Lékařské zkratky

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z  Ž  1  2  4  5 

AA zkratky v gastrologii
aminokyseliny

AA zkratky v diabetologii
amino acid – aminokyselina arachidonic acid – kyselina arachidonová (20:4n-6)

AA zkratky v gastrologii
alergická anamnéza

AA zkratky v kardiologii
antiarytmika

AACE zkratky v diabetologii
American Association of Clinical Endocrinologists

AASLD zkratky v gastrologii
American Association for the Study of Liver Diseases

AAT zkratky v gastrologii
alpha‑1‑antitrypsin – α1 antitrypsin

AAU zkratky v gastrologii
akutní přední uveitida – anterior uveitis acuta

A-BG zkratky v diabetologii
admission blood glucose – vstupní hodnoty glykémie

ABPM zkratky v kardiologii
ambulatory blood pressure monitoring – ambulatorní monitorování krevního tlaku

ABR zkratky v gastrologii
auditory brainstem response – sluchový kmenový potenciál

ABR laboratorní zkratky
Acidobazická rovnováha (ASTRUP)

ABR zkratky v gastrologii
acidobazická rovnováha

A/α-buňky zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
buňky pankreatu produkující glukagon

AC zkratky v diabetologii
adenylátcykláza

ACC zkratky v kardiologii
arteria carotis communis; American College of Cardiology

ACD zkratky v kardiologii
arteria coronaria dextra

ACE zkratky v diabetologii
angiotensin-converting enzyme – angiotensin konvertující enzym

ACEI zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
angiotensin-corverting enzyme inhibitor – inhibitor angiotensin konvertujícího enzymu

aCEN laboratorní zkratky
Průkaz anticentromerových Ab IF

ACI zkratky v kardiologii
arteria carotis interna

ACNES zkratky v gastrologii
abdominal cutaneous nerve entrapment syndrome – břišní kožní nervový úžinový syndrom

ACR laboratorní zkratky
Poměr albumin/kreatinin

ACS zkratky v kardiologii
arteria coronaria sinistra

ACT zkratky v kardiologii
activated clotting time (activated coagulation time) – aktivovaný koagulační čas

ACTH laboratorní zkratky
Adrenokortikotropin

ADA zkratky v diabetologii
American Diabetes Association

ADH zkratky v gastrologii
antidiuretický hormon

ADI zkratky v diabetologii
acceptable daily intake – denní přijatelná dávka, např. sladidla

ADL zkratky v gastrologii
aktivity denního života

ADP zkratky v diabetologii
adenosine diphosphate – adenosindifosfát

AED zkratky v gastrologii
automated external defibrillator

AEE zkratky v diabetologii
activity energy expenditure – energetický výdej při fyzické aktivitě

AF zkratky v gastrologii
alkalická fosfatáza

AF zkratky v kardiologii
atrial fibrillation arteria femoralis

AFP laboratorní zkratky
Alfa 1 fetoprotein

AFP zkratky v gastrologii
α fetoprotein

AG laboratorní zkratky
Agregace trombocytů

AG zkratky v kardiologii
angiografie

AGA zkratky v gastrologii
antigliadin antibody – protilátka proti gliadinu

AGE zkratky v diabetologii
advanced glycation end-product – produkt pokročilé glykace

AH laboratorní zkratky
Autohemolýza

AHI zkratky v gastrologii
apnea‑hypopnea index – udává počet apnoí a hypopnoí za 1 hodinu

AHIS laboratorní zkratky
Autoprotilátky proti histonům

AIDS zkratky v gastrologii
acquired immunodeficiency syndrome – syndrom získané imunodeficience

AIDS zkratky v gastrologii
adrenal incidentalomas discovered serendipitously – nadledvinové icidentalomy náhodně objevené

AIM zkratky v kardiologii
akutní infarkt myokardu

AIP zkratky v gastrologii
akutní intermitentní porfyrie

AISLP zkratky v gastrologii
automatizovaný informační systém léčivých přípravků

AK zkratky v diabetologii
aminokyselina

AKC zkratky v gastrologii
atopická keratokonjunktivitida

AKS zkratky v kardiologii
akutní koronární syndrom

ALA zkratky v diabetologii
α-linolenic acid – kyselina α-linolenová (18:3n-3)

ALAX zkratky v kardiologii
apical long axis – apikální echokardiografická projekce na dlouhou osu levé komory

ALB laboratorní zkratky
Albumin

ALC zkratky v diabetologii
acetyl-L-carnitine – acetyl-L-karnitin

ALD zkratky v gastrologii
alcoholic liver disease – alkoholické onemocnění jater

ALDO laboratorní zkratky
Aldosteron

ALF zkratky v gastrologii
American Liver Foundation

ALL zkratky v gastrologii
akutní lymfoblastická leukemie

ALP laboratorní zkratky
Alkalická fosfatáza

ALP zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
alkaline phosphatase – alkalická fosfatáza

ALS zkratky v gastrologii
amyotrofická laterální skleróza

ALT zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
alanine transaminase – alaninaminotransferáza

ALT laboratorní zkratky
Alaninaminotrasnferáza

AMA laboratorní zkratky
Antimitochondriální Ab IF

AMA zkratky v gastrologii
antimitochondriální protilátky

AMF laboratorní zkratky
Amfetaminy

AMIO laboratorní zkratky
Amiodaron

AMIT laboratorní zkratky
Antimitochomdriální Ab ELISA

AMK laboratorní zkratky
Amikacin

AML zkratky v gastrologii
akutní myeloblastová (myeloidní) leukemie

AMON, NH3 laboratorní zkratky
Amoniak

AMP zkratky v diabetologii
adenosine monophosphate – adenosinmonofosfát

AMPK zkratky v diabetologii
AMP-activated protein kinase – adenosinmonofosfátem aktivovaná proteinkináza

AMS laboratorní zkratky
Amyláza

AMTK zkratky v kardiologii
ambulatorní monitorování krevního tlaku

AN zkratky v diabetologii
autonomní neuropatie

ANA zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
antinuclear antibodies – antinukleární protilátky

ANCA zkratky v gastrologii
protilátky proti cytoplazmě neutrofilních leukocytů

ANCA laboratorní zkratky
ANCA imunofluor

ANF zkratky v gastrologii
atriální natriuretický faktor

ANFH laboratorní zkratky
ANF imunofluorescence

ANG zkratky v kardiologii
II angiotensin II (AT II)

ANP zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
atrial natriuretic peptide – atriální natriuretický peptid/faktor

anti-AcHR zkratky v gastrologii
autoprotilátky proti nikotinovým acetylcholinovým receptorům na postsynaptické membráně nervosvalové ploténky

anti-GAD zkratky v diabetologii
anti-glutamic acid decarboxylase – protilátky proti glutamátdekarboxyláze

anti-Hu zkratky v gastrologii
protilátky proti jádrům neuronů velkého mozku a míchy

anti-Jo zkratky v gastrologii
antisyntetázová autoprotilátka proti Jo‑1 antigenu

antiScMAb zkratky v gastrologii
antistriatální protilátky

anti-TNFα zkratky v gastrologii
protilátka proti tumor nekrotizujícímu faktoru α

AODM zkratky v diabetologii
adult onset diabetes mellitus – diabetes mellitus začínající v dospělosti

AoS, AS zkratky v kardiologii
aortální stenóza

AP zkratky v gastrologii
akutní pankreatitida

AP zkratky v kardiologii
angina pectoris; accessory pathway – přídatná převodní dráha; akční potenciál; arteria pulmonalis

AP zkratky v gastrologii
angina pectoris

APC zkratky v gastrologii
antigen‑presenting cell – buňka prezentující antigen

APC zkratky v gastrologii
argon plasma coagulation – argonová plazma (metoda stavění GI krvácení využívající proud ionizovaného argonu)

APCR laboratorní zkratky
Rezistence na aktivovaný protein C

APE zkratky v gastrologii
appendektomie

APECED zkratky v diabetologii
autoimunitní polyendokrinopatie, kandidóza, ektodermální dystrofie

APG laboratorní zkratky
Absolutní počet granulocytů

API zkratky v gastrologii
aqua pro injectione

APLY = LY laboratorní zkratky
Absolutní počet lymfocytů

APN = NEU laboratorní zkratky
Absolutní počet neutrofilů

APO zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii
apolipoprotein

apoA laboratorní zkratky
Apolipoprotein A1

apoB laboratorní zkratky
Apolipoprotein B

APPE zkratky v gastrologii zkratky v urologii
appendectomie /apendektomie

APTG laboratorní zkratky
Autoprotilátky proti protrombinu

APTM laboratorní zkratky
Autoprotilátky proti protrombinu IgM

APTR laboratorní zkratky
Poměr APT

APT…různé laboratorní zkratky
APT na hemodialýze

aPTT, APTT zkratky v kardiologii
activated partial thromboplastin time – aktivovaný parciální tromboplastinový čas

APTT laboratorní zkratky
Aktivovaný parciální tromboplastinový čas

APTT‑LA c laboratorní zkratky
Aktivovaný parciální tromboplastinový čas – s reagencií necitlivou na LA (konfirmace LA)

AR zkratky v gastrologii
asistovaná reprodukce

AR zkratky v kardiologii
AoR aortální regurgitace

ARAB laboratorní zkratky
Protilátky proti acetylcholinovým receptorům

ARB zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii
angiotensin II receptor blockers – blokátory receptorů AT1 pro angiotensin II (sartany)

ARDS zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
acute respiratory distress syndrome – syndrom akutní respirační tísně

ARPP laboratorní zkratky
Autoprotilátky proti ribozomálnímu P proteinu

AS zkratky v gastrologii
ankylozující spondylitida

ASA zkratky v gastrologii
aminosalicylát

ASA zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
acetylsalicylic acid – kyselina acetylsalicylová

ASCA zkratky v diabetologii
anti-Saccharomyces cerevisiae antibody – protilátka proti Saccharomyces cerevisiae

Asc UPG (RPG) zkratky v urologii
ascendentní ureteropyelografie

ASD zkratky v kardiologii
atrial septal defect – defekt síňového septa

ASE zkratky v kardiologii
American Society of Echocardiography

ASGP laboratorní zkratky
Autoprotilátky proti asialoglykoprotein receptoru

ASK zkratky v gastrologii
artroskopie

ASLA laboratorní zkratky
Protilátky proti solubilnímu jaternímu antigenu

ASLO zkratky v gastrologii
antistreptolyzin O

ASMA zkratky v gastrologii
anti‑smooth muscle antibodies – protilátky proti hladkému svalstvu

ASMA laboratorní zkratky
SKMAG – protilátky proti hladkému svalu AB IF

ASPM laboratorní zkratky
Galaktomananový antigen Aspergillus v séru

AST laboratorní zkratky
Aspartátaminotransferáza

AST zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
aspartate transaminase – aspartátaminotransferáza

AT zkratky v kardiologii
III/AT 3 antithrombin III – antitrombin 3

AT, AIII laboratorní zkratky
Antitrombin III

ATB zkratky v gastrologii zkratky v urologii
antibiotikum, antibiotika

ATG laboratorní zkratky
Protilátky proti thyreoglobulinu

ATH zkratky v diabetologii
aktivní tělesná hmota

ATP zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii
adenosine triphosphate – adenosintrifosfát

ATPO laboratorní zkratky
Protilátky proti thyreoidální peroxidáze

ATPO laboratorní zkratky
Antithyreoperoxidáza

ATYR laboratorní zkratky
Tyreoglobulin autoprotilátky ELISA

AT1 zkratky v kardiologii
angiotensin II receptor, type 1 – angiotensinový receptor 1

AT1 zkratky v gastrologii
angiotenzinový receptor subtypu AT1

AUC zkratky v kardiologii
area under the curve – plocha pod koncentrační křivkou

AUS zkratky v urologii
artificial urinary sfincter / umělý svěrač močový

AV, zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
A-V atrioventrikulární, arteriovenózní

AVA zkratky v kardiologii
aortic valve area – plocha ústí aortální chlopně

AVAI zkratky v kardiologii
aortic valve area index – plocha ústí aortální chlopně indexovaná na plochu tělesného povrchu (cm2/m2)

AVB zkratky v kardiologii
atrioventrikulární blokáda

AVD zkratky v kardiologii
atrioventricular delay – atrioventrikulární zpoždění

AVH zkratky v gastrologii
akutní virová hepatitida

AVIT laboratorní zkratky
Vitamin A

AVN zkratky v kardiologii
atrioventricular node – atrioventrikulární uzel

AVNRT zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
atrioventricular nodal reentry tachycardia – atrioventrikulární nodální reentry tachykardie

AVRT zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
atrioventrikulární reentry tachykardie

A1AR laboratorní zkratky
Stanovení A1 antitrypsinu RID

A1AT laboratorní zkratky
Alfa 1 antitrypsin

A1G laboratorní zkratky
Alfa 1 globulin

A2G laboratorní zkratky
Alfa 2 globulin

B laboratorní zkratky
Plná krev

BAEP zkratky v gastrologii
brainstem auditory evoked potentials – sluchový kmenový potenciál

BAEP zkratky v gastrologii
vyšetření kmenových evokovaných potenciálů

BAK laboratorní zkratky
Bakterie v moči

BAL zkratky v gastrologii
bioartificial liver – biologická „umělá játra“ (plazmatická separace s perfuzí přes aktivní uhlí a bioreaktor s kultivovanými hepatocyty), bronchoalveolární laváž

BALP laboratorní zkratky
Kostní alkalická fosfatáza

BALSS zkratky v gastrologii
bioartificial liver support system

BARB laboratorní zkratky
Barbituráty

BBB zkratky v kardiologii
blood-borain barrier – hematoencefalická bariéra

BBB zkratky v kardiologii
bundle branch block – blokáda Tawarova raménka

BBLG laboratorní zkratky
Borrelia protilátky IgG imunoblot závěr

BBLM laboratorní zkratky
Borrelia protilátky IgM imunoblot závěr

B/β-buňky zkratky v diabetologii
buňky pankreatu produkující inzulin

BCAA zkratky v diabetologii
branched-chain amino acid – aminokyselina s rozvětveným řetězcem

BDA zkratky v diabetologii
British Diabetic Association; British Dietetic Association

BDR zkratky v diabetologii
background diabetic retinopathy

BE laboratorní zkratky
Base excess, odchylka bází

BEAM zkratky v gastrologii
brain electric activity mapping – mapování elektrické aktivity mozku

BEGa laboratorní zkratky
Stanovení antiBorrelia IgG ELISA‑ csf, arb. j.

BEGa laboratorní zkratky
Stanovení antiBorrelia IgG ELISA‑s, arb.j.

