přístup k jednotlivým prezentacím je umožněn pouze po vytvoření uživatelského účtu, údaje uvedené při jeho zakládání jsou potřebné pro vystavení certifikátu.


PARTNEŘI: