Lékařské zkratky používané v diabetologii a kardiologii

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z  Ž  2 

AA
amino acid – aminokyselina arachidonic acid – kyselina arachidonová (20:4n-6)

AA
antiarytmika

AACE
American Association of Clinical Endocrinologists

A-BG
admission blood glucose – vstupní hodnoty glykémie

ABPM
ambulatory blood pressure monitoring – ambulatorní monitorování krevního tlaku

A/α‑buňky
buňky pankreatu produkující glukagon

AC
adenylátcykláza

ACC
arteria carotis communis; American College of Cardiology

ACD
arteria coronaria dextra

ACE
angiotensin-converting enzyme – angiotensin konvertující enzym

ACEI
angiotensin-corverting enzyme inhibitor – inhibitor angiotensin konvertujícího enzymu

ACI
arteria carotis interna

ACS
arteria coronaria sinistra

ACT
activated clotting time (activated coagulation time) – aktivovaný koagulační čas

ADA
American Diabetes Association

ADI
acceptable daily intake – denní přijatelná dávka, např. sladidla

ADP
adenosine diphosphate – adenosindifosfát

AEE
activity energy expenditure – energetický výdej při fyzické aktivitě

AF
atrial fibrillation arteria femoralis

AG
angiografie

AGE
advanced glycation end-product – produkt pokročilé glykace

AIM
akutní infarkt myokardu

AK
aminokyselina

AKS
akutní koronární syndrom

ALA
α-linolenic acid – kyselina α-linolenová (18:3n-3)

ALAX
apical long axis – apikální echokardiografická projekce na dlouhou osu levé komory

ALC
acetyl-L-carnitine – acetyl-L-karnitin

ALP
alkaline phosphatase – alkalická fosfatáza

ALT
alanine transaminase – alaninaminotransferáza

AMP
adenosine monophosphate – adenosinmonofosfát

AMPK
AMP-activated protein kinase – adenosinmonofosfátem aktivovaná proteinkináza

AMTK
ambulatorní monitorování krevního tlaku

AN
autonomní neuropatie

ANA
antinuclear antibodies – antinukleární protilátky

ANG
II angiotensin II (AT II)

ANP
atrial natriuretic peptide – atriální natriuretický peptid/faktor

anti-GAD
anti-glutamic acid decarboxylase – protilátky proti glutamátdekarboxyláze

AODM
adult onset diabetes mellitus – diabetes mellitus začínající v dospělosti

AoS, AS
aortální stenóza

AP
angina pectoris; accessory pathway – přídatná převodní dráha; akční potenciál; arteria pulmonalis

APECED
autoimunitní polyendokrinopatie, kandidóza, ektodermální dystrofie

APO
apolipoprotein

aPTT, APTT
activated partial thromboplastin time – aktivovaný parciální tromboplastinový čas

AR
AoR aortální regurgitace

ARB
angiotensin II receptor blockers – blokátory receptorů AT1 pro angiotensin II (sartany)

ARDS
acute respiratory distress syndrome – syndrom náhlé dechové tísně

ASA
acetylsalicylic acid – kyselina acetylsalicylová

ASCA
anti-Saccharomyces cerevisiae antibody – protilátka proti Saccharomyces cerevisiae

ASD
atrial septal defect – defekt síňového septa

ASE
American Society of Echocardiography

AST
aspartate transaminase – aspartátaminotransferáza

AT
III/AT 3 antithrombin III – antitrombin 3

ATH
aktivní tělesná hmota

ATP
adenosine triphosphate – adenosintrifosfát

AT1
angiotensin II receptor, type 1 – angiotensinový receptor 1

AUC
area under the curve – plocha pod koncentrační křivkou

AV,
A-V atrioventrikulární, arteriovenózní

AVA
aortic valve area – plocha ústí aortální chlopně

AVAI
aortic valve area index – plocha ústí aortální chlopně indexovaná na plochu tělesného povrchu (cm2/m2)