BENZ laboratorní zkratky
Benzodiazepiny

BERA zkratky v gastrologii
brainstem electrical (evoked) response audiometry – sluchový kmenový potenciál

BF zkratky v diabetologii
body fat – tělesný tuk

BG laboratorní zkratky
Beta globuliny

BG zkratky v diabetologii
biguanidy

BH zkratky v gastrologii
bolesti hlavy

BHI zkratky v diabetologii
biosyntetický humánní inzulin

BHP zkratky v gastrologii
benigní hyperplazie prostaty

BHP (BPH) zkratky v urologii
benigní hyperplazie prostaty

BHS zkratky v kardiologii
British Hypertension Society

BIA zkratky v diabetologii
bioelectrical impedance analysis – bioelektrická impedanční analýza

BIL laboratorní zkratky
Bilirubin

BILk, dBIL laboratorní zkratky
Bilirubin konjugovaný

BIPAP zkratky v gastrologii
biphasic positive airway pressure ventilation – bifázická ventilace pozitivním přetlakem

BJB laboratorní zkratky
Bence‑Jonesova bílkovina

BK zkratky v gastrologii
Kochův bacil

BKAR laboratorní zkratky
Betakaroten

BKK zkratky v kardiologii
blokátory kalciových kanálů

BKK (BCK) zkratky v gastrologii
blokátor kalciového kanálu

Bl laboratorní zkratky
Blast

BLRTw zkratky v gastrologii
blokáda levého Tawarova raménka

BLS zkratky v kardiologii
basic life support – neodkladná resuscitace

BLTR zkratky v kardiologii
blokáda levého Tawarova raménka

BM zkratky v diabetologii
basal membrane – bazální membrána

BMC zkratky v diabetologii
bone mineral content – obsah kostního minerálu

BMD zkratky v diabetologii
bone mineral density – hustota kostního minerálu

BMD zkratky v gastrologii
Becker muscular dystrophy – Beckerova svalová dystrofie = genetické onemocnění lidských svalů

BMG, B2MG laboratorní zkratky
Beta 2 mikroglobulin

BMI zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
body mass index – index tělesné hmotnosti

BMR zkratky v gastrologii
basal metabolic rate – bazální metabolický výdej nebo bazální energetický výdej (kcal/den)

BMS zkratky v kardiologii
bare metal stent – prostý kovový stent

BNP zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
brain natriuretic peptide – mozkový natriuretický peptid

BOO zkratky v urologii
bladder outlet obstruction / obstrukce vývodných cest močových

BP zkratky v kardiologii
blood pressure – arteriální krevní tlak

BPmean zkratky v kardiologii
mean blood pressure – střední tlak krve v arteriálním řečišti

BPN zkratky v gastrologii
bez patologického nálezu

BPRTw zkratky v gastrologii
blokáda pravého Tawarova raménka

BPSD zkratky v gastrologii
behavioral and psychological symptoms of dementia – behaviorální a psychologické příznaky demence

BPTR zkratky v kardiologii
blokáda pravého Tawarova raménka

BRIC zkratky v gastrologii
benigní rekurentní intrahepatální cholestáza

BSA zkratky v diabetologii
bovine serum albumin – hovězí sérový albumin

BSA zkratky v kardiologii
body surface area – tělesný povrch (v m2)

Bseg laboratorní zkratky
Bazofilní segment

β-TG zkratky v kardiologii
β-tromboglobulin

BW zkratky v gastrologii
body weight – tělesná hmotnost (kg)

Bx zkratky v urologii
biopsie

B12 laboratorní zkratky
Vitamin B12

ca zkratky v gastrologii zkratky v urologii
carcinoma – karcinom

Ca laboratorní zkratky
Kalcium

CA zkratky v gastrologii
carbohydrate antigen – nádorový marker

CABG zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii
coronary artery bypass graft – aortokoronární bypass

CAD zkratky v kardiologii
coronary artery disease – ischemická choroba srdeční

CADASIL zkratky v gastrologii
cerebrální autozomálně dominantní arteriopatie se subkortikálními infarkty a leukoencefalopatií

CAGA laboratorní zkratky
Protilátky proti CagA antigenu Helicobacter pylori

CAH zkratky v gastrologii
chronická aktivní hepatitida

CaI laboratorní zkratky
Ionizované kalcium

CAKR laboratorní zkratky
Přepočet koncentrace vápníku na kreatinin

cAMP zkratky v diabetologii
cyklický adenosinmonofosfát

CaP zkratky v urologii
karcinom prostaty

CAPD zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
continuous ambulatory peritoneal dialysis – kontinuální ambulantní peritoneální dialýza

CAUR laboratorní zkratky
Kalcium v moči

CA125 laboratorní zkratky
Sacharidový (glycidový) antigen 125

CA153 laboratorní zkratky
Sacharidový (glycidový) antigen 15‑3

CA199 laboratorní zkratky
Sacharidový (glycidový) antigen 19‑9

CA724 laboratorní zkratky
Sacharidový (glycidový) antigen 72‑4

CBKR, TP/KR, PCR laboratorní zkratky
Přepočet koncentrace celkové bílkoviny na kreatinin

CBsy zkratky v gastrologii
cervikobrachiální syndrom

CC zkratky v urologii
cirkumcize

CCA zkratky v gastrologii
cholangiocarcinoma – cholangiokarcinom

CCE zkratky v gastrologii
cholecystectomy – cholecystektomie

CCK zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
cholecystokinin

CCS zkratky v kardiologii
Canadian Cardiovascular Society

CCsy zkratky v gastrologii
cervikokraniální syndrom, colon cancer – karcinom tlustého střeva

CD zkratky v gastrologii
Crohn’s disease – Crohnova nemoc

CDH zkratky v gastrologii
chronické denní bolesti hlavy

CEA laboratorní zkratky
Karcinoembryonální antigen

CEA zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
carcinoembryonal antigen – karcinoembryonální antigen

CE (CYE) zkratky v urologii
cystektomie

CEL zkratky v diabetologii
karbonyl-ester lipáza

CERU, CPL laboratorní zkratky
Ceruloplazmin

CETP zkratky v diabetologii
cholesterol ester transfer protein – protein transportující estery cholesterolu

CF zkratky v gastrologii
cystická fibróza

CFA zkratky v gastrologii
colonization factor antigen – kolonizační faktor

CFLD zkratky v gastrologii
cystic fibrosis liver disease – jaterní onemocnění na podkladě cystické fibrózy

CFM zkratky v kardiologii
color flow mapping – barevné dopplerovské mapování, tzv. barevný Doppler

CFR zkratky v kardiologii
coronary flow reserve – koronární průtoková rezerva

CFRD zkratky v diabetologii
cystic fibrosis related diabetes – diabetes mellitus spojený s cystickou fibrózou

CFS zkratky v gastrologii
chronic fatigue syndrome – chronický únavový syndrom

CGA laboratorní zkratky
Chromogranin A

CGM zkratky v diabetologii
continuous glucose monitoring – kontinuální monitorování koncentrace glukózy

CI zkratky v kardiologii
cardiac index – srdeční index

CIK zkratky v gastrologii
cirkulující imunokomplexy (volně kolující složka komplementu)

CIK. laboratorní zkratky
Cirkulující imunokomplexy

CIKC laboratorní zkratky
Cirkulující imunokomplexy vazba C1q

CIT laboratorní zkratky
Citrulin

CJD zkratky v gastrologii
Creutzfeldtova–Jakobova nemoc

CK zkratky v gastrologii
kreatinkináza

CK laboratorní zkratky
Kreatinkináza

CKD‑EPI laboratorní zkratky
Odhad GFR dle CKD‑EPI

CK-MB zkratky v gastrologii
myokardiální izoenzym kreatinkinázy

CKMB laboratorní zkratky
Izoenzym MB kreatinkinázy

CKr laboratorní zkratky
Clearance kreatininu

Cl laboratorní zkratky
Chloridy

CL zkratky v urologii
calycolithiasis

CLI. laboratorní zkratky
Index chemiluminiscence

CL inf.l.dx. zkratky v urologii
lithiasa dolního kalichu pravé ledviny

CLL zkratky v gastrologii
chronická lymfatická leukemie

CLON laboratorní zkratky
Klonazepam

CMP zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
cévní mozková příhoda

CMP, KARM, CARB laboratorní zkratky
Carbamazepin

cMPO laboratorní zkratky
c Myeloperoxidáza (s navázanou protilátkou)

CMV zkratky v gastrologii
Cytomegalovirus

CN zkratky v gastrologii
Crohnova nemoc

CNS zkratky v gastrologii
centrální nervový systém

CO zkratky v kardiologii
cardiac output – minutový srdeční výdej

CO zkratky v gastrologii
oxid uhelnatý

CoA zkratky v diabetologii
koenzym A

CoA zkratky v kardiologii
koarktace aorty; koenzym A

COHb zkratky v kardiologii
karbonylhemoglobin

COR, KOR laboratorní zkratky
Kortizol

COX zkratky v gastrologii
cyklooxygenáza

CO2 zkratky v gastrologii
oxid uhličitý

CP zkratky v diabetologii
C-peptid

CP zkratky v gastrologii
cholangiopankreatografie

CPAP zkratky v gastrologii
continuous positive airway pressure – trvalá ventilace pozitivním přetlakem

CPD laboratorní zkratky
Antikoagulační roztok obsahující výživné složky pro krvinky

CPEP laboratorní zkratky
C‑peptid

CPR zkratky v gastrologii
cardiopulmonary resuscitation – kardiopulmonální resuscitace

CPT1 zkratky v diabetologii
karnitinpalmitoyltransferáza 1

CR zkratky v diabetologii
caloric restriction – kalorická restrikce

CRC zkratky v gastrologii
colorectal carcinoma – kolorektální karcinom

CRH zkratky v gastrologii
kortikotropin uvolňující hormon

CROS, CRLB laboratorní zkratky
Beta‑CrossLaps

CRP zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
C-reactive protein – C-reaktivní protein

CRP laboratorní zkratky
C reaktivní protein

CRRT zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
continuous renal replacement therapy – kontinuální hemoeliminační (očišťovací) metody

CS zkratky v kardiologii
coronary sinus – koronární sinus

CSA zkratky v kardiologii
centrální spánková apnoe

Csf laboratorní zkratky
Likvor

CSII zkratky v diabetologii
continuous subcutaneous insulin infusion – kontinuálnísubkutánní infuze inzulinu

CSK zkratky v urologii
cystoskopie

CT zkratky v gastrologii zkratky v urologii
computed tomography – počítačová tomografie

CTA zkratky v gastrologii
CT angiografie

CTEPH zkratky v kardiologii
chronická tromboembolická plicní hypertenze

CTP laboratorní zkratky
Coombsův test prm.

CTT zkratky v gastrologii
colonic transit time – střevní tranzitní čas

CUG zkratky v urologii
cysto‑urethrografie

CVC zkratky v diabetologii
central venous catheter – centrální žilní katétr

CVD zkratky v kardiologii
cardiovascular disease – kardiovaskulární onemocnění

CVIT laboratorní zkratky
Vitamin C

CVK zkratky v kardiologii
central venous catheter – centrální žilní katetr

CVP zkratky v kardiologii
central venous pressure – centrální žilní tlak

CVT zkratky v gastrologii
centrální venózní tlak

CW zkratky v kardiologii
continuous wave – kontinuální dopplerovský režim

CYFRA laboratorní zkratky
CYFRA 21‑1

CYFRA zkratky v gastrologii
21‑1 fragment cytokeratinu 19 – nádorový marker

CYSP laboratorní zkratky
Cyklosporin

Cyt. laboratorní zkratky
Průkaz NK buněk cytotoxickým testem

CŽK zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
centrální žilní katétr

CŽT zkratky v kardiologii
centrální žilní tlak

C3, C4 zkratky v gastrologii
složky komplementu

ČDS zkratky v diabetologii
ČLS JEP Česká diabetologická společnost ČLS J. E. Purkyně

ČGS ČLS JEP zkratky v gastrologii
Česká gastroenterologická společnost ČLS J. E. Purkyně

ČHS ČLS JEP zkratky v gastrologii
Česká hepatologická společnost ČLS J. E. Purkyně

ČIK zkratky v urologii
čistá intermitentní katetrizace

ČLS JEP zkratky v gastrologii
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

ČOS zkratky v diabetologii
ČLS JEP Česká obezitologická společnost ČLS J. E. Purkyně

ČUS zkratky v urologii
Česká urologická společnost

DAG zkratky v diabetologii
diacylglycerol

DAN zkratky v diabetologii
diabetická autonomní neuropatie

DBIL laboratorní zkratky
Bilirubin přímý

D/δ-buňky zkratky v diabetologii
buňky pankreatu produkující somatostatin

DCA zkratky v kardiologii
directional coronary atherectomy – směrovaná koronární aterektomie

DD zkratky v kardiologii
diastolická dysfunkce

DDAVP zkratky v gastrologii
1‑deamino‑8‑D‑arginin‑vazopresin

DDD zkratky v gastrologii
doporučená denní dávka

D‑di laboratorní zkratky
D‑dimery

D-dimery zkratky v gastrologii
produkty degradace zesíťovaného (stabilizovaného) fibrinu plazminem

DDŽ zkratky v gastrologii
dolní dutá žíla

DEAM laboratorní zkratky
Metabolity amiodaronu

DECODE zkratky v diabetologii
Diabetes Epidemiology: Collaborative Analysis of Diagnostic Criteria in Europe

Delta‑He laboratorní zkratky
Pokles hemoglobinu v retikulocytech

DEry laboratorní zkratky
Erytrocyty v dialyzátu

DES zkratky v kardiologii
drug eluting stent – stent uvolňující léky

DESMOND zkratky v diabetologii
Diabetes Education and Self-Management for Ongoing and Newly Diagnosed

DEV zkratky v gastrologii
domácí enterální výživa

DF zkratky v diabetologii
dietary fiber – vláknina

Dg zkratky v urologii
diagnóza

DHA zkratky v diabetologii
docosahexaenoic acid – kyselina dokosahexaenová (22:6n-3)

DHEAS laboratorní zkratky
DHEA‑sulfát

DHEA-S zkratky v gastrologii
dehydroepiandrosteronsulfát

DHT zkratky v gastrologii
dihydrotestosteron

DI zkratky v diabetologii
diabetes insipidus

DIC zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
disseminated intravascular coagulation – diseminovaná intravaskulární koagulace

DIDMOAD zkratky v diabetologii
Wolframův syndrom (diabetes insipidus, diabetes mellitus, atrofie optiku, hluchota)

DIF laboratorní zkratky
Diferenciál (rozpočet leukocytů)

DiGEM zkratky v diabetologii
Diabetes Glycaemic Education and Monitoring

DIGO laboratorní zkratky
Digoxin

DIOS zkratky v gastrologii
distal intestinal obstruction syndrome – syndrom obstrukce distálního střeva

DK zkratky v gastrologii
dolní končetina

DKA zkratky v diabetologii
diabetická ketoacidóza

DKMP zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
dilatační kardiomyopatie

DLeu laboratorní zkratky
Leukocyty v dialyzátu

DLP zkratky v kardiologii
dyslipoproteinémie

dLVOT zkratky v kardiologii
průměr výtokového traktu levé komory

DM zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
diabetes mellitus

DMARD zkratky v gastrologii
disease modifying antirheumatic drugs – antirevmatika modifikující průběh onemocnění

DMC zkratky v urologii
dolní močové cesty

DMD zkratky v gastrologii
Duchennova muskulární dystrofie

DMEV zkratky v diabetologii
Diabetes, metabolismus, endokrinologie, výživa (časopis)

DMP zkratky v diabetologii
diabetická makulopatie

DM1 zkratky v diabetologii
diabetes mellitus 1. typu

DM2 zkratky v diabetologii
diabetes mellitus 2. typu

DN zkratky v diabetologii
diabetická nefropatie

DNA zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
deoxyribonucleic acid – kyselina deoxyribunukleová

DNáza laboratorní zkratky
Deoxyribonukleáza

DNHS zkratky v diabetologii
diabetic nonketotic hyperosmolar syndrome – diabetický neketotický hyperosmolární syndrom

DNR zkratky v gastrologii
do not resuscitate

DOP laboratorní zkratky
Dopamin

DPP zkratky v gastrologii
dipeptidylpeptidáza

DPP zkratky v diabetologii
dipeptidylpeptidáza; Diabetes Prevention Program

DQIP zkratky v diabetologii
Diabetes Quality Improvement Project

DR zkratky v diabetologii
diabetická retinopatie

DR+ laboratorní zkratky
HLA‑DR+ II. třída hlav. histok. systému – rel. počet

DREAM zkratky v diabetologii
Diabetes Reduction Assessment with Ramipril and Rosiglitazone Medication

