Kapitoly z urologie

Screening PSA a jeho souvislosti s mortalitou u karcinomu prostaty

26.06.2019 12:02 - MT / foto: shutterstock.com
Rutinní provádění screeningu pomocí PSA (prostate-specific antigen) v prevenci rakoviny prostaty má svá úskalí s ohledem na poměr přínosů a rizik tohoto vyšetření.

Rakovina prostaty je celosvětově druhým nejčastějším nádorovým onemocněním a pátou nejčastější příčinou úmrtí v souvislosti s nádorovým onemocněním u mužů. Screening karcinomu prostaty pomocí PSA má za cíl odhalit onemocnění v časném stádiu a snížit celkovou mortalitu i mortalitu související s karcinomem prostaty. Přínos vyšetření PSA s ohledem na nižší mortalitu ovšem nebyl dosud prokazatelně podložen a screening PSA zůstává kvůli svým souvisejícím negativním dopadům kontroverzní.

Nejnovější metaanalýza a její zjištění

Aktuální metaanalýza publikovaná v časopise BMJ se zabývala souvislostmi mezi screeningem PSA a mortalitou. S vyšetřením PSA se pojí různé komplikace související s následnou biopsií prostaty a léčbou nádorového onemocnění. Toto vyšetření krve má vysokou míru falešně pozitivních i falešně negativních výsledků. Autoři analýzy odhadují, že na 1 000 mužů podstupujících vyšetření PSA připadá jeden případ hospitalizace kvůli sepsi, tři případy močové inkontinence vyžadující používání inkontinenčních pomůcek a 25 případů, kdy muži uvádějí poruchy erekce. Přístup lékařů ke screeningu PSA je značně rozdílný – například v Británii jej někteří praktičtí lékaři svým pacientům aktivně nabízejí, jiní lékaři ho odmítají a informují pacienty o jeho nízké hodnotě.

Metaanalýza, kterou připravoval mezinárodní tým pod vedením australských odborníků, zahrnovala 5 randomizovaných kontrolovaných studií s celkovým počtem více než 720 000 subjektů. Zjištění těchto studií naznačují, že vyšetření PSA má malý, nebo žádný vliv na mortalitu související s karcinomem prostaty (IRR 0,96; 95% CI = 0,85–1,08). Čtyři studie se navíc soustředily také na celkovou mortalitu a screening PSA neměl podle jejich výsledků žádný dopad na tento ukazatel (IRR 0,99; 95% CI = 0,98–1,01). Screening ovšem podle závěrů metaanalýzy přispívá k odhalení rakoviny prostaty ve všech stádiích (IRR 1,23; 95% CI = 1,0 –1,48). Práce mezinárodního týmu přináší důležité poznatky, které mohou hrát roli v přístupu pacientů ke screeningu rakoviny prostaty.

Diskuse a závěr

Na zjištění analýzy, že vyšetření PSA se promítá do poklesu mortality související s karcinomem prostaty v horizontu 10 let jen minimálně a na pokles celkové mortality nemá žádný vliv, navazuje řada odborných diskusí mezi lékaři i odbornými společnostmi. Postoj samotných pacientů k přínosům a rizikům screeningu PSA není jednoznačný.

Nizozemský systematický přehled zabývající se preferencemi a postojem mužů ke screeningu analyzoval 11 relevantních studií. Autoři přehledu dospěli k závěru, že část mužské populace je ochotna přijmout rizika vyšetření PSA, jako je navazující, potenciálně zbytečná biopsie prostaty, či riziko inkontinence a impotence, s tím, aby dosáhli mírného snížení rizika úmrtí souvisejícího s karcinomem prostaty. Například muži ve věku 50 až 59 let jsou ochotni akceptovat 233 nepotřebných biopsií, díky kterým se zabrání jednomu případu úmrtí na 10 000 vyšetřených mužů. U mladších mužů byl akceptovatelný menší počet zbytečných biopsií.

Variabilitu přístupu mužů ke screeningu karcinomu prostaty dokládá i jiná studie, podle níž muži akceptují 126 falešně pozitivních případů karcinomu prostaty na 1 000 vyšetřených mužů, pokud výsledkem bude 10% pokles rizika mortality související s rakovinou prostaty.

V rámci diskuze mezi lékařem a pacientem o možnostech screeningu by podle odborníků z University of Cambridge, kteří komentovali závěry australské metaanalýzy, měly zaznít nejen všechny informace o PSA a biopsii prostaty, ale také o nejnovějších vyšetřovacích a diagnostických metodách, jako je například multiparametrická magnetická rezonance. Právě toto vyšetření má potenciál snížit počet biopsií prostaty.

(pak)

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/901805


 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.