AVB
atrioventrikulární blokáda

AVD
atrioventricular delay – atrioventrikulární zpoždění

AVN
atrioventricular node – atrioventrikulární uzel

AVNRT
atrioventrikulární nodální reentry tachykardie

AVRT
atrioventrikulární reentry tachykardie

BBB
blood-borain barrier – hematoencefalická bariéra

BBB
bundle branch block – blokáda Tawarova raménka

B/β-buňky
buňky pankreatu produkující inzulin

BCAA
branched-chain amino acid – aminokyselina s rozvětveným řetězcem

BDA
British Diabetic Association; British Dietetic Association

BDR
background diabetic retinopathy

BF
body fat – tělesný tuk

BG
biguanidy

BHI
biosyntetický humánní inzulin

BHS
British Hypertension Society

BIA
bioelectrical impedance analysis – bioelektrická impedanční analýza

BKK
blokátory kalciových kanálů

BLS
basic life support – neodkladná resuscitace

BLTR
blokáda levého Tawarova raménka

BM
basal membrane – bazální membrána

BMC
bone mineral content – obsah kostního minerálu

BMD
bone mineral density – hustota kostního minerálu

BMI
body mass index – index tělesné hmotnosti

BMS
bare metal stent – prostý kovový stent

BNP
brain natriuretic peptide – mozkový natriuretický peptid

BP
blood pressure – arteriální krevní tlak

BPmean
mean blood pressure – střední tlak krve v arteriálním řečišti

BPTR
blokáda pravého Tawarova raménka

BSA
bovine serum albumin – hovězí sérový albumin

BSA
body surface area – tělesný povrch (v m2)

β-TG
β-tromboglobulin

CABG
coronary artery bypass graft – aortokoronární bypass

CABG
coronary artery bypass graft – aortokoronární bypass

CAD
coronary artery disease – ischemická choroba srdeční

cAMP
cyklický adenosinmonofosfát

CAPD
continuous ambulatory peritoneal dialysis – kontinuální ambulantní peritoneální dialýza

CCK
cholecystokinin

CCS
Canadian Cardiovascular Society

CEA
carcinoembryonal antigen – karcinoembryonální antigen

CEL
karbonyl-ester lipáza

CETP
cholesterol ester transfer protein – protein transportující estery cholesterolu

CFM
color flow mapping – barevné dopplerovské mapování, tzv. barevný Doppler

CFR
coronary flow reserve – koronární průtoková rezerva

CFRD
cystic fibrosis related diabetes – diabetes mellitus spojený s cystickou fibrózou

CGM
continuous glucose monitoring – kontinuální monitorování koncentrace glukózy

CI
cardiac index – srdeční index

CMP
cévní mozková příhoda

CO
cardiac output – minutový srdeční výdej

CoA
koenzym A

CoA
koarktace aorty; koenzym A

COHb
karbonylhemoglobin

CP
C-peptid

CPT1
karnitinpalmitoyltransferáza 1

CR
caloric restriction – kalorická restrikce

CRP
C-reactive protein – C-reaktivní protein

CRRT
continuous renal replacement therapy – kontinuální hemoeliminační (očišťovací) metody

CS
coronary sinus – koronární sinus

CSA
centrální spánková apnoe

CSII
continuous subcutaneous insulin infusion – kontinuálnísubkutánní infuze inzulinu

CTEPH
chronická tromboembolická plicní hypertenze

CVC
central venous catheter – centrální žilní katétr

CVD
cardiovascular disease – kardiovaskulární onemocnění

CVK
central venous catheter – centrální žilní katetr

CVP
central venous pressure – centrální žilní tlak

CW
continuous wave – kontinuální dopplerovský režim

CŽK
centrální žilní katétr

CŽT
centrální žilní tlak

ČDS
ČLS JEP Česká diabetologická společnost ČLS J. E. Purkyně

ČOS
ČLS JEP Česká obezitologická společnost ČLS J. E. Purkyně

DAG
diacylglycerol

DAN
diabetická autonomní neuropatie

D/δ-buňky
buňky pankreatu produkující somatostatin

DCA
directional coronary atherectomy – směrovaná koronární aterektomie

DD
diastolická dysfunkce

DECODE
Diabetes Epidemiology: Collaborative Analysis of Diagnostic Criteria in Europe

DES
drug eluting stent – stent uvolňující léky

DESMOND
Diabetes Education and Self-Management for Ongoing and Newly Diagnosed

DF
dietary fiber – vláknina

DHA
docosahexaenoic acid – kyselina dokosahexaenová (22:6n-3)

DI
diabetes insipidus

DIC
disseminated intravascular coagulation – diseminovaná intravaskulární koagulace

DIDMOAD
Wolframův syndrom (diabetes insipidus, diabetes mellitus, atrofie optiku, hluchota)

DiGEM
Diabetes Glycaemic Education and Monitoring

DKA
diabetická ketoacidóza

DKMP
dilatační kardiomyopatie

DLP
dyslipoproteinémie

dLVOT
průměr výtokového traktu levé komory

DM
diabetes mellitus

DMEV
Diabetes, metabolismus, endokrinologie, výživa (časopis)

DMP
diabetická makulopatie

DM1
diabetes mellitus 1. typu

DM2
diabetes mellitus 2. typu

DN
diabetická nefropatie

DNA
deoxyribonucleic acid – kyselina deoxyribunukleová

DNHS
diabetic nonketotic hyperosmolar syndrome – diabetický neketotický hyperosmolární syndrom