DRG zkratky v gastrologii
diagnosis‑related group

DRI zkratky v diabetologii
dietary reference intake – referenční příjem stravy

DRT laboratorní zkratky
Drť

DSA zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
digitální subtrakční angiografie

DSBD zkratky v diabetologii
Danish Study Group of Diabetes in Childhood

DSS zkratky v kardiologii
defekt septa síní

DSSL zkratky v urologii
dynamická sekvenční scintigrafie ledvin

DSU zkratky v diabetologii
derivát sulfonyulurey

DTK zkratky v kardiologii
diastolický tlak krve

DTU zkratky v diabetologii
Diabetes Trials Unit (UK)

dx zkratky v gastrologii
dexter

Dx zkratky v urologii
pravý

DXA zkratky v diabetologii
dual energy X-ray absorptiometry – denzitometrie

D1 zkratky v diabetologii
buňky buňky pankreatu produkující vazoaktivní intestinální polypeptid

D1 zkratky v gastrologii
bulbus a horní horizontální úsek duodena

D2 zkratky v gastrologii
sestupná část duodena

D3 zkratky v gastrologii
dolní horizontální úsek duodena

D4 zkratky v gastrologii
vzestupná část duodena

E zkratky v kardiologii
vlna early filling – vrchol časného diastolického plnění levé komory

EAD zkratky v kardiologii
early after depolarization – časná následná depolarizace

EALB laboratorní zkratky
Albumin elfo

EASD zkratky v diabetologii
European Association for the Study of Diabetes

EASL zkratky v gastrologii
European Association for the Study of the Liver

EBCT zkratky v kardiologii
electron beam computed tomography – výpočetní tomografie řízeným elektronovým paprskem

EBR laboratorní zkratky
Erytocyty bez buffy‑coatu resuspendované

EBV zkratky v gastrologii
virus Epsteina a Barrové

EC-buňky zkratky v diabetologii
buňky produkující substanci P a serotonin

ECC zkratky v kardiologii
extracorporeal circulation – mimotělní oběh

ECP laboratorní zkratky
Eozinofilní kationový protein (ECP)

ECP zkratky v gastrologii
eozinofilní kationtový protein

ECT zkratky v gastrologii
extracelulární tekutina

ED zkratky v diabetologii
erectile dysfunction – erektilní dysfunkce; endothelial dysfunction – dysfunkce endotelu

ED zkratky v urologii
erektilní dysfunkce

EDEG zkratky v diabetologii
European Diabetes Epidemiology Group

EDIC zkratky v diabetologii
Epidemiology of Diabetes Intervention and Complication

EDN zkratky v gastrologii
eosinophil‑derived neurotoxin

EDTA laboratorní zkratky
Etylendiamintetraoctová kyselina

EDTA zkratky v diabetologii
kyselina ethylendiamintetraoctová

EDV zkratky v kardiologii
end-diastolic volume – objem na konci diastoly

EEA zkratky v gastrologii
enteroenteroanastomóza

EEG zkratky v gastrologii
elektroencefalografie, elektroencefalograf

EF zkratky v gastrologii
exkreční frakce

EF zkratky v kardiologii
ejekční frakce; effective flow – efektivní průtok

EFA zkratky v diabetologii
essential fatty acid – esenciální mastná kyselina

EFSD zkratky v diabetologii
European Foundation for the Study of Diabetes

EFV zkratky v kardiologii
elektrofyziologické vyšetření

EGD zkratky v gastrologii
ezofagogastroduodenoskopie

EGF zkratky v gastrologii
epidermal growth factor – epidermální růstový faktor

EGT laboratorní zkratky
Etanol gelifikační test

EHEC zkratky v gastrologii
enterohemoragická Escherichia coli

EHG zkratky v gastrologii
elektrohepatografie, elektrohepatogram

EHL zkratky v urologii
elektrohydraulická litotrypse

EHPVO zkratky v gastrologii
extrahepatic portal vein obstruction – extrahepatální obstrukce portální žíly

EIEC zkratky v gastrologii
enteroinvazivní Escherichia coli

EKG zkratky v gastrologii
elektrokardiografie

EKV zkratky v gastrologii
elektrokardioverze

ELAD zkratky v gastrologii
Extracorporeal Liver Assist Device – zařízení mimotělní jaterní náhrady (dialyzační kapsle obsahující buněčné ,true); INSERT INTO zkratky.zkratky (zkratka, vyznam, gastro) VALUES (kultury hepatoblastomů),true); INSERT INTO zkratky.zkratky (zkratka, vyznam, gastro) VALUES (

ELCO zkratky v urologii
elektrokoagulace

Ele laboratorní zkratky
Elementy

ELFO laboratorní zkratky
Elektroforéza bílkovin

ELISA zkratky v gastrologii
enzyme‑linked immunosorbent assay – enzymová imunosorpční analýza

EMA zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
European Medicines Agency – Evropská léková agentura

EMB zkratky v gastrologii
etambutol

EMB zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
endomyokardiální biopsie

EMEA zkratky v gastrologii
European Agency for the Evaluation of Medicinal Products

EMG zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
electromyography – elektromyografie, elektromyograf

EMR zkratky v gastrologii
endoscopic mucosal resection – endoskopická slizniční resekce

EMS zkratky v gastrologii
syndrom eozinofilie‑myalgie

ENA zkratky v gastrologii
protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům

ENAB laboratorní zkratky
ENA profil imunoblot

EOG zkratky v diabetologii
electrooculography – elektrookulografie

EOL zkratky v kardiologii
end of life – konec životnosti (baterie)

EOS laboratorní zkratky
Eosinofily

EP zkratky v gastrologii
endoskopická papilotomie

EPA zkratky v diabetologii
eicosapentaenoic acid – kyselina eikosapentaenová (20:5n-3)

EPBF zkratky v kardiologii
effective pulmonary blood flow – efektivní plicní průtok

EPEC zkratky v gastrologii
enteropatogenní Escherichia coli

EPH zkratky v kardiologii
gestóza gestóza charakterizovaná edémy, proteinurií a hypertenzí (též preeklampsie)

EPI laboratorní zkratky
Epinefrin = adrenalin

EPI zkratky v kardiologii
epinephrine – adrenalin

EPI zkratky v urologii
epicystostomie

EPIT laboratorní zkratky
Epitelie

EPO laboratorní zkratky
Erytropoetin

EPO laboratorní zkratky
Erytropoetin

EPO zkratky v gastrologii
eozinofilní peroxidáza

ER zkratky v diabetologii
endoplazmatické retikulum

ERC zkratky v gastrologii
endoscopic retrograde cholangiography – endoskopická retrográdní cholangiografie

ERCP zkratky v gastrologii
endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie

Ery laboratorní zkratky
Erytrocyty nativ

Ery zkratky v gastrologii
erytrocyt

ERY laboratorní zkratky
Erytrocyty v moči

ES zkratky v kardiologii
extrasystola

ESC zkratky v kardiologii
European Society of Cardiology

ESH zkratky v kardiologii
European Society of Hypertension

ESPEN zkratky v diabetologii
European Society of Parenteral and Enteral Nutrition – Evropská společnost parenterální a enterální výživy

ESR zkratky v gastrologii
erythrocyte sedimentation rate – sedimentace červených krvinek

ESRD zkratky v kardiologii
end-stage renal disease – terminální onemocnění ledvin

ESV zkratky v kardiologii
end-systolic volume – objem na konci diastoly

ETDRS zkratky v diabetologii
Early Treatment Retinopathy Study Research Group

ETEC zkratky v gastrologii
enterotoxická Escherichia coli

ETOH laboratorní zkratky
Etanol

ETS laboratorní zkratky
Ethosuximid

EUG laboratorní zkratky
Euglobulinová lýza

EURODIALE zkratky v diabetologii
European Study Group for Diabetes and the Lower Extremity

EUS zkratky v gastrologii
endoscopic ultrasound – endoskopická ultrasonografie

EV zkratky v gastrologii
enterovirus

EVT zkratky v kardiologii
endovaskulární terapie

E2 laboratorní zkratky
Estradiol

F laboratorní zkratky
Stolice

F laboratorní zkratky
Faktor (koagulační)

F zkratky v kardiologii
flow – průtok (v ml × min–1); koagulační faktor; French (1 F = 0,33 mm); frekvence

FA zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
fatty acid – mastná kyselina, farmakologická anamnéza

FABP zkratky v diabetologii
fatty acid-binding protein – protein vázající mastné kyseliny

FAD zkratky v gastrologii
fatty acid‑binding protein – protein vázající mastné kyseliny

FAD zkratky v gastrologii
flavinadenindinukleotid

FAP zkratky v gastrologii
familiární adenomatózní polypóza

FART laboratorní zkratky
Farrův test

FAsc laboratorní zkratky
Buňky schopné fagocytózy

FBG laboratorní zkratky
Fibrinogen

FBG zkratky v diabetologii
fasting blood glucose – glykémie nalačno

F-buňky zkratky v diabetologii
též PP-buňky buňky pankreatu produkující pankreatický polypeptid

FCM laboratorní zkratky
Průtoková cytometrie

FCRS zkratky v kardiologii
Framingham Cardiovascular Risk Score

f-CSK zkratky v urologii
flexibilní cystoskopie / urethrocystoskopie

FCTC zkratky v kardiologii
Frame Convention on Tobacco Control

FD zkratky v gastrologii
funkční dyspepsie

FDA zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
Food and Drug Administration, USA

FDR zkratky v diabetologii
florid diabetic retinopathy – floridní diabetická retinopatie

Fe laboratorní zkratky
Železo

FENa zkratky v gastrologii
frakční exkrece sodíku

Ferr laboratorní zkratky
Železo

FERR, FERI laboratorní zkratky
Ferritin

FFA zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
free fatty acid – volná mastná kyselina

FFM zkratky v diabetologii
fat-free mass – hmotnost bez tuku

FFQ zkratky v diabetologii
Food Frequency Questionnaire – dotazník o frekvenci příjmu potravy

FFR zkratky v kardiologii
fractional flow reserve – poměrná (frakční) průtoková rezerva

FH zkratky v kardiologii
familiární hypercholesterolémie

FI zkratky v gastrologii
fibrinogen

FIB laboratorní zkratky
Fibrinogen

F II zkratky v kardiologii
faktor II (protrombin)

FII, F2 laboratorní zkratky
Faktor II

FiS zkratky v gastrologii
fibrilace síní

FITC zkratky v gastrologii
cirkulující IgG protilátky proti desmogleinu 3

FIX, F9 laboratorní zkratky
Faktor IX

FK laboratorní zkratky
Fázový kontrast – dysmorfní erytrocyty

FK zkratky v kardiologii
fibrilace komor

FKREV, STOK laboratorní zkratky
Okultní krvácení

FK506 laboratorní zkratky
Tacrolimus

FLC laboratorní zkratky
Volné lehké řetězce

FM zkratky v gastrologii
fat mass – podíl tukové tkáně

FMF zkratky v gastrologii
familial mediterranean fever – vrozená středomořská horečka

FMN zkratky v gastrologii
flavinmononukleotid

FNA zkratky v gastrologii
fine needle aspiration – punkce tenkou jehlou

FNAB zkratky v gastrologii
fine needle aspiration biopsy – aspirační biopsie tenkou jehlou

fNMR zkratky v gastrologii
funkční nukleární magnetická rezonance CNS

FOL, KLIS laboratorní zkratky
Kyselina listová

FOS zkratky v diabetologii
fruktooligosacharid

FPG zkratky v diabetologii
fasting plasma glucose – glykémie nalačno

FPLD zkratky v diabetologii
familiární parciální lipodystrofie

fPSA zkratky v urologii
free (volný) prostatický antigen

fPSA zkratky v gastrologii
free‑prostate specific antigen – volný prostatický specifický antigen

FPSA laboratorní zkratky
PSA volný

FR zkratky v gastrologii
fyziologický roztok

FRA laboratorní zkratky
Fruktosamin

FRP zkratky v kardiologii
funkční refrakterní perioda

Fs zkratky v gastrologii
fasting serum – sérová koncentrace nalačno

FS zkratky v kardiologii
fibrilace síní

FSH laboratorní zkratky
Folikulostimulační hormon

FSH zkratky v gastrologii
folikuly stimulující hormon

FT zkratky v gastrologii
fibrotest

FTA. laboratorní zkratky
Treponema Ab imunofluorescence

FTAM laboratorní zkratky
Treponema Ab imunofluor. IgM

FTAP laboratorní zkratky
FTA počet titrů

FT-AT zkratky v gastrologii
FibroTest‑ActiTest

FT3 laboratorní zkratky
Trijódtyronin volný

FT4 laboratorní zkratky
Tyroxin volný

FUO zkratky v gastrologii
fever of unknown origin – horečka neznámého původu

f-URS zkratky v urologii
flexibilní ureteroskopie

FV, F5 laboratorní zkratky
Faktor V

FVII, F7 laboratorní zkratky
Faktor VII

FVIII, F8 laboratorní zkratky
Faktor VIII

F V Leiden zkratky v kardiologii
faktor V Leiden – leidenská mutace faktoru V

FW zkratky v gastrologii
sedimentace červených krvinek = Fahræusův–Westergrenův test

FW laboratorní zkratky
Sedimentace erytrocytů

FX, F10 laboratorní zkratky
Faktor X

FXI, F11 laboratorní zkratky
Faktor XI

FXII, F12 laboratorní zkratky
Faktor XII

FXIII, F13 laboratorní zkratky
Faktor XIII

G zkratky v urologii
grading

GABA zkratky v gastrologii
γ‑aminobutyric acid – kyselina γ‑aminomáselná

GAD zkratky v diabetologii
glutamic acid decarboxylase – dekarboxyláza kyseliny glutamové

GADA zkratky v diabetologii
glutamic acid decarboxylase antibody – protilátka proti dekarboxyláze kyseliny glutamové

GAD6 laboratorní zkratky
Protilátky proti glutamatdehydrogenáze GAD65

GAG zkratky v diabetologii
glucosamineglycane – glykosaminoglykan

GALT zkratky v gastrologii
gut associated lymphoid tissue – střevní lymfatická tkáň

GAS laboratorní zkratky
Gastrin

GAVE zkratky v gastrologii
gastric antral vascular ectasia – vaskulární ektazie antra žaludku (synonymum „water melon stomach“)

GBM zkratky v gastrologii
glomerulární bazální membrána

GC zkratky v gastrologii
gastric cancer – karcinom žaludku

GCD zkratky v diabetologii
γ-cyklodextrin

GCK zkratky v diabetologii
glucokinase – glukokináza

GCS zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
Glasgow Coma Scale – Glasgowská škála kómatu (klasifikace poruch vědomí)

G-CSF zkratky v diabetologii
granulocyte colony stimulating factor – faktor stimulující kolonie granulocytů

GD zkratky v gastrologii
gastroduodenální

GDM zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii
gestační diabetes mellitus

GDP zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii
guanosindifosfát

GDS zkratky v gastrologii
Global Deterioration Scale – škála kognitivních funkcí

GE zkratky v gastrologii
gastroezofageální

GEA zkratky v gastrologii
gastroenteroanastomóza

GEN laboratorní zkratky
Gentamicin

GER zkratky v gastrologii
gastroezofageální reflux

GERD zkratky v gastrologii
GastroEsophageal Reflux Disease – refluxní choroba jícnu