DPP
dipeptidylpeptidáza; Diabetes Prevention Program

DQIP
Diabetes Quality Improvement Project

DR
diabetická retinopatie

DREAM
Diabetes Reduction Assessment with Ramipril and Rosiglitazone Medication

DRI
dietary reference intake – referenční příjem stravy

DSA
digitální subtrakční angiografie

DSBD
Danish Study Group of Diabetes in Childhood

DSS
defekt septa síní

DSU
derivát sulfonyulurey

DTK
diastolický tlak krve

DTU
Diabetes Trials Unit (UK)

DXA
dual energy X-ray absorptiometry – denzitometrie

D1
buňky buňky pankreatu produkující vazoaktivní intestinální polypeptid

E
vlna early filling – vrchol časného diastolického plnění levé komory

EAD
early after depolarization – časná následná depolarizace

EASD
European Association for the Study of Diabetes

EBCT
electron beam computed tomography – výpočetní tomografie řízeným elektronovým paprskem

EC-buňky
buňky produkující substanci P a serotonin

ECC
extracorporeal circulation – mimotělní oběh

ED
erectile dysfunction – erektilní dysfunkce; endothelial dysfunction – dysfunkce endotelu

EDEG
European Diabetes Epidemiology Group

EDIC
Epidemiology of Diabetes Intervention and Complication

EDTA
kyselina ethylendiamintetraoctová

EDV
end-diastolic volume – objem na konci diastoly

EF
ejekční frakce; effective flow – efektivní průtok

EFA
essential fatty acid – esenciální mastná kyselina

EFSD
European Foundation for the Study of Diabetes

EFV
elektrofyziologické vyšetření

EMA
European Medicines Agency – Evropská léková agentura

EMB
endomyokardiální biopsie

EMG
electromyography – elektromyografie

EOG
electrooculography – elektrookulografie

EOL
end of life – konec životnosti (baterie)

EPA
eicosapentaenoic acid – kyselina eikosapentaenová (20:5n-3)

EPBF
effective pulmonary blood flow – efektivní plicní průtok

EPH
gestóza gestóza charakterizovaná edémy, proteinurií a hypertenzí (též preeklampsie)

EPI
epinephrine – adrenalin

ER
endoplazmatické retikulum

ES
extrasystola

ESC
European Society of Cardiology

ESH
European Society of Hypertension

ESPEN
European Society of Parenteral and Enteral Nutrition – Evropská společnost parenterální a enterální výživy

ESRD
end-stage renal disease – terminální onemocnění ledvin

ESV
end-systolic volume – objem na konci diastoly

ETDRS
Early Treatment Retinopathy Study Research Group

EURODIALE
European Study Group for Diabetes and the Lower Extremity

EVT
endovaskulární terapie

F
flow – průtok (v ml × min–1); koagulační faktor; French (1 F = 0,33 mm); frekvence

FA
fatty acid – mastné kyseliny

FABP
fatty acid-binding protein – protein vázající mastné kyseliny

FBG
fasting blood glucose – glykémie nalačno

F-buňky
též PP-buňky buňky pankreatu produkující pankreatický polypeptid

FCRS
Framingham Cardiovascular Risk Score

FCTC
Frame Convention on Tobacco Control

FDA
Food and Drug Administration

FDR
florid diabetic retinopathy – floridní diabetická retinopatie

FFA
free fatty acid – volná mastná kyselina

FFM
fat-free mass – hmotnost bez tuku

FFQ
Food Frequency Questionnaire – dotazník o frekvenci příjmu potravy

FFR
fractional flow reserve – poměrná (frakční) průtoková rezerva

FH
familiární hypercholesterolémie

F II
faktor II (protrombin)

FK
fibrilace komor

FOS
fruktooligosacharid

FPG
fasting plasma glucose – glykémie nalačno

FPLD
familiární parciální lipodystrofie

FRP
funkční refrakterní perioda

FS
fibrilace síní

F V Leiden
faktor V Leiden – leidenská mutace faktoru V

GAD
glutamic acid decarboxylase – dekarboxyláza kyseliny glutamové

GADA
glutamic acid decarboxylase antibody – protilátka proti dekarboxyláze kyseliny glutamové

GAG
glucosamineglycane – glykosaminoglykan

GCD
γ-cyklodextrin

GCK
glucokinase – glukokináza

GCS
Glasgow Coma Scale (klasifikace poruch vědomí)

G-CSF
granulocyte colony stimulating factor – faktor stimulující kolonie granulocytů