GEU zkratky v gastrologii
graviditas extrauterina – mimoděložní těhotenství

GF zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
glomerulární filtrace

GG zkratky v gastrologii
glykogen

GG laboratorní zkratky
Gamaglobuliny

GGT zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
γ-glutamyltransferáza, gamaglutamyltransferáza

GH zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
growth hormone – růstový hormon

GHBP zkratky v diabetologii
growth hormone binding protein – vazebný protein pro růstový hormon

GI zkratky v gastrologii
gastrointestinální

GI zkratky v diabetologii
glykemický index

GIH zkratky v gastrologii
gastrointestinal hemorrhage – krvácení do trávicího ústrojí

GIP zkratky v gastrologii
gastrický inhibiční polypeptid; gastrointestinální peptid

GIP zkratky v diabetologii
glucose-dependent insulinotropic polypeptide – inzulinotropní peptid závislý na glukóze

GIST zkratky v gastrologii
gastrointestinální stromální tumor

GIT zkratky v gastrologii
gastrointestinální (trávicí) trakt

GJ zkratky v gastrologii
gastrojejunostomie

GK zkratky v diabetologii
glukokináza

GLP zkratky v diabetologii
glucagon-like peptide – peptid podobný glukagonu

GLU laboratorní zkratky
Glukóza

GLUT zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii
glukózový transportér

GlyA laboratorní zkratky
Glykoforin A+ (s navázanou protilátkou)

GlyA laboratorní zkratky
Glykoforin A+ (s navázanou protilátkou)

GM-CSF zkratky v diabetologii
granulocyte-macrophage colony stimulating factor – faktor stimulující kolonie granulocytů a makrofágů

GMD zkratky v gastrologii
glutamátdehydrogenáza

GMT zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii
glutamyltransferáza; γ-glutamyltransferáza

GMT = GGT laboratorní zkratky
Gamaglutamyltransferáza

GPx zkratky v gastrologii
glutathionperoxidáza

GR zkratky v gastrologii
glutathionreduktáza

GRAN laboratorní zkratky
Granulované válce

GRB2 zkratky v diabetologii
growth factor receptor-bound protein 2 – adaptorový protein 2 pro receptor růstového faktoru

GS zkratky v urologii
Gleasonovo skóre

GSE zkratky v gastrologii
glutensenzitivní enteropatie

GSK zkratky v diabetologii
glykogensyntázkináza

GSPECT zkratky v kardiologii
jednofotonová emisní výpočetní tomografie spouštěná elektrokardiogramem (gated SPECT)

GST zkratky v gastrologii
glutathion‑S‑transferáza

GTP zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii
guanosintrifosfát

GTT zkratky v kardiologii
glukózový toleranční test

GVHD zkratky v gastrologii
graft‑versus‑host disease – reakce štěpu vůči hostiteli po transplantaci orgánů nebo kostní dřeně

G1-buňky zkratky v diabetologii
buňky pankreatu produkující gastrin (pouze v perinatálních ostrůvcích)

G-6-P zkratky v diabetologii
glucosa-6-phosphate – glukóza-6-fosfát

HA zkratky v gastrologii
hormonální antikoncepce

HAAF zkratky v diabetologii
hypoglycemia-associated autonomic failure – hypoglykémie spojená s autonomní dysfunkcí

HAPT laboratorní zkratky
Haptoglobin

HAV zkratky v gastrologii
virová hepatitida typu A

HAVAB laboratorní zkratky
Anti HAV total

HAVABM laboratorní zkratky
Anti HAV IgM

HA1c, HbA1c laboratorní zkratky
Glykovaný hemoglobin HbA1C

Hb zkratky v gastrologii
hemoglobin

HBAg zkratky v gastrologii
antigen hepatitidy typu B

HbA1c zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
glykovaný hemoglobin A1c

HBcAg zkratky v gastrologii
hepatitis B core antigen – dřeňový antigen viru hepatitidy typu B

HBeAg zkratky v gastrologii
hepatitis B envelope antigen – antigen e viru hepatitidy typu B

HBF laboratorní zkratky
Fetální hemoglobin

HBIg zkratky v gastrologii
hepatitis B immunoglobulin – imunoglobulin proti hepatitidě typu B

HbsAg zkratky v gastrologii
hepatitis B surface antigen – povrchový antigen viru hepatitidy typu B

HBV zkratky v gastrologii
virus hepatitidy typu B

Hc zkratky v kardiologii
homocystein

hCA zkratky v gastrologii
karbohydrátový antigen

HCC zkratky v gastrologii
hepatocelulární karcinom

HCC-CC zkratky v gastrologii
combined hepatocellular and cholangiocarcinoma – kombinovaný hepatocelulární karcinom a cholangiokarcinom

HCG laboratorní zkratky
Lidský choriový gonadotropin

HCG laboratorní zkratky
Beta HCG

HCG (hCG) zkratky v gastrologii
lidský choriový gonadotropin

HCP zkratky v gastrologii
hereditary coproporphyria – hereditární koproporfyrie

HCT laboratorní zkratky
Hematokrit

HCV zkratky v gastrologii
virová hepatitida typu C

Hcy zkratky v kardiologii
homocysteinémie

Hcy zkratky v gastrologii
homocystein

HD zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
hemodialýza

HDL zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
high-density lipoprotein – lipoprotein o vysoké hustotě

HDL laboratorní zkratky
HDL cholesterol

HDL-C zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
high density lipoprotein cholesterol – HDL cholesterol s vysokou hustotou

HDsAg zkratky v gastrologii
antigen viru hepatitidy typu D

HDV zkratky v gastrologii
virová hepatitida D

HDŽ zkratky v gastrologii
horní dutá žíla

HELLP zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
hemolysis, elevated liver enzymes, low platelets syndrome – syndrom charakterizovaný hemolýzou, zvýšenou aktivitou jaterních enzymů a trombocytopenií

HES zkratky v gastrologii
hydroxyethyl starch – hydroxyetylškrob

HEV zkratky v gastrologii
hepatitis E virus – virus hepatitidy typu E

HE 4 laboratorní zkratky
Lidský epididymální protein 4

h-FABP zkratky v kardiologii
heart-fatty acid binding protein – srdeční protein vázající mastné kyseliny

HGB laboratorní zkratky
Hemoglobin

HGF zkratky v gastrologii
hepatocyte growth factor – růstový faktor hepatocytů

HGN zkratky v diabetologii
hraniční glykémie nalačno

HGV zkratky v gastrologii
hepatitis G virus – virus hepatitidy typu G

hHcy zkratky v kardiologii
hyperhomocysteinémie

HHNC zkratky v diabetologii
hyperglycemic hyperosmolar nonketotic coma – hyperglykemické hyperosmolární neketotické kóma

HHNS zkratky v diabetologii
hyperosmolar hyperglycemic nonketotic syndrome – hyperglykemický hyperosmolární neketotický syndrom

HHS zkratky v diabetologii
hyperglykemický hyperosmolární syndrom

HIST laboratorní zkratky
Stanovení histaminu

HIT zkratky v kardiologii
heparin-induced thrombocytopenia – trombocytopenie indukovaná heparinem

HIT laboratorní zkratky
Heparinem indukovaná trombocytopenie

HIV laboratorní zkratky
HIV 1/2

HIV zkratky v gastrologii
human immunodeficiency virus – virus způsobující ztrátu obranyschopnosti u člověka

HJR zkratky v gastrologii
hepatojugulární reflux

HK zkratky v gastrologii
horní končetina

HKMP zkratky v kardiologii
hypertrofická kardiomyopatie

HL zkratky v diabetologii
hepatální lipáza

HLA zkratky v gastrologii
human leukocyte antigen – lidský leukocytární antigen

HLA zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii
horizontal long axis – horizontální dlouhá osa, human leukocyte antigen – lidský leukocytární antigen

HLA-B27 zkratky v gastrologii
antigen HLA‑B 27 – haplotyp č. 27 genu HLA‑B

HLP zkratky v gastrologii
hyperlipoproteinemie

HM zkratky v diabetologii
humánní, lidský (inzulin)

HMC zkratky v urologii
horní močové cesty

HMG zkratky v diabetologii
3-hydroxy-3-methylglutaryl

HN zkratky v gastrologii
Hodgkinova nemoc

HN zkratky v gastrologii
hypertenzní nemoc

HNC zkratky v diabetologii
hyperosmolar nonketotic coma – hyperosmolární neketotické kóma

HNF zkratky v diabetologii
hepatální nukleární faktory

HNPCC zkratky v gastrologii
hereditary nonpolyposis colorectal cancer – hereditární nepolypózní kolorektální karcinom

HOCM zkratky v kardiologii
hypertrophic obstructice cardiomyopathy – hypertrofická kardiomyopatie s obstrukcí výtokového traktu levé komory

HOMA-IR zkratky v diabetologii
homeostasis model assessment of insulin resistance – stanovení rezistence inzulinu na základě modelu homeostázy (homeostatický index inzulinové rezistence)

HOMO, HCY laboratorní zkratky
Homocystein

Hp zkratky v gastrologii
Helicobacter pylori

HP laboratorní zkratky
Helicobacter pylori

HP.. laboratorní zkratky
Haptoglobin

HPC laboratorní zkratky
Hematopoetické progenitorové buňky

HPGH zkratky v diabetologii
hraniční poruchy glukózové homeostázy

HPS zkratky v gastrologii
hepatopulmonální syndrom

HPV zkratky v gastrologii zkratky v urologii
human papilloma virus (Papillomavirus) – lidský papilomavirus

HPX. laboratorní zkratky
Hemopexin

HR zkratky v kardiologii
heart rate – srdeční frekvence

HRCT zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
high‑resolution computerized tomography – výpočetní tomografie s vysokým prostorovým rozlišením

HRS zkratky v gastrologii
hepatorenální syndrom

hs-CRP zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii
high sensitive CRP – C-reaktivní protein stanovený vysoce senzitivní metodou

HSG zkratky v gastrologii
hysterosalpingografie

HSM zkratky v gastrologii
hepatosplenomegalie

HSP zkratky v diabetologii
heat shock protein – protein teplotního šoku

HSV zkratky v gastrologii
virus Herpes simplex

HT laboratorní zkratky
Heinzova tělíska

HUS zkratky v gastrologii
hemolyticko‑uremický syndrom

HUST laboratorní zkratky
Hustota

HUTT zkratky v gastrologii
head‑up tilt test – test na nakloněné rovině

HVLP zkratky v gastrologii
hromadně vyráběný léčivý přípravek

HVPG zkratky v gastrologii
hepatic venous pressure gradient – jaterní žilní tlakový gradient

HYAL laboratorní zkratky
Hyalinní válce

HyE zkratky v gastrologii
hysterektomie

Hz zkratky v gastrologii
hertz (hlavní jednotka frekvence [kmitočtu] v soustavě SI

HZV zkratky v gastrologii
virus Herpes zoster

HŽT zkratky v kardiologii
hluboká žilní trombóza

CH zkratky v gastrologii
volný cholesterol

Ch zkratky v urologii
charrie – dle Charriera – obvod katetru

Ch zkratky v kardiologii
cholesterol

CHCE zkratky v gastrologii zkratky v urologii
cholecystektomie

CHE laboratorní zkratky
Cholinesteráza

CHE zkratky v diabetologii
cholinesteráza; cholecystektomie

CHE zkratky v gastrologii
cholecystektomie, cholesterol ester – estery cholesterolu

CHES zkratky v gastrologii
cholinesteráza

CHF zkratky v kardiologii
congestive heart failure – městnavé srdeční selhání

CHin laboratorní zkratky
Stanovení chemotaktické aktivity leukocytů

Chl laboratorní zkratky
Chladové aglutininy

CHOL laboratorní zkratky
Cholesterol

CHOPN zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
chronická obstrukční plicní nemoc

CHRI zkratky v gastrologii zkratky v urologii
chronická renální insuficience

CHsp laboratorní zkratky
Migrace leukocytů spontánně pod agarózou

CHSS zkratky v kardiologii
chronické srdeční selhání

IAA zkratky v diabetologii
insulin autoantibodies – protilátky proti inzulinu

IABC zkratky v gastrologii
intraaortální balonková kontrapulzace

IABP zkratky v kardiologii
intraaortální balonková kontrapulsace

IAH zkratky v gastrologii
intra‑abdominal hypertension – intraabdominální hypertenze

IAP zkratky v gastrologii
intra‑abdominal pressure – intraabdominální tlak

IAPP zkratky v diabetologii
islet amyloid pancreatic polypeptide – ostrůvkový amyloidový polypeptid, amylin

IA-2 zkratky v diabetologii
IA-2α protilátky proti tyrozinové fosfatáze

IA-2A zkratky v diabetologii
IA-2βA insulinoma associated antigens – antigeny asociované s inzulinomem

IA2M laboratorní zkratky
Alfa‑2‑globulin

IBD zkratky v gastrologii
inflammatory bowel disease – idiopatické střevní záněty

IBS zkratky v gastrologii
irritable bowel syndrome – syndrom dráždivého střeva, dráždivý tračník

IB2M laboratorní zkratky
Beta‑2‑mikroglobulin

ICA zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
islet cell antibodies – protilátky proti buňkám Langerhansových ostrůvků

ICA laboratorní zkratky
Protilátky proti ostrůvkovým buňkám pankreatu

ICAM zkratky v diabetologii
intercelulární adhezivní molekula

ICC zkratky v gastrologii
interstitial cell of Cajal – Cajalova intersticiální buňka

ICD zkratky v diabetologii
International Classification of Diseases, Mezinárodní klasifikace nemocí

ICD zkratky v kardiologii
implantable cardioverter-defibrillator – implantabilní kardioverter-defibrilátor

iCMP zkratky v gastrologii
ischemická cévní mozková příhoda

ICP zkratky v gastrologii
idiopathic chronic pancreatitis – idiopatická chronická pankreatitida, intracranial pressure – intrakraniální (nitrolební) tlak

ICPL laboratorní zkratky
Ceruloplazmin

ICSA zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
islet cell surface antibodies – povrchové protilátky proti buňkám Langerhansových ostrůvků

ICT zkratky v kardiologii
isovolumic contraction time – doba izovolumické kontrakce

IDDM zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii
inzulin-dependentní diabetes mellitus, diabetes mellitus 1. typu

IDF zkratky v diabetologii
International Diabetes Federation

IDL zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
intermediate density lipoprotein – lipoprotein se střední hustotou

IE zkratky v kardiologii
infekční endokarditida

IF laboratorní zkratky
Imunofixace – sérum, v moči

IFCC zkratky v diabetologii
International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

IFG zkratky v diabetologii
impaired fasting glycaemia – porušená glykémie nalačno

IFIX laboratorní zkratky
Elektroforéza s imunofixací

IFN zkratky v diabetologii
interferon

IFNg laboratorní zkratky
Stanovení Gama Interferonu ELISA

IFWF zkratky v diabetologii
Insulin-Free World Foundation

Ig zkratky v diabetologii
imunoglobulin

IGA laboratorní zkratky
IgA

IGE laboratorní zkratky
IgE

IGF zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
insulin-like growth factor – růstový faktor podobný inzulinu

IGFBP zkratky v diabetologii
insulin-like growth factor binding protein – vazebný protein pro IGF

IGF‑I laboratorní zkratky
Inzulin podobný růstový faktor (insulin growth factor)

IGG laboratorní zkratky
IgG

IGH zkratky v diabetologii
immunoreactive growth hormone – imunoreaktivní růstový hormon