GDM
gestační diabetes mellitus

GDP
guanosindifosfát

GDP
guanosindifosfát

GF
glomerulární filtrace

GGT
γ-glutamyltransferáza

GH
growth hormone – růstový hormon

GHBP
growth hormone binding protein – vazebný protein pro růstový hormon

GI
glykemický index

GIP
glucose-dependent insulinotropic polypeptide – inzulinotropní peptid závislý na glukóze

GK
glukokináza

GLP
glucagon-like peptide – peptid podobný glukagonu

GLUT
glukózový transportér

GM-CSF
granulocyte-macrophage colony stimulating factor – faktor stimulující kolonie granulocytů a makrofágů

GMT
glutamyltransferáza; γ-glutamyltransferáza

GRB2
growth factor receptor-bound protein 2 – adaptorový protein 2 pro receptor růstového faktoru

GSK
glykogensyntázkináza

GSPECT
jednofotonová emisní výpočetní tomografie spouštěná elektrokardiogramem (gated SPECT)

GTP
guanosintrifosfát

GTT
glukózový toleranční test

G1-buňky
buňky pankreatu produkující gastrin (pouze v perinatálních ostrůvcích)

G-6-P
glucosa-6-phosphate – glukóza-6-fosfát

HAAF
hypoglycemia-associated autonomic failure – hypoglykémie spojená s autonomní dysfunkcí

HbA1c
glykovaný hemoglobin A1c

Hc
homocystein

Hcy
homocysteinémie

HD
hemodialýza

HDL
high-density lipoprotein – lipoprotein o vysoké hustotě

HDL-C
HDL cholesterol

HELLP
hemolysis, elevated liver enzymes and low platelets – syndrom charakterizovaný hemolýzou, zvýšenou aktivitou jaterních enzymů a trombocytopenií

h-FABP
heart-fatty acid binding protein – srdeční protein vázající mastné kyseliny

HGN
hraniční glykémie nalačno

hHcy
hyperhomocysteinémie

HHNC
hyperglycemic hyperosmolar nonketotic coma – hyperglykemické hyperosmolární neketotické kóma

HHNS
hyperosmolar hyperglycemic nonketotic syndrome – hyperglykemický hyperosmolární neketotický syndrom

HHS
hyperglykemický hyperosmolární syndrom

HIT
heparin-induced thrombocytopenia – trombocytopenie indukovaná heparinem

HKMP
hypertrofická kardiomyopatie

HL
hepatální lipáza

HLA
horizontal long axis – horizontální dlouhá osa human leukocyte antigen – lidský leukocytární antigen

HM
humánní, lidský (inzulin)

HMG
3-hydroxy-3-methylglutaryl

HNC
hyperosmolar nonketotic coma – hyperosmolární neketotické kóma

HNF
hepatální nukleární faktory

HOCM
hypertrophic obstructice cardiomyopathy – hypertrofická kardiomyopatie s obstrukcí výtokového traktu levé komory

HOMA-IR
homeostasis model assessment of insulin resistance – stanovení rezistence inzulinu na základě modelu homeostázy (homeostatický index inzulinové rezistence)

HPGH
hraniční poruchy glukózové homeostázy

HR
heart rate – srdeční frekvence

HRCT
high-resolution computer tomography – výpočetní tomografie s vysokou rozlišovací schopností

hs-CRP
high sensitive CRP – C-reaktivní protein stanovený vysoce senzitivní metodou

HSP
heat shock protein – protein teplotního šoku

HŽT
hluboká žilní trombóza

Ch
cholesterol

CHE
cholinesteráza; cholecystektomie

CHF
congestive heart failure – městnavé srdeční selhání

CHOPN
chronická obstrukční plicní nemoc

CHSS
chronické srdeční selhání

IAA
insulin autoantibodies – protilátky proti inzulinu

IABP
intraaortální balonková kontrapulsace

IAPP
islet amyloid pancreatic polypeptide – ostrůvkový amyloidový polypeptid, amylin

IA-2
IA-2α protilátky proti tyrozinové fosfatáze

IA-2A
IA-2βA insulinoma associated antigens – antigeny asociované s inzulinomem

ICA
islet cell antibodies – protilátky proti buňkám Langerhansových ostrůvků

ICAM
intercelulární adhezivní molekula

ICD
International Classification of Diseases, Mezinárodní klasifikace nemocí

ICD
implantable cardioverter-defibrillator – implantabilní kardioverter-defibrilátor

ICSA
islet cell surface antibodies – povrchové protilátky proti buňkám Langerhansových ostrůvků