IGM laboratorní zkratky
IgM

IGT zkratky v diabetologii
impaired glucose tolerance – porušená glukózová tolerance

IHCC zkratky v gastrologii
intrahepatic cholangiocarcinoma – intrahepatální cholangiokarcinom

IHGL zkratky v diabetologii
izolovaná hraniční – glykémie nalačno

ICH zkratky v gastrologii
intracerebrální hematom

ICHDK zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
ischemická choroba dolních končetin

ICHS zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
ischemická choroba srdeční

II zkratky v diabetologii
inzulinemický index

IIEF5 zkratky v urologii
international index of sexual function / mezinárodní dotazník sexuálních funkcí 5

IIL zkratky v diabetologii
intenzifikovaná inzulinová léčba

IIT zkratky v diabetologii
intensified insulin therapy

IL zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
interleukin

ILA zkratky v diabetologii
insuline-like activity – inzulinu podobné působení

IL1B laboratorní zkratky
Interleukin 1‑beta

IL2 laboratorní zkratky
Interleukin 2

IL4. laboratorní zkratky
Interleukin 4 – ELISA

Il‑6 laboratorní zkratky
Interleukin 6

IL6 laboratorní zkratky
Interleukin 6

IL8 laboratorní zkratky
Interleukin 8

IM zkratky v kardiologii
infarkt myokardu

IMC zkratky v urologii
infekce močových cest

IMT zkratky v kardiologii
intima-media thickness – tloušťka vrstvy intima-media

IMTEST laboratorní zkratky
IM‑Test

incip. zkratky v gastrologii
inicipientní

INFA laboratorní zkratky
Influenza A

INFB laboratorní zkratky
Influenza B

INFIX, INF9 laboratorní zkratky
Inhibitor FIX

INFVIII, INF8 laboratorní zkratky
Inhibitor FVIII

INH zkratky v gastrologii
izoniazid

INR zkratky v gastrologii
international normalized ratio – slouží k vyjádření hodnoty Quickova testu (poměr výsledku pacienta k hodnotě referenční = „zdravá kontrola“), poměr se umocní koeficientem

INR laboratorní zkratky
Mezinárodní normalizovaný poměr

INS laboratorní zkratky
Inzulin

INSA laboratorní zkratky
Protilátky proti inzulinu

InTr_žena laboratorní zkratky
Inhibice migrace leukocytů – trofoblast

IN3P zkratky v diabetologii
inozitol-3-fosfát

IOTF zkratky v diabetologii
International Obesity Task Force

IPEX zkratky v diabetologii
imunitní polyendokrinopatie a enteropatie vázaná na chromosom X

IPF laboratorní zkratky
Frakce nezralých trombocytů

IPF zkratky v diabetologii
insulin promoter factor – inzulinový promotorový faktor

IPGT zkratky v diabetologii
izolovaná porušená glukózová tolerance

IPLP zkratky v gastrologii
individuálně připravovaný léčivý přípravek

IPOD zkratky v diabetologii
Integrative Physiology of Obesity and Diabetes

IPP zkratky v gastrologii
inhibitor protonové pumpy

IPSS zkratky v urologii
mezinárodní skóre prostatických syndromů

IQ zkratky v gastrologii
inteligenční kvocient

IR zkratky v diabetologii
inzulinová rezistence; inzulinový receptor

IRI zkratky v diabetologii
insulin resistance index – index inzulinové rezistence imunoreaktivní inzulin

IRMA zkratky v diabetologii
intraretinal microvascular abnormalities – intraretinální mikrovaskulární abnormality

IRP zkratky v diabetologii
imunoreaktivní proinzulin

IRS zkratky v diabetologii
insulin receptor substrate – substrát inzulinového receptoru

IRT zkratky v kardiologii
isovolumic relaxation time – doba izovolumické relaxace

IS zkratky v diabetologii
insulin secretion – sekrece inzulinu; inzulinová senzitivita

IS zkratky v gastrologii
index selektivity

ISA zkratky v kardiologii
instrinsic sympathomimetic activity – vnitřní sympatomimetická aktivita

ISDN zkratky v kardiologii
isosorbid dinitrát

ISH zkratky v kardiologii
International Society of Hypertension; izolovaná systolická hypertenze

ISI zkratky v diabetologii
inzulin-senzitivní index

ISMN zkratky v kardiologii
isosorbid mononitrát

ISZ zkratky v gastrologii
idiopatické střevní záněty

ITRF laboratorní zkratky
Transferin

IU zkratky v diabetologii
international unit – mezinárodní jednotka

IVCD zkratky v kardiologii
intraventricular conduction delay – porucha nitrokomorového vedení

IVF zkratky v gastrologii
in vitro fertilization – mimotělní oplodnění

ivGTT zkratky v diabetologii
intravenózní glukózový toleranční test

IVLP zkratky v gastrologii
individuálně vyráběné léčivé přípravky

IVS zkratky v kardiologii
interventricular septum – mezikomorová přepážka

IVU zkratky v urologii
intravenózní vylučovací urografie

IVUS zkratky v kardiologii
intravascular ultrasound – intravaskulární ultrazvuk

IVV zkratky v gastrologii
intravaskulární objem

IWGD zkratky v diabetologii
International Working Group on the Diabetic Foot

JDF zkratky v diabetologii
Juvenile Diabetes Foundation

JIB zkratky v gastrologii
jejunoileální bypass

JIP zkratky v gastrologii
jednotka intenzivní péče

JJ stent zkratky v urologii
ureterální stent (pig tail)

JODA zkratky v diabetologii
juvenile onset diabetes among adults – juvenilní diabetesmellitus u dospělých

JODM zkratky v diabetologii
juvenile onset diabetes mellitus – juvenilní diabetes mellitus

K laboratorní zkratky
Kalium

KAL laboratorní zkratky
Kalcitonin

KAN zkratky v diabetologii
kardiovaskulární autonomní neuropatie

K-antigen zkratky v diabetologii
kapsulární antigen čeledi Enterobacteriaceae

KAP laboratorní zkratky
Volné lehké řetězce kappa

KAPP laboratorní zkratky
Kvantita lehkých řetězců kappa

KB zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
ketone bodies = ketolátky

kcal zkratky v diabetologii
kilokalorie

KCE zkratky v gastrologii
keratokonjunktivitida epidemická

KCS zkratky v gastrologii
keratokonjunktivitida suchá (sicca)

zkratky v gastrologii
kontaktní čočka

KD laboratorní zkratky
Kostní dřeň

KES zkratky v kardiologii
komorová extrasystola

KET laboratorní zkratky
Ketolátky v moči

KIEL laboratorní zkratky
Poznámka pro ELFO (agaroforéza)

kJ zkratky v diabetologii
kilojoul

k.l. zkratky v gastrologii
kontrastní látka

KM laboratorní zkratky
Kyselina močová

KMGA laboratorní zkratky
Kravské mléko IgA

KMGG laboratorní zkratky
Kravské mléko IgG

KMP zkratky v kardiologii
kardiomyopatie

KO zkratky v gastrologii
krevní obraz

KO laboratorní zkratky
Krevní obraz

KOK laboratorní zkratky
Kokain

KPCR zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
kardiopulmocerebrální resuscitace

KPR zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
kardiopulmonální resuscitace

KPS zkratky v urologii
kalichopánvičkový systém

KRE laboratorní zkratky
Kreatinin

KREV laboratorní zkratky
Krev v moči

KRK zkratky v gastrologii
kolorektální karcinom

KRKM laboratorní zkratky
Krystaly kyseliny močové

KRYG laboratorní zkratky
Kryoglobulin kvantitativně

KRYST laboratorní zkratky
Krystaly

KSIA laboratorní zkratky
Sialová kyselina

KT zkratky v kardiologii
komorová tachykardie

KULEPI laboratorní zkratky
Epitelie kulaté

KV zkratky v diabetologii
kardiovaskulární

KVAS laboratorní zkratky
Kvasinky

KVO zkratky v kardiologii
kardiovaskulární onemocnění

LA zkratky v kardiologii
levá síň

LA zkratky v diabetologii
linoleic acid – kyselina linolová (18:2n-6)

LAC zkratky v diabetologii
L-acetylcarnitine – L-acetylkarnitin

LAD zkratky v kardiologii
left axis deviation – deviace elektrické osy srdeční doleva; left anterior decending (coronary artery = také RIA)

LADA zkratky v diabetologii
latent autoimmune diabetes in adults – latentní autoimunitní diabetes dospělých

LAH zkratky v kardiologii
left anterior hemiblock – levá přední hemiblokáda

Lak, Lac laboratorní zkratky
Laktát

LAM laboratorní zkratky
Volné lehké řetězce lambda

LAMB laboratorní zkratky
Lehký řetězec lambda imunoglobulinu – relat. počet

LAMB laboratorní zkratky
Kvantita lehkých řetězců lambda

LAMO laboratorní zkratky
Lamotrigin

LAO zkratky v kardiologii
left anterior oblique – levá přední šikmá projekce

LAP zkratky v kardiologii
left atrial pressure – tlak v levé síni

LAP zkratky v gastrologii
leucinaminopeptidáza

LAS zkratky v gastrologii
liver assist system

LASER zkratky v kardiologii
light amplification by stimulated emission of radiation – zesilovač elektromagnetického záření pracující na principu stimulované emise záření

LB laboratorní zkratky
Likvor buničky

LB zkratky v kardiologii
left bundle – levé Tawarovo raménko

LBBB zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
left bundle branch block – blokáda levého Tawarova raménka

LBM zkratky v gastrologii
lean body mass – podíl beztukové tělesné hmoty

LCAT zkratky v gastrologii
lecitin‑cholesterolacyl transferáza

LCE zkratky v gastrologii
laparoscopic cholecystectomy – laparoskopická cholecystektomie

LC-PUFA zkratky v diabetologii
long-chain polyunsaturated fatty acid – vícenenasycená mastná kyselina s dlouhým řetězcem

LD laboratorní zkratky
Laktátdehydrogenáza

LD zkratky v gastrologii
laktátdehydrogenáza

LDH zkratky v gastrologii
laktátdehydrogenáza

LDL laboratorní zkratky
LDL cholesterol

LDL zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
low density lipoprotein – lipoprotein s nízkou hustotou

LDL-C zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
low-density lipoprotein cholesterol – LDL-cholesterol

LD, LDH zkratky v diabetologii
laktátdehydrogenáza

LDL-ch zkratky v kardiologii
cholesterol v lipoproteinech o nízké hustotě

LDN zkratky v gastrologii
léčebna dlouhodobě nemocných

LERV (ESWL) zkratky v urologii
litotrypse extrakorporální rázovou vlnou

LEU laboratorní zkratky
Leukocyty v moči

LEU, WBC laboratorní zkratky
Leukocyt

LEVE laboratorní zkratky
Levetiracetam

LH zkratky v gastrologii
luteinizační hormon (lutropin)

LCHE zkratky v gastrologii
laparoskopická cholecystektomie

Li laboratorní zkratky
Lithium

LIMA zkratky v kardiologii
left internal mammary artery – arteria thoracica interna sinistra

LIPV zkratky v kardiologii
left inferior pulmonary vein – levá dolní plicní žíla

LIS laboratorní zkratky
Laboratorní informační systém

LK zkratky v gastrologii
levá komora

LKd zkratky v kardiologii
průměr levé komory v diastole

LKM zkratky v gastrologii
liver‑kidney microsome antibodies – protilátky proti mikrosomům jater a ledvin

LKM1 laboratorní zkratky
LKM1 autoprotilátky

LKS zkratky v gastrologii
levá komora srdeční

LMWH zkratky v kardiologii
low molecular weight heparin – nízkomolekulární heparin

L-NAME zkratky v gastrologii
N(G)‑nitro‑L‑arginin‑methyl‑ester

L-NE (LRNE) zkratky v urologii
laparoskopická nefrektomie

L-NMMA zkratky v gastrologii
N(G)‑monomethyl‑L‑arginin

LO zkratky v diabetologii
Langerhansovy ostrůvky

LP zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii
lipoprotein(y)

Lpa laboratorní zkratky
Lipoprotein (a)

Lp(a) zkratky v kardiologii
lipoprotein(a)

L – PE zkratky v urologii
laparoskopická prostatektomie

LPH zkratky v kardiologii
left posterior hemiblock – levá zadní hemiblokáda

LPL zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii
lipoproteinová lipáza

LPS laboratorní zkratky
Lipáza

LPS zkratky v diabetologii
lipopolysacharid

LQP laboratorní zkratky
Likvor Pandy

LQT zkratky v kardiologii
long QT interval – dlouhý interval QT

L-RAPE zkratky v urologii
laparoskopická radikální prostatektomie

LRP zkratky v diabetologii
low-density-lipoprotein receptor-related protein – protein příbuzný LDL-receptoru

LSM zkratky v gastrologii
liver stiffness measurement – měření elasticity jaterní tkáně

LSPP zkratky v gastrologii
lékařská služba první pomoci

LSS zkratky v gastrologii
liver support system

LSVP zkratky v kardiologii
left superior pulmonary vein – levá horní plicní žíla

LT zkratky v gastrologii
leukotrien

LTV zkratky v gastrologii
léčebná tělesná výchova

LUTS zkratky v urologii
symptomy dolních močových cest

LV zkratky v kardiologii
left ventricle – levá komora

LVEDP zkratky v kardiologii
left ventricular end-diastolic pressure – diastolický tlak v levé komoře

LVEDV zkratky v kardiologii
left ventricular end diastolic volume – objem levé komory na konci diastoly

LVEF zkratky v kardiologii
left ventricular ejection fraction – ejekční frakce levé komory

LVESV zkratky v kardiologii
left ventricular end systolic volume – objem levé komory na konci systoly

LVM zkratky v kardiologii
left ventricular mass – hmotnost svaloviny levé komory

LVMI zkratky v kardiologii
index hmotnosti svaloviny levé komory

LVOT zkratky v kardiologii
left ventricular outflow tract – výtokový trakt levé komory

LVOTD zkratky v kardiologii
průměr výtokového traktu levé komory

LVP zkratky v kardiologii
late ventricle potentials – pozdní komorové potenciály

LVSV zkratky v kardiologii
left ventricular stroke volume – tepový objem levé komory

LY laboratorní zkratky
Lymfocyt

LZZ zkratky v gastrologii
lůžkové zdravotnické zařízení

MACE zkratky v kardiologii
major adverse cardiac events – velké kardiovaskulární příhody

MALT zkratky v gastrologii
mucosa associated lymphoid tissue – slizniční lymfatická tkáň

MAP zkratky v gastrologii
protein aktivovaný mitogenem

MAPK zkratky v diabetologii
mitogen-activated protein kinase – proteinkináza aktivovaná mitogenním podnětem

MAU laboratorní zkratky
Mikroalbuminurie akt.