ICT
isovolumic contraction time – doba izovolumické kontrakce

IDDM
inzulin-dependentní diabetes mellitus, diabetes mellitus 1. typu

IDF
International Diabetes Federation

IDL
intermediate-density lipoproteins – lipoproteiny o střední hustotě

IE
infekční endokarditida

IFCC
International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

IFG
impaired fasting glycaemia – porušená glykémie nalačno

IFN
interferon

IFWF
Insulin-Free World Foundation

Ig
imunoglobulin

IGF
insulin-like growth factor – růstový faktor podobný inzulinu

IGFBP
insulin-like growth factor binding protein – vazebný protein pro IGF

IGH
immunoreactive growth hormone – imunoreaktivní růstový hormon

IGT
impaired glucose tolerance – porušená glukózová tolerance

IHGL
izolovaná hraniční – glykémie nalačno

ICHDK
ischemická choroba dolních končetin

ICHS
ischemická choroba srdeční

II
inzulinemický index

IIL
intenzifikovaná inzulinová léčba

IIT
intensified insulin therapy

IL
interleukin

ILA
insuline-like activity – inzulinu podobné působení

IM
infarkt myokardu

IMT
intima-media thickness – tloušťka vrstvy intima-media

IN3P
inozitol-3-fosfát

IOTF
International Obesity Task Force

IPEX
imunitní polyendokrinopatie a enteropatie vázaná na chromosom X

IPF
insulin promoter factor – inzulinový promotorový faktor

IPGT
izolovaná porušená glukózová tolerance

IPOD
Integrative Physiology of Obesity and Diabetes

IR
inzulinová rezistence; inzulinový receptor

IRI
insulin resistance index – index inzulinové rezistence imunoreaktivní inzulin

IRMA
intraretinal microvascular abnormalities – intraretinální mikrovaskulární abnormality

IRP
imunoreaktivní proinzulin

IRS
insulin receptor substrate – substrát inzulinového receptoru

IRT
isovolumic relaxation time – doba izovolumické relaxace

IS
insulin secretion – sekrece inzulinu; inzulinová senzitivita

ISA
instrinsic sympathomimetic activity – vnitřní sympatomimetická aktivita

ISDN
isosorbid dinitrát

ISH
International Society of Hypertension; izolovaná systolická hypertenze

ISI
inzulin-senzitivní index

ISMN
isosorbid mononitrát

IU
international unit – mezinárodní jednotka

IVCD
intraventricular conduction delay – porucha nitrokomorového vedení

ivGTT
intravenózní glukózový toleranční test

IVS
interventricular septum – mezikomorová přepážka

IVUS
intravascular ultrasound – intravaskulární ultrazvuk

IWGD
International Working Group on the Diabetic Foot

JDF
Juvenile Diabetes Foundation

JODA
juvenile onset diabetes among adults – juvenilní diabetesmellitus u dospělých

JODM
juvenile onset diabetes mellitus – juvenilní diabetes mellitus

KAN
kardiovaskulární autonomní neuropatie

K-antigen
kapsulární antigen čeledi Enterobacteriaceae

KB
ketone body – ketolátka

kcal
kilokalorie

KES
komorová extrasystola

kJ
kilojoul

KMP
kardiomyopatie

KPCR
kardiopulmocerebrální resuscitace

KPR
kardiopulmonální resuscitace

KT
komorová tachykardie

KV
kardiovaskulární

KVO
kardiovaskulární onemocnění

LA
linoleic acid – kyselina linolová (18:2n-6)

LA
levá síň

LAC
L-acetylcarnitine – L-acetylkarnitin

LAD
left axis deviation – deviace elektrické osy srdeční doleva; left anterior decending (coronary artery = také RIA)

LADA
latent autoimmune diabetes in adults – latentní autoimunitní diabetes dospělých

LAH
left anterior hemiblock – levá přední hemiblokáda

LAO
left anterior oblique – levá přední šikmá projekce

LAP
left atrial pressure – tlak v levé síni

LASER
light amplification by stimulated emission of radiation – zesilovač elektromagnetického záření pracující na principu stimulované emise záření

LB
left bundle – levé Tawarovo raménko

LBBB
left bundle branch block – blokáda levého Tawarova raménka

LC-PUFA
long-chain polyunsaturated fatty acid – vícenenasycená mastná kyselina s dlouhým řetězcem

LDL
low-density lipoprotein – lipoprotein o nízké hustotě

LDL-C
low-density lipoprotein cholesterol – LDL-cholesterol

LD, LDH
laktátdehydrogenáza

LDL-ch
cholesterol v lipoproteinech o nízké hustotě

LIMA
left internal mammary artery – arteria thoracica interna sinistra

LIPV
left inferior pulmonary vein – levá dolní plicní žíla

LKd
průměr levé komory v diastole

LMWH
low molecular weight heparin – nízkomolekulární heparin

LO
Langerhansovy ostrůvky

LP
lipoprotein(y)

Lp(a)
lipoprotein(a)