MBP zkratky v gastrologii
major basic protein – hlavní bazický protein (patří mezi kationické granulární proteiny eozinofilů)

MBP zkratky v gastrologii
myeline basic protein – bazický protein myelinu

MC zkratky v diabetologii
monokomponentní (inzuliny)

MC zkratky v urologii
močové cesty

MCA zkratky v gastrologii
Medicines Control Agency, Velká Britanie

MCA zkratky v gastrologii
antigen asociovaný s mucinózním karcinomem

MCE zkratky v kardiologii
myocardial contrast echocardiography – kontrastní echokardiografie myokardu

MCI zkratky v gastrologii
mild cognitive impairment – mírná kognitivní porucha

M-CSF zkratky v gastrologii
macrophage colony stimulating factor – faktor stimulující kolonie makrofágů

MCTD zkratky v gastrologii
mixed connective tissue disease – smíšená choroba pojiva

MCV laboratorní zkratky
Střední objem erytrocytů

MCV zkratky v gastrologii
mean corpuscular volume – střední objem červené krvinky

MD zkratky v diabetologii
maltodextrin

MDA zkratky v diabetologii
malondialdehyd

MDI zkratky v diabetologii
multiple daily injections, multiple dose insulin therapy – mnohočetné (denní) dávky inzulinu

MDM zkratky v diabetologii
malnutriční diabetes mellitus

MDP zkratky v gastrologii
maniodepresivní psychóza

MDRD zkratky v diabetologii
Modification of Diet in Renal Disease

MED zkratky v gastrologii
minimální erytémová dávka

MEG zkratky v gastrologii
magnetoelektroencefalograf

MELAS zkratky v diabetologii
mitochondriová encefalopatie, laktátová acidóza, iktu podobné příhody

MEN zkratky v gastrologii
multiple endocrine neoplasia – mnohočetná endokrinní neoplazie

MEOH laboratorní zkratky
Metanol

MESA zkratky v urologii
mikroaspirace spermií z nadvarlete

METs zkratky v diabetologii
metabolic equivalents – metabolické ekvivalenty

MgI laboratorní zkratky
Ionizovaný hořčík

MGLB laboratorní zkratky
Myoglobin

MGUS zkratky v gastrologii
monoclonal gammopathy of undetermined significance (benign monoclonal gammopathy) – benigní monoklonální gamapatie

MHC zkratky v diabetologii
major histocompatibility complex – hlavní histokompatibilní komplex

MCH laboratorní zkratky
Průměrné množství hemoglobinu v erytrocytech

MCH zkratky v gastrologii
mean corpuscular hemoglobin – střední množství hemoglobinu v erytrocytu

MCHC laboratorní zkratky
Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech

MCHC zkratky v gastrologii
mean corpuscular hemoglobin concentration – střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu

mIgA laboratorní zkratky
mIgA+ (s navázanou protilátkou)

MIP-1α zkratky v gastrologii
human macrophage inflammatory protein alpha – makrofágový zánětlivý protein 1 alfa

MK zkratky v diabetologii
mastná kyselina

MK laboratorní zkratky
Kyselina mykofenolová

MM zkratky v urologii
močový měchýř

MMSE zkratky v gastrologii
Mini Mental State Examination (diagnostická kognitivní škála k vyšetřování demence)

MN laboratorní zkratky
Mononukleár

MNA zkratky v diabetologii
Mini Nutritional Assessment

MNP laboratorní zkratky
Metanefrin (metabolit adrenalinu)

MOD zkratky v diabetologii
maturity-onset diabetes – diabetes dospělých

MODS zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
multiple organ dysfunction syndrome – syndrom mnohočetného orgánového selhání

MODY zkratky v diabetologii
maturity-onset diabetes of the youth – non-inzulin-dependentní diabetes mellitus se začátkem v mladém věku mladém věku

MOF zkratky v gastrologii
multiple organ failure – multiorgánové selhání

MON laboratorní zkratky
Monocyt

MOP zkratky v gastrologii
mikrobiální obraz poševní

MPV laboratorní zkratky
Střední objem trombocytů

MR zkratky v kardiologii
magnetická rezonance mitrální regurgitace

MRA zkratky v gastrologii
magnetická rezonanční angiografie

MRCP zkratky v gastrologii
cholangiopankreatikografie provedená magnetickou rezonancí

MRI zkratky v gastrologii
magnetic resonance imaging – magnetická rezonance

MRSA zkratky v gastrologii
methicillin‑resistant Staphylococcus aureus – meticilin-rezistentní zlatý stafylokok

MS zkratky v kardiologii
mitrální stenóza

MS zkratky v diabetologii
MetS metabolický syndrom

M+S laboratorní zkratky
Moč + sediment

MSS zkratky v gastrologii
městnavá srdeční slabost

MSV zkratky v kardiologii
minutový srdeční výdej

mTOR zkratky v diabetologii
mammalian target of rapamycin

MTX laboratorní zkratky
Metotrexát

MUAC zkratky v gastrologii
middle upper arm circumference – obvod nedominantní paže v polovině vzdálenosti mezi loketním výběžkem a akromionem

MUFA zkratky v diabetologii
monounsaturated fatty acid – mononenasycená mastná kyselina

MuSK zkratky v gastrologii
svalová specifická kináza

MUST zkratky v diabetologii
Malnutrition Universal Screening Tool

MVA zkratky v kardiologii
mitral valve area – plocha mitrálního ústí

MVD zkratky v kardiologii
multivessel disease – postižení více tepen

MVO2 zkratky v kardiologii
mixed venous oxygen saturation – obsah kyslíku ve smíšené žilní krvi; myocardial volume oxygen – spotřeba kyslíku myokardem

MVP zkratky v kardiologii
mitral valve prolapse – prolaps mitrální chlopně

MYO laboratorní zkratky
Myoglobin

MYOU laboratorní zkratky
Myoglobin

M249 laboratorní zkratky
Antimitochondriální Ab Imunoblot

Na laboratorní zkratky
Natrium

NAC zkratky v diabetologii
N-acetylcystein

NAFLD zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
nonalcoholic fatty liver disease – nealkoholická jaterní steatóza

NAG laboratorní zkratky
N‑acetyl‑beta‑D‑glukózaminidáza

NAP zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
nestabilní angina pectoris

NASH zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
nonalcoholic steatohepatitis – nealkoholická steatohepatitida jater

NCEP zkratky v kardiologii
National Cholesterol Education Program

NCI zkratky v gastrologii
National Cancer Institute

NDM zkratky v diabetologii
neonatal diabetes mellitus – novorozenecký diabetes mellitus

NDP zkratky v diabetologii
Národní diabetologický program

NE zkratky v urologii
nefrektomie

NEFA zkratky v diabetologii
non-esterified fatty acid – neesterifikovaná mastná kyselina

NEOP laboratorní zkratky
Neopterin

NEPI laboratorní zkratky
Norepinefrin = noradrenalin

NET laboratorní zkratky
Netilmicin

NEU zkratky v urologii
nefrektoureterektomie

NEU laboratorní zkratky
Neutrofilní tyč

NF zkratky v diabetologii
B nuclear factor kappa B – transkripční nukleární faktor κB

NFS (PNS) zkratky v urologii
punkční nefrostomie

NFκB zkratky v gastrologii
nuclear factor kappa B – nukleární faktor kappa B

NGS zkratky v gastrologii
nazogastrická sonda

NGT zkratky v diabetologii
normální (fyziologická) glukózová tolerance

NHANES zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii
National Health and Nutrition Examination Survey

NHL zkratky v gastrologii
non‑Hodgkinův lymfom, non‑hodgkinský lymfom

NHLBI zkratky v kardiologii
National Heart, Lung, and Blood Institute

NIDDK zkratky v diabetologii
National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (USA)

NIDDM zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii
non-insulin-dependent diabetes mellitus – diabetes mellitus nezávislý na inzulinu – diabetes mellitus 2. typu

NIHSS zkratky v kardiologii
National Institutes of Health Stroke Scale (škála pro hodnocení neurologického deficitu)

NIT laboratorní zkratky
Nitrity v moči

NJS zkratky v gastrologii
nazojejunální sonda

NK+ laboratorní zkratky
Buňky NK (s navázanou protilátkou)

NKHS zkratky v diabetologii
nonketotic hyperosmolar syndrome – neketotický hyperosmolární syndrom

NL zkratky v urologii
nefrolitiáza

NMNP laboratorní zkratky
Normetanefrin (metabolit noradrenalinu)

NMR zkratky v gastrologii
nuclear magnetic resonance – nukleární magnetická rezonance

NN zkratky v urologii
nativní nefrogram

NNCT zkratky v urologii
nativní počítačová tomografie

NNGL zkratky v diabetologii
normální nízká glykémie nalačno

NNT zkratky v kardiologii
number needed to treat – počet nemocných, které je léčit k zabránění jedné příhody nutno

NO zkratky v diabetologii
nitric oxide – oxid dusnatý

NO zkratky v gastrologii
nynější onemocnění

non HDL laboratorní zkratky
Non HDL (koncentrace lipoproteinu bez HDL)

Non-QIM zkratky v kardiologii
non-Q infarkt myokardu

NOS zkratky v diabetologii
nitric oxide synthase – syntáza oxidu dusnatého

NPB zkratky v gastrologii
náhlá příhoda břišní

NPDR zkratky v diabetologii
neproliferativní diabetická retinopatie

NPH zkratky v diabetologii
neutral protamin Hagedorn – inzulin s prodlouženým účinkem

NPY zkratky v diabetologii
neuropeptid Y

NRB laboratorní zkratky
Normoblasty

NS zkratky v gastrologii
nefrotický syndrom

NSA zkratky v gastrologii
nesteroidní antiflogistika (antirevmatika)

NSAID zkratky v gastrologii
nesteroidní antiflogistika (antirevmatika)

NSAID´s zkratky v gastrologii
nesteroidní antiflogistika (antirevmatika)

NSE zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
neuronspecifická enoláza

NSE laboratorní zkratky
Neuron specifická enoláza

NSGL zkratky v diabetologii
normální střední glykémie nalačno

NSS zkratky v kardiologii
náhlá srdeční smrt

NSTE-AIM zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
akutní infarkt myokardu bez elevací ST úseku

NSTEMI zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
non-ST elevations myocardial infarction – infarkt myokardu bez elevací úseku ST

NtBNP, BNP laboratorní zkratky
NT‑proBNP, BNP

Ntyč laboratorní zkratky
Neutrofilní tyč

zkratky v gastrologii
nežádoucí účinky

NVGL zkratky v diabetologii
normální vysoká glykémie nalačno

NYHA zkratky v kardiologii
New York Heart Association (funkční klasifikace srdečního selhání podle stupně dušnosti)

OAB zkratky v urologii
syndrom hyperaktivního močového měchýře

OB zkratky v gastrologii
occult bleeding – okultní krvácení

Obj. zkratky v gastrologii
objektivně

OCG zkratky v gastrologii
orální cholecystogram

OCTT zkratky v gastrologii
orocecal transit time – tranzitní čas potravy od úst do střev (céka)

OD zkratky v gastrologii
oculus dexter – pravé oko

OE zkratky v urologii
orchiektomie

oGTT zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
oral glucose tolerance test – orální glukózový toleranční test

OHL zkratky v gastrologii
oral hairy leukoplakia – vlasatá ústní leukoplakie

OHSS zkratky v gastrologii
ovariální hyperstimulační syndrom

OK zkratky v gastrologii
okultní krvácení

OMA zkratky v gastrologii
otitis media acuta – akutní zánět středního ucha

OMT zkratky v gastrologii
Odourized Markers Test – olfaktometrický test parfémovaných fixů

OPI laboratorní zkratky
Opiáty

ORL zkratky v gastrologii
otorinolaryngologické (ušní‑nosní‑krční) vyšetření, oddělení

ORM laboratorní zkratky
Orosomukoid

OS zkratky v gastrologii
oculus sinister – levé oko

OSA zkratky v kardiologii
obstrukční spánková apnoe

OSAS zkratky v gastrologii
obstructive sleep apnea syndrome – syndrom obstrukční spánkové apnoe

OSM laboratorní zkratky
Osmolalita

OSMO laboratorní zkratky
Osmotická rezistence erytrocytů

OTC, OST laboratorní zkratky
Osteokalcin

OTI zkratky v gastrologii
orotracheální intubace

OTS zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
ortotopická transplantace srdce

OUTI (UTIO) zkratky v urologii
optická uretrotomie / urethrotomia interna optica

OXAL laboratorní zkratky
Oxaláty

P laboratorní zkratky
Plazma

P laboratorní zkratky
Fosfor

PA zkratky v gastrologii
pracovní anamnéza

PA zkratky v kardiologii
aktivátor plasminogenu; pulmonary artery – plicnice; plasminogen activater – aktivátor plasminogenu

PAD zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
perorální antidiabetikum/ka

PAF zkratky v gastrologii
platelet‑activating factor – faktor aktivující trombocyty

PAH zkratky v kardiologii
plicní arteriální hypertenze

PAI zkratky v gastrologii
plasminogen activator inhibitor – inhibitor aktivátorů plazminogenu

PAIA laboratorní zkratky
PAIA = PAI‑1 antigen

PAI-1 zkratky v diabetologii
inhibitor aktivátoru plasminogenu typu 1

PAo zkratky v kardiologii
tlak v aortě

PaO2 zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
partial pressure of oxygen in arterial blood – parciální tlak kyslíku v arteriální krvi

PAP zkratky v gastrologii
pancreatitis‑associated protein – protein související s pankreatitidou

PAP zkratky v kardiologii
pulmonary artery pressure – střední tlak v plicnici

PAPP‑A laboratorní zkratky
Těhotenský protein A, pregnancy associated plasma protein

PARA laboratorní zkratky
Paracetamol

PARA laboratorní zkratky
Paraprotein kvant. v séru

PARAU laboratorní zkratky
Paraprotein kvant. v moči

PBC zkratky v gastrologii
primární biliární cholangitida (cirhóza)

PBG zkratky v gastrologii
porfobilinogen

PBP zkratky v urologii
punkční biopsie prostaty

PC laboratorní zkratky
Protein C

PC zkratky v gastrologii
pacemaker

PCA laboratorní zkratky
Protein C Antigen

PCB zkratky v gastrologii
polychlorované bifenyly

PCI zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
percutaneous coronary intervention – perkutánní koronární intervence

PCOS zkratky v diabetologii
syndrom polycystických vaječníků

pCO2 laboratorní zkratky
Parciální tlak oxidu uhličitého

PCR zkratky v gastrologii
polymerase chain reaction – polymerázová řetězová reakce

PCSK-9 zkratky v diabetologii
proprotein konvertáza subtilisin/kexin typu 9

PCT zkratky v gastrologii
porphyria cutanea tarda – pozdní kožní porfyrie

PCT zkratky v gastrologii
prokalcitonin

PCT laboratorní zkratky
Prokalcitonin

PCT, PCV laboratorní zkratky
Destičkový hematokrit

PDA zkratky v gastrologii
perzistující ductus arteriosus

PDH zkratky v diabetologii
pyruvátdehydrogenáza

PDK zkratky v diabetologii
fosfolipid-dependentní kináza

PDK zkratky v gastrologii
pravá dolní končetina

PDR zkratky v diabetologii
proliferativní diabetická retinopatie

PDW laboratorní zkratky
Distribuční šíře velikosti trombocytů

PE zkratky v kardiologii
plicní embolie; pericardial effusion – perikardiální výpotek

PE zkratky v urologii
předčasná ejakulace

PE zkratky v urologii
prostatektomie

PEG zkratky v gastrologii
perkutánní (punkční) endoskopická gastrostomie

PEGG zkratky v gastrologii
perkutánní elektrogastrografie

PEJ zkratky v gastrologii
perkutánní endoskopická jejunostomie

PEK zkratky v urologii
perkutánní extrakce konkrementu

PERAPE zkratky v urologii
perineální radikální prostatektomie

PET zkratky v gastrologii
pozitronová emisní tomografie

PFK zkratky v diabetologii
fosfofruktokináza

PGE zkratky v gastrologii
prostaglandin E

PGH zkratky v diabetologii
porušená glukózová homeostáza

PGT zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
porušená glukózová tolerance