LPH
left posterior hemiblock – levá zadní hemiblokáda

LPL
lipoproteinová lipáza

LPS
lipopolysacharid

LQT
long QT interval – dlouhý interval QT

LRP
low-density-lipoprotein receptor-related protein – protein příbuzný LDL-receptoru

LSVP
left superior pulmonary vein – levá horní plicní žíla

LV
left ventricle – levá komora

LVEDP
left ventricular end-diastolic pressure – diastolický tlak v levé komoře

LVEDV
left ventricular end diastolic volume – objem levé komory na konci diastoly

LVEF
left ventricular ejection fraction – ejekční frakce levé komory

LVESV
left ventricular end systolic volume – objem levé komory na konci systoly

LVM
left ventricular mass – hmotnost svaloviny levé komory

LVMI
index hmotnosti svaloviny levé komory

LVOT
left ventricular outflow tract – výtokový trakt levé komory

LVOTD
průměr výtokového traktu levé komory

LVP
late ventricle potentials – pozdní komorové potenciály

LVSV
left ventricular stroke volume – tepový objem levé komory

MACE
major adverse cardiac events – velké kardiovaskulární příhody

MAPK
mitogen-activated protein kinase – proteinkináza aktivovaná mitogenním podnětem

MC
monokomponentní (inzuliny)

MCE
myocardial contrast echocardiography – kontrastní echokardiografie myokardu

MD
maltodextrin

MDA
malondialdehyd

MDI
multiple daily injections, multiple dose insulin therapy – mnohočetné (denní) dávky inzulinu

MDM
malnutriční diabetes mellitus

MDRD
Modification of Diet in Renal Disease

MELAS
mitochondriová encefalopatie, laktátová acidóza, iktu podobné příhody

METs
metabolic equivalents – metabolické ekvivalenty

MHC
major histocompatibility complex – hlavní histokompatibilní komplex

MK
mastná kyselina

MNA
Mini Nutritional Assessment

MOD
maturity-onset diabetes – diabetes dospělých

MODS
multiple organ dysfunction syndrome – syndrom multiorgánové dysfunkce

MODY
maturity-onset diabetes of the youth – non-inzulin-dependentní diabetes mellitus se začátkem v mladém věku mladém věku

MR
magnetická rezonance mitrální regurgitace

MS
MetS metabolický syndrom

MS
mitrální stenóza

MSV
minutový srdeční výdej

mTOR
mammalian target of rapamycin

MUFA
monounsaturated fatty acid – mononenasycená mastná kyselina

MUST
Malnutrition Universal Screening Tool

MVA
mitral valve area – plocha mitrálního ústí

MVD
multivessel disease – postižení více tepen

MVO2
mixed venous oxygen saturation – obsah kyslíku ve smíšené žilní krvi; myocardial volume oxygen – spotřeba kyslíku myokardem

MVP
mitral valve prolapse – prolaps mitrální chlopně

NAC
N-acetylcystein

NAFLD
nealkoholová steatóza jater

NAP
nestabilní angina pectoris

NASH
nealkoholová steatohepatitida jater

NCEP
National Cholesterol Education Program

NDM
neonatal diabetes mellitus – novorozenecký diabetes mellitus

NDP
Národní diabetologický program

NEFA
non-esterified fatty acid – neesterifikovaná mastná kyselina

NF
B nuclear factor kappa B – transkripční nukleární faktor κB

NGT
normální (fyziologická) glukózová tolerance

NHANES
National Health and Nutrition Examination Survey

NHLBI
National Heart, Lung, and Blood Institute

NIDDK
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (USA)

NIDDM
non-insulin-dependent diabetes mellitus – diabetes mellitus nezávislý na inzulinu – diabetes mellitus 2. typu

NIHSS
National Institutes of Health Stroke Scale (škála pro hodnocení neurologického deficitu)

NKHS
nonketotic hyperosmolar syndrome – neketotický hyperosmolární syndrom

NNGL
normální nízká glykémie nalačno

NNT
number needed to treat – počet nemocných, které je léčit k zabránění jedné příhody nutno

NO
nitric oxide – oxid dusnatý

Non-QIM
non-Q infarkt myokardu

NOS
nitric oxide synthase – syntáza oxidu dusnatého

NPDR
neproliferativní diabetická retinopatie

NPH
neutral protamin Hagedorn – inzulin s prodlouženým účinkem

NPY
neuropeptid Y

NSE
neuron-specifická enoláza

NSGL
normální střední glykémie nalačno

NSS
náhlá srdeční smrt

NSTEMI
non-ST elevations myocardial infarction – infarkt myokardu bez elevací úseku ST

NVGL
normální vysoká glykémie nalačno

NYHA
New York Heart Association (funkční klasifikace srdečního selhání podle stupně dušnosti)

oGTT
oral glucose tolerance test – orální glukózový toleranční test

OSA
obstrukční spánková apnoe

OTS
ortotopická transplantace srdce

PA
aktivátor plasminogenu; pulmonary artery – plicnice; plasminogen activater – aktivátor plasminogenu

PAD
perorální antidiabetikum/ka

PAH
plicní arteriální hypertenze

PAI-1
inhibitor aktivátoru plasminogenu typu 1

PAo
tlak v aortě

PaO2
partial pressure of oxygen in arterial blood – obsah v plicnici kyslíku

PAP
pulmonary artery pressure – střední tlak v plicnici

PCI
percutaneous coronary intervention – perkutánní koronární intervence

PCOS
syndrom polycystických vaječníků

PCSK-9
proprotein konvertáza subtilisin/kexin typu 9

PDH
pyruvátdehydrogenáza

PDK
fosfolipid-dependentní kináza

PDR
proliferativní diabetická retinopatie

PE
plicní embolie; pericardial effusion – perikardiální výpotek

PFK
fosfofruktokináza

PGH
porušená glukózová homeostáza

PGT
porušená glukózová tolerance

PI-3-kináza
fosfatidylinozitol-3-kináza

PK
proteinkináza

PLC
fosfolipáza C

PMCh
prolaps mitrální chlopně

PMT
pacemaker mediated tachycardia – tachykardie zprostředkovaná pacemakerem

PND
permanentní neonatální diabetes

PPAR
peroxisome proliferator-activated receptor – (jaderný) receptor aktivovaný proliferátory peroxisomů

PP-buňky
též F-buňky buňky pankreatu produkující pankreatický polypeptid

PPG
postprandiální hyper/glykémie

PPH
primární plicní hypertenze

PR
pulmonální regurgitace

PRA
plazmatická reninová aktivita

PS
pravá síň

PT
prothrombin time – protrombinový čas

PTA
perkutánní transluminální angioplastika

PTCA
perkutánní transluminální koronární angioplastika

PTMC
perkutánní transvenózní mitrální komisurolýza

PTMLR
perkutánní transmyokardiální laserová revaskularizace

PTMV
perkutánní transvenózní mitrální valvuloplastika

PTRA
perkutánní transluminální renální angioplastika

PTSMA
perkutánní transluminální septální myokardiální ablace

PV
parenterální výživa

PVD
peripheral vascular disease – periferní cévní onemocnění

PVE
prosthetic valve endokarditis – endokarditida na chlopenních protézách

PVF
pulmonary venous flow – tok v plicních žilách

PVO2
partial pressure of oxygen in venous blood – parciální tlak kyslíku ve venózní krvi tlak

PVR
plicní cévní rezistence

PW
pulsed wave Doppler – pulsní dopplerovské vyšetření

PWL
percentage weight loss – procentuální pokles hmotnosti

PWTd
posterior wall thickness in diastole – tloušťka spodní stěny levé komory v diastole

Q
minutový průtok krve

QCA
quantitative coronary angiography – kvantitativní koronarografie

Q-IM
infarkt myokardu typu Q

RA
right atrium – pravá síň

RAAS
renin-angiotensin-aldosterone system – systém renin-angiotensin-aldosteron

RAGE
receptor for advanced glycation end-products – receptor pro konečné produkty pokročilé glykace

RAP
right atrial pressure – tlak v pravé síni

RAS
renin-angiotensin system – systém renin-angiotensin

RB
right bundle – pravé Tawarovo raménko

RBBB
right bundle branch block – blokáda pravého Tawarova raménka

RBP4
retinol-binding protein 4

RCA
right coronary artery

RCT
randomized controlled trial – randomizovaná klinická studie

RC, RCx
ramus circumflexus

RD
ramus diagonalis

RECORD
Rosiglitazone Evaluated for Cardiac Outcomes and Regulation of Glycaemia in Diabetes

RF
rapid filling – fáze rychlého plnění

RF
rizikový faktor

RF
regurgitační frakce

RF
radiofrekvenční

RFA
radiofrekvenční ablace

RCHS
revmatická choroba srdeční

RIA
ramus interventricularis anterior (také LAD)