PGUÚ zkratky v gastrologii
primární glaukom s uzavřeným úhlem

PH laboratorní zkratky
pH

PHB, PHE laboratorní zkratky
Fenobarbital

PHE laboratorní zkratky
Fenytoin

PHI zkratky v urologii
prostate health index / index prostatického zdraví

PCHS zkratky v gastrologii
postcholecystektomický syndrom

PICP laboratorní zkratky
C terminální propetid kolagenu I

PID zkratky v gastrologii
pelvic inflammatory disease – zánětlivé onemocnění malé pánve

PINP zkratky v gastrologii
procollagen N‑proteinase – N‑terminální propeptid prokolagenu

PINP laboratorní zkratky
N terminální propetid kolagenu I

PI3K zkratky v gastrologii
fosfatidylinositol‑3‑kináza

PI-3-kináza zkratky v diabetologii
fosfatidylinozitol-3-kináza

PK zkratky v diabetologii
proteinkináza

PK laboratorní zkratky
Periferní krev

PLAP zkratky v gastrologii
placentární izoenzym alkalické fosfatázy

PLC zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
phospholipase C – fosfolipáza C

PlGF laboratorní zkratky
Lidský placentární růstový hormon

PLIS laboratorní zkratky
Plísně (hify)

PLT laboratorní zkratky
Trombocyty, krevní destičky

PLT / L-PLT zkratky v urologii
pyelolithotomie / laparoskopická pyelolithotomie

PM zkratky v gastrologii
poslední menses

PM zkratky v gastrologii
pacemaker

PMCh zkratky v kardiologii
prolaps mitrální chlopně

PMK (PK) zkratky v gastrologii zkratky v urologii
permanentní močový katétr

PMN laboratorní zkratky
Polymorfonukleár

PMT zkratky v kardiologii
pacemaker mediated tachycardia – tachykardie zprostředkovaná pacemakerem

PN zkratky v gastrologii
parenteral nutrition – parenterální výživa

PND zkratky v diabetologii
permanentní neonatální diabetes

PNF zkratky v urologii
pyelonefritis

PNO zkratky v gastrologii
pneumotorax

PN (PNS) zkratky v urologii
punkční nefrostomie

POR laboratorní zkratky
Porfyriny

PORFO laboratorní zkratky
Porfobilinogen

POSA laboratorní zkratky
Posakonazol

POSTROMA laboratorní zkratky
Rizikový faktor karcinomu ovarií – postmenopauzální ženy

POVR laboratorní zkratky
Povrch těla

pO2 laboratorní zkratky
Parciální tlak kyslíku

PP zkratky v gastrologii
pankreatický polypeptid

PP zkratky v gastrologii
preventivní prohlídka

PPAR zkratky v diabetologii
peroxisome proliferator-activated receptor – (jaderný) receptor aktivovaný proliferátory peroxisomů

PP-buňky zkratky v diabetologii
též F-buňky buňky pankreatu produkující pankreatický polypeptid

PPG zkratky v diabetologii
postprandiální hyper/glykémie

PPG zkratky v gastrologii
postprandiální glykemie

PPH zkratky v kardiologii
primární plicní hypertenze

PPI zkratky v gastrologii
proton pump inhibitor – inhibitor protonové pumpy

p.r. zkratky v urologii
vyšetření per rectum

PR zkratky v kardiologii
pulmonální regurgitace

PRA zkratky v kardiologii
plazmatická reninová aktivita

PRALB laboratorní zkratky
Prealbumin

PREROMA laboratorní zkratky
Rizikový faktor karcinomu ovarií – premenopauzální ženy

PRGS, PGN laboratorní zkratky
Progesteron

PRI laboratorní zkratky
Primidon

PRL laboratorní zkratky
Prolaktin

PRL zkratky v gastrologii
prolaktin

PS laboratorní zkratky
Protein S

PS zkratky v kardiologii
pravá síň

PSA zkratky v gastrologii zkratky v urologii
prostatický specifický antigen

PSA laboratorní zkratky
PSA

PSAC laboratorní zkratky
Protein S celkový antigen

PSAV laboratorní zkratky
Protein S volný antigen

PSC zkratky v gastrologii
primární sklerózující cholangitida

PSG zkratky v gastrologii
polysomnografické vyšetření

PSMA zkratky v urologii
prostatický specifický membránový antigen

PT zkratky v kardiologii
prothrombin time – protrombinový čas

PT laboratorní zkratky
Protrombinový čas (Quick)

PTA zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
perkutánní transluminální angioplastika

PTC zkratky v gastrologii
perkutánní transhepatická cholangiografie

PTCA zkratky v kardiologii
perkutánní transluminální koronární angioplastika

PTH laboratorní zkratky
PTH

PTMC zkratky v kardiologii
perkutánní transvenózní mitrální komisurolýza

PTMLR zkratky v kardiologii
perkutánní transmyokardiální laserová revaskularizace

PTMV zkratky v kardiologii
perkutánní transvenózní mitrální valvuloplastika

PTRA zkratky v kardiologii
perkutánní transluminální renální angioplastika

PTSMA zkratky v kardiologii
perkutánní transluminální septální myokardiální ablace

PUFA zkratky v gastrologii
polyunsaturated fatty acid – vícenenasycená mastná kyselina

PURPLE zkratky v gastrologii
syndrom painful purpuric ulcers with reticular pattern of the lower extremities syndrome, livedoid vasculopathy

p.v. zkratky v urologii
per vaginam

PV zkratky v diabetologii
parenterální výživa

PVD zkratky v kardiologii
peripheral vascular disease – periferní cévní onemocnění

PVE zkratky v kardiologii
prosthetic valve endokarditis – endokarditida na chlopenních protézách

PVF zkratky v kardiologii
pulmonary venous flow – tok v plicních žilách

PVO2 zkratky v kardiologii
partial pressure of oxygen in venous blood – parciální tlak kyslíku ve venózní krvi tlak

PVR zkratky v kardiologii
plicní cévní rezistence

PVR zkratky v urologii
postmikční reziduum

PW zkratky v kardiologii
pulsed wave Doppler – pulsní dopplerovské vyšetření

PWL zkratky v diabetologii
percentage weight loss – procentuální pokles hmotnosti

PWTd zkratky v kardiologii
posterior wall thickness in diastole – tloušťka spodní stěny levé komory v diastole

PZA zkratky v gastrologii
pyrazinamid

PŽK zkratky v gastrologii
periferní žilní katétr

Q zkratky v kardiologii
minutový průtok krve

QCA zkratky v kardiologii
quantitative coronary angiography – kvantitativní koronarografie

Q-IM zkratky v kardiologii
infarkt myokardu typu Q

RA zkratky v gastrologii
rodinná anamnéza

RA zkratky v kardiologii
right atrium – pravá síň

RA zkratky v gastrologii
revmatoidní artritida

RAAS zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
renin-angiotensin-aldosterone system – renin‑angiotenzin‑aldosteronový systém

RAF zkratky v gastrologii
reaktanty akutní fáze

RAGE zkratky v diabetologii
receptor for advanced glycation end-products – receptor pro konečné produkty pokročilé glykace

RAP zkratky v urologii
roboticky asistovaná plastika ledvinné pánvičky

RAP zkratky v kardiologii
right atrial pressure – tlak v pravé síni

RAPA laboratorní zkratky
Rapamycin

RAPE zkratky v urologii
radikální prostatektomie

RARP (Ro-RAPE) zkratky v urologii
roboticky asistovaná radikální prostatektomie

RAS zkratky v diabetologii
renin-angiotensin system – systém renin-angiotensin

RA33 laboratorní zkratky
Autoprotilátky RA‑33

RB zkratky v kardiologii
right bundle – pravé Tawarovo raménko

RBBB zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
right bundle branch block – blokáda pravého Tawarova raménka (BPRTw)

RBC laboratorní zkratky
Erytrocyty

RBP4 zkratky v diabetologii
retinol-binding protein 4

RCA zkratky v kardiologii
right coronary artery

rCBF zkratky v gastrologii
regional cerebral blood flow – regionální mozkový krevní průtok

RCC zkratky v urologii
renal cell carcinoma / renální karcinom

RCT zkratky v diabetologii
randomized controlled trial – randomizovaná klinická studie

RC, RCx zkratky v kardiologii
ramus circumflexus

RCYE zkratky v urologii
radikální cystektomie

RD zkratky v kardiologii
ramus diagonalis

RDG zkratky v gastrologii
radiodiagnostika

RDW laboratorní zkratky
Distribuční šíře velikosti erytrocytů

RDW zkratky v gastrologii
red cell distribution width – šíře distribuce erytrocytů

RE zkratky v gastrologii
refluxní ezofagitida

RECORD zkratky v diabetologii
Rosiglitazone Evaluated for Cardiac Outcomes and Regulation of Glycaemia in Diabetes

REN laboratorní zkratky
Renin

REPI laboratorní zkratky
Renální tubulární epitelie

RES zkratky v gastrologii
revize, excize, sutura

RET‑He laboratorní zkratky
Střední množství hemoglobinu v retikulocytu

RETI laboratorní zkratky
Protilátky proti reticulinu

RF zkratky v diabetologii
rizikový faktor

RF zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii
regurgitační frakce

RF zkratky v kardiologii
rapid filling – fáze rychlého plnění

RF zkratky v gastrologii
revmatoidní faktor

RF zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii
radiofrekvenční

RFA zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
radiofrequency ablation – radiofrekvenční ablace

RFP zkratky v gastrologii
rifampicin

RFT zkratky v gastrologii
respirační fyzioterapie, radiofrekvenční terapie

RCHJ zkratky v gastrologii
refluxní choroba jícnu

RCHS zkratky v kardiologii
revmatická choroba srdeční

RIA zkratky v kardiologii
ramus interventricularis anterior (také LAD)

RIL2 laboratorní zkratky
Stanovení solubilního receptoru pro IL 2

RIM zkratky v kardiologii
ramus intermedius

RIMA zkratky v kardiologii
right internal mammary artery – arteria thoracica interna dextra

RIP zkratky v kardiologii
ramus interventricularis posterior

RIPV zkratky v kardiologii
right inferior pulmonary vein – pravá dolní plicní žíla

RKMP zkratky v kardiologii
restriktivní kardiomyopatie

RKS zkratky v diabetologii
randomizovaná klinická studie

RLP zkratky v gastrologii
rychlá lékařská pomoc

RMD zkratky v kardiologii
ramus marginalis dexter

RMS zkratky v kardiologii
ramus marginalis sinister

RNJ zkratky v gastrologii
refluxní nemoc jícnu

ROS zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
reactive oxygen species – reaktivní formy kyslíku

ROSC zkratky v gastrologii
restore of spontaneous circulation – obnova spontánní cirkulace (krevního oběhu)

RPF zkratky v gastrologii
renal plasma flow – průtok plazmy ledvinami

RPL zkratky v kardiologii
ramus posterolateralis

RPLD zkratky v kardiologii
ramus posterolateralis dexter

RPLS zkratky v kardiologii
ramus posterolateralis sinister

RPN zkratky v urologii
roboticky asistovaná parciální resekce ledviny

RPO zkratky v kardiologii
right posterior oblique – pravá zadní šikmá projekce

RQ zkratky v gastrologii
respirační koeficient

RR zkratky v diabetologii
relativní riziko

RRR. laboratorní zkratky
Rychlá reaginová reakce

RS zkratky v gastrologii
roztroušená skleróza

RS zkratky v kardiologii
rami septales

RSPV zkratky v kardiologii
right superior pulmonary vein – pravá horní plicní žíla

RTCA laboratorní zkratky
Retikulocyty

RTG zkratky v gastrologii
rentgen

RTG P+S zkratky v gastrologii
rentgenové vyšetření srdce a plic

rTMS zkratky v gastrologii
repetitivní transkraniální magnetická stimulace

RV zkratky v kardiologii
right ventricle – pravá komora; regurgitant volume – regurgitační objem

RVD zkratky v kardiologii
ramus ventricularis dexter

RVH zkratky v kardiologii
renovaskulární hypertenze

RVOT zkratky v kardiologii
right ventricular outflow tract – výtokový trakt pravé komory

RVP zkratky v kardiologii
right ventricular pressure – tlak v pravé komoře

RxTh zkratky v urologii
radioterapie

RZP zkratky v gastrologii
rychlá zdravotnická pomoc

RZS zkratky v gastrologii
rychlá záchranná služba

S zkratky v gastrologii
senzitivní

S laboratorní zkratky
Sérum

SA zkratky v gastrologii
sinoatriální

SA zkratky v gastrologii
sociální anamnéza

SA zkratky v kardiologii
short axis – krátká osa sinoatriální

SAB zkratky v kardiologii
sinoatriální blokáda

SAH zkratky v kardiologii
subarachnoidální krvácení

SAI zkratky v diabetologii
short-acting insulin – krátkodobě působící inzulin

SALI laboratorní zkratky
Salicyláty

SALT zkratky v gastrologii
stomach associated lymphoid tissue – slizniční žaludeční lymfatická tkáň

SAN zkratky v gastrologii
sinoatrial node – sinoatriální uzel

SAP zkratky v gastrologii
severe acute pancreatitis – těžká forma akutní pankreatitidy

SARS zkratky v gastrologii
severe acute respiratory syndrome – těžký akutní respirační syndrom

SAS zkratky v kardiologii
sympatoadrenální systém

SAS zkratky v gastrologii
sleep apnea syndrome – syndrom spánkové apnoe

SATR laboratorní zkratky
Saturace transferinu

SBP zkratky v gastrologii
spontánní bakteriální peritonitida

SCC zkratky v gastrologii
squamous cell carcinoma – karcinom z dlaždicového (skvamózního) epitelu

SCCA laboratorní zkratky
Antigen skvamózních karcinomů

SCCA zkratky v gastrologii
squamous cell carcinoma antigen – antigen karcinomu ze skvamózních buněk SCC (nádorový marker)

SCORE zkratky v kardiologii
Systematic Coronary Risk Evaluation

SDBG zkratky v diabetologii
standard deviation of blood glucose – směrodatná odchylka při měření glykémií

sDNA laboratorní zkratky
Anti SS‑DNA

SE zkratky v gastrologii
sedimentace erytrocytů

SEP zkratky v kardiologii
systolická ejekční perioda

SF zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
srdeční frekvence

SFA zkratky v diabetologii
saturated fatty acid – nasycená mastná kyselina

SFLT1 laboratorní zkratky
Solubilní receptor tyrozinkinázového typu

SG, HUST laboratorní zkratky
Specifická hmotnost

SGLA laboratorní zkratky
Ab/Gliadin deamidovaný IgA

SGLG laboratorní zkratky
Ab/Gliadin deamidovaný IgG

SGLT zkratky v diabetologii
sodium-glucose transporter – glukózový přenašeč závislý na sodíku

SHBG zkratky v gastrologii
sex hormon binding globuline – globulin vázající pohlavní hormony

SHBG laboratorní zkratky
Sex hormon binding protein

SCHI laboratorní zkratky
Schistocyty

SI zkratky v kardiologii
srdeční index; srdeční insuficience

SIC laboratorní zkratky
Siderocyty

sin zkratky v gastrologii
sinister

SIR zkratky v diabetologii
syndrom inzulinové rezistence

SIRS zkratky v gastrologii
systematic inflammatory response syndrome – syndrom systémové zánětlivé odpovědi

SK zkratky v kardiologii
streptokináza

SKG zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
selektivní koronarografie

Skr zkratky v gastrologii
sérová koncentrace kreatininu

SLE zkratky v gastrologii
systémový lupus erythematodes

SM zkratky v gastrologii
sclerosis multiplex – roztroušená skleróza

SMA zkratky v gastrologii
smooth muscle antibodies – protilátky proti hladkým svalům, smooth muscle actin – aktin typický pro hladké svalstvo