RIM
ramus intermedius

RIMA
right internal mammary artery – arteria thoracica interna dextra

RIP
ramus interventricularis posterior

RIPV
right inferior pulmonary vein – pravá dolní plicní žíla

RKMP
restriktivní kardiomyopatie

RKS
randomizovaná klinická studie

RMD
ramus marginalis dexter

RMS
ramus marginalis sinister

ROS
reaktivní formy kyslíku

RPL
ramus posterolateralis

RPLD
ramus posterolateralis dexter

RPLS
ramus posterolateralis sinister

RPO
right posterior oblique – pravá zadní šikmá projekce

RR
relativní riziko

RS
rami septales

RSPV
right superior pulmonary vein – pravá horní plicní žíla

RV
right ventricle – pravá komora; regurgitant volume – regurgitační objem

RVD
ramus ventricularis dexter

RVH
renovaskulární hypertenze

RVOT
right ventricular outflow tract – výtokový trakt pravé komory

RVP
right ventricular pressure – tlak v pravé komoře

SA
short axis – krátká osa sinoatriální

SAB
sinoatriální blokáda

SAH
subarachnoidální krvácení

SAI
short-acting insulin – krátkodobě působící inzulin

SAS
sympatoadrenální systém

SCORE
Systematic Coronary Risk Evaluation

SDBG
standard deviation of blood glucose – směrodatná odchylka při měření glykémií

SEP
systolická ejekční perioda

SF
srdeční frekvence

SFA
saturated fatty acid – nasycená mastná kyselina

SGLT
sodium-glucose transporter – glukózový přenašeč závislý na sodíku

SI
srdeční index; srdeční insuficience

SIR
syndrom inzulinové rezistence

SK
streptokináza

SKG
selektivní koronarografie

SMBG
self-monitoring of blood glucose – selfmonitoring glykémie

SNAP
senzitivní nervový akční potenciál

SNTR
sinus node recovery time – zotavovací čas sinusového uzlu

SR
sinusový rytmus

SSPG
steady state plasma glucose – ustálený stav glykémie

SSSI
steady state serum insulin – ustálený stav inzulinémie

STDR
sight threatening diabetic retinopathy

STEMI
ST-elevations myocardial infarction – infarkt myokardu s elevacemi úseku ST

STK
systolický tlak krve

SU
sulfonylurea

SUR
sulfonylureový receptor

SV
stroke volumen – tepový objem

SVC
superior vena cava – horní dutá žíla

SVES
supraventrikulární extrasystola

SVO2
saturace hemoglobinu ve venózní krvi kyslíkem

SVT
supraventrikulární tachykardie

TAG
triacylglycerol

TAVI
transcatheter aortic valve implantation – transkatetrová implantace aortální chlopně

TAVR
transcatheter aortic valve replacement – katetrizační náhrada aortální chlopně (synonymum k TAVI)

TC
total cholesterol – celkový cholesterol

TDI
tissue Doppler imaging – tkáňová dopplerovská echokardiografie

TEE
transezofageální (jícnová) echokardiografie

TEN
tromboembolická nemoc

TF
tepová frekvence

TG
triglycerid

TG
tyreoglobulin

TIA
transitorní ischemická ataka

TK
krevní tlak

TL
trombolýza

TNF
tumor necrosis factors – faktor nádorové nekrózy

TnI
troponin I

TnT
troponin T

tPA
tissue polypeptide antigen – tkáňový polypeptidový antigen

tPA
tissue plasminogen activator – tkáňový aktivátor plasminogenu

TPG
transpulmonální gradient

TPO
tyreoideální peroxidáza

TR
trikuspidální regurgitace

TRH
thyreotropin-releasing hormone, tyreoliberin

TS
trikuspidální stenóza

TSH
thyroid stimulating hormone, thyreotropní hormon

TT
thrombin time – trombinový čas

TTE
transthorakální echokardiografie

TTM
transtelephonic electrocardiographic monitoring – telefonický přenos elektrokardiogramu

Tx
transplantace

TX
tromboxan

TXA2
tromboxan A2

TZD
thiazolidindiony

UAC
urinary albumin concentration – koncentrace albuminu v moči

UFH
unfractionated heparin – nefrakcionovaný heparin

UPV
umělá plicní ventilace

US
ultrasound – ultrasonografie

USG
ultrasonografie

UZ
ultrazvuk

VA
ventrikuloatriální

VCAM
vascular cell adhesion molecule – vaskulární adhezivní molekula

VEGF
vascular endothelial growth factor – cévní endoteliální růstový faktor

VF
ventricular fibrillation – komorová fibrilace

VKG
vektorkardiografie

VLDL
very low-density lipoprotein – lipoprotein o velmi nízké hustotě

VMK
volná mastná kyselina/y

VSD
ventricular septal defect – defekt septa komor

VSV
vrozená srdeční vada

WHO
World Health Organization – Světová zdravotnická organizace

WHR
waist to hip ratio – poměr pas/boky

WMSI
wall motion score index – index pohybu levé komory

WPW
Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom

ZSLK
zadní stěna levé komory

ŽT
žilní trombus, žilní trombóza

2DE
two-dimensional echocardiography – dvojrozměrná echokardiografie

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.