S-Mb zkratky v gastrologii
sérová koncentrace myoglobinu

SMBG zkratky v diabetologii
self-monitoring of blood glucose – selfmonitoring glykémie

SMP zkratky v gastrologii
sine morbo psychico – bez psychického onemocnění

SMT zkratky v gastrologii
self‑monitoring training

SNAP zkratky v diabetologii
senzitivní nervový akční potenciál

SNTR zkratky v kardiologii
sinus node recovery time – zotavovací čas sinusového uzlu

SO zkratky v gastrologii
Oddiho svěrač

SOD zkratky v gastrologii
sphincter of Oddi dysfunction – dysfunkce Oddiho svěrače

SPE laboratorní zkratky
Specifické IgE obecně

SPECT zkratky v gastrologii
single photon emission computed tomography – jednofotonová emisní výpočetní tomografie

SPER laboratorní zkratky
Spermie

SPG zkratky v urologii
spermiogram

SPP zkratky v gastrologii
status presens psychicus – současný psychický stav

SP1. laboratorní zkratky
SP1 glykoprotein

SR zkratky v kardiologii
sinusový rytmus

SS zkratky v gastrologii
séronegativní spondylartritida, sicca syndrom

SSPG zkratky v diabetologii
steady state plasma glucose – ustálený stav glykémie

SSRI zkratky v gastrologii
selective serotonine reuptake inhibitor – inhibitor zpětného vychytávání serotoninu

SSS zkratky v gastrologii
sick sinus syndrome

SSSI zkratky v diabetologii
steady state serum insulin – ustálený stav inzulinémie

STD zkratky v gastrologii zkratky v urologii
sexually transmitted diseases – pohlavně přenosná onemocnění

STDR zkratky v diabetologii
sight threatening diabetic retinopathy

STEMI zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
segment elevation myocardial infarction – infarkt myokardu s elevací ST úseku

STH zkratky v gastrologii
růstový hormon

STH, GF laboratorní zkratky
Růstový hormon

STK zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
systolický tlak krve

STM zkratky v gastrologii
streptomycin

stp. zkratky v gastrologii
stav po

STRF laboratorní zkratky
Solubilní TRF receptor

SU zkratky v diabetologii
sulfonylurea

SUR zkratky v diabetologii
sulfonylureový receptor

susp. zkratky v gastrologii
suspektní = v podezření

SV zkratky v kardiologii
stroke volumen – tepový objem

SVC zkratky v kardiologii
superior vena cava – horní dutá žíla

SVES zkratky v kardiologii
supraventrikulární extrasystola

SVO2 zkratky v kardiologii
saturace hemoglobinu ve venózní krvi kyslíkem

SVT zkratky v kardiologii
supraventrikulární tachykardie

Sw laboratorní zkratky
Sliny

S100 laboratorní zkratky
Protein S 100

TA zkratky v gastrologii
temporální arteriitida

TACE zkratky v gastrologii
transcathetral arterial chemoembolization – transkatétrová chemoembolizace

TAG zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii
triacylglycerol

TANR zkratky v gastrologii
telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace

TAVI zkratky v kardiologii
transcatheter aortic valve implantation – transkatetrová implantace aortální chlopně

TAVR zkratky v kardiologii
transcatheter aortic valve replacement – katetrizační náhrada aortální chlopně (synonymum k TAVI)

TBC zkratky v gastrologii
tuberkulóza

TBIL laboratorní zkratky
Bilirubin celkový

TBUT zkratky v gastrologii
tear break‑up time – vyšetření stability slzného filmu

TC zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
total cholesterol – celkový cholesterol

TCA laboratorní zkratky
Tricyklická antidepresiva

TDI zkratky v kardiologii
tissue Doppler imaging – tkáňová dopplerovská echokardiografie

TE zkratky v gastrologii
tonzilektomie – odstranění krčních mandlí

TEE zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
transezofageální (jícnová) echokardiografie

TEN zkratky v gastrologii
total enteral nutrition – úplná enterální výživa

TEN zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
tromboembolická nemoc

TEP zkratky v gastrologii
totální endoprotéza

TESE zkratky v urologii
testikulární extrakce spermií

TEV zkratky v gastrologii
totální (úplná) enterální výživa

TF zkratky v diabetologii
tepová frekvence

TG zkratky v kardiologii
tyreoglobulin

TG zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
triacylglycerol (triglycerid)

TGF zkratky v gastrologii
transforming growth factor – transformující růstový faktor

TGF-β zkratky v gastrologii
transforming growth factor β – transformující růstový faktor β

TGFR zkratky v gastrologii
tumor growth factor receptor – receptor růstového faktoru nádoru

TG, TAG laboratorní zkratky
Triacylglyceroly

Th zkratky v urologii
terapie

THC laboratorní zkratky
Kannabinoidy

THCOOH laboratorní zkratky
Metabolity kannabinoidů

THEO, TEO laboratorní zkratky
Teofylin

THG laboratorní zkratky
Tyreoglobulin

TIA zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
transient ischemic attack – přechodná/transitorní ischemická mozková ataka

TIBC laboratorní zkratky
Vazebná kapacita železa

TIBC zkratky v gastrologii
total iron binding capacity – celková vazebná kapacita železa

TIMP zkratky v gastrologii
tissue inhibitor of metalloproteinase – tkáňový inhibitor metaloproteázy

TIPS zkratky v gastrologii
transjugular intrahepatic portosystemic shunt – transjugulární intrahepatická portosystémová spojka

TK zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
krevní tlak

TL zkratky v kardiologii
trombolýza

TLR3 zkratky v gastrologii
toll‑like receptor 3

TMA zkratky v gastrologii
trombotické mikroangiopatie

TNF zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
tumor necrosis factor – tumor nekrotizující faktor (faktor nádorové nekrózy)

TNFa laboratorní zkratky
Tumor necrosis faktor ELISA

TNFalfa laboratorní zkratky
Tumor necrosis factor alfa

TnI zkratky v kardiologii
troponin I

TnI zkratky v gastrologii
kardiální izoforma troponinu I

TNI laboratorní zkratky
Troponin I

TnT zkratky v gastrologii
kardiální izoforma troponinu T

TnT zkratky v kardiologii
troponin T

TNT laboratorní zkratky
Troponin T

TOKO laboratorní zkratky
Vitamin E (tokoferol)

TOPI laboratorní zkratky
Topiramát

TOT zkratky v urologii
transobturatorní páska

tPA zkratky v kardiologii
tissue plasminogen activator – tkáňový aktivátor plasminogenu

tPA zkratky v diabetologii
tissue polypeptide antigen – tkáňový polypeptidový antigen

TPA laboratorní zkratky
T‑PA antigen

TP, CB laboratorní zkratky
Celková bílkovina

TPEG laboratorní zkratky
Treponema Ab Elisa IgG

TPEM laboratorní zkratky
Treponema Ab Elisa IgM

TPG zkratky v kardiologii
transpulmonální gradient

TPHA laboratorní zkratky
Treponema Ab hemaglut. test

TPN zkratky v gastrologii
total parenteral nutrition – úplná parenterální výživa

TPO zkratky v diabetologii
tyreoideální peroxidáza

TPO zkratky v gastrologii
trombopoetin

TPPA laboratorní zkratky
Ab proti Treponema pallidum aglutinace

tPSA zkratky v urologii
total (celkový) prostatický antigen

TQ laboratorní zkratky
Protrombinový čas = Quickův čas

TR zkratky v kardiologii
trikuspidální regurgitace

TRAK zkratky v gastrologii
protilátky proti receptorům pro TSH

TRANS laboratorní zkratky
Transferin

TRGL laboratorní zkratky
Tyreoglobulin

TRH zkratky v diabetologii
thyreotropin-releasing hormone, tyreoliberin

TRIPL laboratorní zkratky
Tripelfosfáty (krystaly v moči)

TRN zkratky v gastrologii
oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí

TRUS zkratky v urologii
transrektální ultrasonografie

TRUS + Bx zkratky v urologii
transrektální US a biopsie

TS zkratky v kardiologii
trikuspidální stenóza

TS zkratky v gastrologii
tentamen suicidii – sebevražedný pokus

TSH laboratorní zkratky
Tyreotropní hormon

TSH zkratky v diabetologii
thyroid stimulating hormone, thyreotropní hormon

TSHR laboratorní zkratky
Anti‑TSH receptor

TSI laboratorní zkratky
Tyreostimulující imunoglobuliny

TSTR, TTE laboratorní zkratky
Testosteron

TT zkratky v kardiologii
thrombin time – trombinový čas

TT laboratorní zkratky
Trombinový čas

TTE zkratky v kardiologii
transthorakální echokardiografie

tTG zkratky v gastrologii
tissue transglutaminase – tkáňová transglutamináza

TTGA laboratorní zkratky
Anti tkáňová transglutamináza IgA

TTGA laboratorní zkratky
IgA Ab x transglutamináza

TTGGK laboratorní zkratky
IgG Ab x transglutamináza

TTM zkratky v kardiologii
transtelephonic electrocardiographic monitoring – telefonický přenos elektrokardiogramu

TTP zkratky v gastrologii
trombotická trombocytopenická purpura

TTP laboratorní zkratky
Trombotická trombocytopenická purpura

Tu zkratky v urologii
tumor

TUBR laboratorní zkratky
Tubulární resorpce

TUIP zkratky v urologii
transuretrální incize prostaty

TUR zkratky v gastrologii zkratky v urologii
transuretrální resekce

TURM zkratky v urologii
transuretrální resekce močového měchýře

TURP zkratky v gastrologii zkratky v urologii
transuretrální resekce prostaty

Tu ves urin zkratky v urologii
tumor močového měchýře

TVPE (PETV) zkratky v urologii
transvezikální prostatektomie

TVT zkratky v urologii
poševní páska bez napětí / transvaginální páska

Tx zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
transplantace

TX zkratky v kardiologii
tromboxan

TXA2 zkratky v kardiologii
tromboxan A2

TxL zkratky v urologii
transplantace ledviny

Tx L+P zkratky v urologii
transplantace ledviny a pankreatu

TZD zkratky v diabetologii
thiazolidindiony

T3 laboratorní zkratky
Trijódtyronin

T4 laboratorní zkratky
Tyroxin

U laboratorní zkratky
Moč

U zkratky v gastrologii
unit – jednotka

UAC zkratky v diabetologii
urinary albumin concentration – koncentrace albuminu v moči

UBG laboratorní zkratky
Urobilinogen

UC zkratky v gastrologii
ulcerative colitis – ulcerózní kolitida

U-cévka zkratky v urologii
ureterální cévka

UCG zkratky v urologii
uretrocystografie

UCNA zkratky v urologii
ureterocystoneoanastomóza

UCS zkratky v urologii
uretrocystoskopie

UDCA zkratky v gastrologii
ursodeoxycholic acid – ursodeoxycholová kyselina

UD/ URDN zkratky v urologii
urodynamické vyšetření

UFH zkratky v kardiologii
unfractionated heparin – nefrakcionovaný heparin

UFM zkratky v urologii
uroflowmetrie

UIBC laboratorní zkratky
Volná vazebná kapacita železa

UK zkratky v gastrologii
ulcerózní kolitida

UL zkratky v urologii
ureterolitiasis

ULT/ L-ULT zkratky v urologii
ureterolithotomie / laparoskopická ureterolithotomie

U-Mb zkratky v gastrologii
koncentrace myoglobinu v moči

ung. zkratky v gastrologii
unguentum – mast

UPG zkratky v urologii
ureteropyelografie

UPPP zkratky v gastrologii
uvulopalatopharyngoplastika

UPV zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
umělá plicní ventilace

URATY laboratorní zkratky
Uráty

UREA laboratorní zkratky
Močovina

URS zkratky v urologii
ureterorenoskopie

US zkratky v gastrologii
ultrasonografické vyšetření

US zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
ultrasound – ultrasonografie

USG zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii
ultrasonografie

UTZ (USG, U/S) zkratky v urologii
ultrazvuk‑ sono‑ ultrasonografie

UZ zkratky v gastrologii
ultrazvukové vyšetření

UZ zkratky v kardiologii zkratky v gastrologii
ultrazvuk

VA zkratky v kardiologii
ventrikuloatriální

VAHA laboratorní zkratky
Hmotnost

VAL laboratorní zkratky
Kyselina valproová

VALBU laboratorní zkratky
Válce buněčné

VÁLC laboratorní zkratky
Válce

VALGRA laboratorní zkratky
Válce granulované

VALHY laboratorní zkratky
Válce hyalinní

VALVO laboratorní zkratky
Válce voskové

VANK laboratorní zkratky
Vankomycin

VAS zkratky v gastrologii
vertebrogenní algický syndrom

VCA zkratky v gastrologii
viral capsid antigen – virový kapsidový antigen

VCAM laboratorní zkratky
Solubilní VCAM‑1

VCAM zkratky v diabetologii
vascular cell adhesion molecule – vaskulární adhezivní molekula

VEGF zkratky v diabetologii
vascular endothelial growth factor – cévní endoteliální růstový faktor

VF zkratky v kardiologii
ventricular fibrillation – komorová fibrilace

VH zkratky v gastrologii
virová hepatitida (VHA, VHB, VHC, VHE, …)

VIP zkratky v gastrologii
vazoaktivní intestinální polypeptid

VIS laboratorní zkratky
Viskozita plazmy

VITD laboratorní zkratky
Vitamin D total

VKG zkratky v kardiologii
vektorkardiografie

VLDL zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii
very low-density lipoprotein – lipoprotein o velmi nízké hustotě

VMA laboratorní zkratky
Kyselina vanilamandlová

VMK zkratky v diabetologii zkratky v kardiologii
volná mastná kyselina/y

VORI laboratorní zkratky
Vorikonazol

VOTE laboratorní zkratky
Volný testosteron

VPMD zkratky v gastrologii
věkem podmíněná makulární degenerace

v.s. zkratky v gastrologii
veri similis, veri similiter – velmi pravděpodobně

VSD zkratky v kardiologii
ventricular septal defect – defekt septa komor

VSV zkratky v kardiologii
vrozená srdeční vada

VUR zkratky v urologii
vezikoureterální reflux

VVV zkratky v gastrologii
vrozené vývojové vady

vWf zkratky v gastrologii
von Willebrandův faktor

VWF laboratorní zkratky
Von Willebrandův faktor

WD zkratky v gastrologii
Wilson disease – Wilsonova choroba

WDHA zkratky v gastrologii
watery diarrhea, hypokalemia, achlorhydria = Vernerův–Morrisonův syndrom = vodnatý průjem s hypokalemií a achlorhydrií

WHO zkratky v diabetologii zkratky v gastrologii
World Health Organization – Světová zdravotnická organizace

WHR zkratky v diabetologii
waist to hip ratio – poměr pas/boky

WHVP zkratky v gastrologii
wedged hepatic vein pressure – tlak v zaklínění v jaterní žíle

WMSI zkratky v kardiologii
wall motion score index – index pohybu levé komory

WN zkratky v gastrologii
Wilsonova nemoc

WPW zkratky v kardiologii
Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom

ZES zkratky v gastrologii
Zollingerův–Ellisonův syndrom

ZPAi laboratorní zkratky
AB proti zóna pellucida IF

ZSLK zkratky v kardiologii
zadní stěna levé komory

ZZS zkratky v gastrologii
Zdravotnická záchranná služba

ŽT zkratky v diabetologii
žilní trombus, žilní trombóza

1,25OHD laboratorní zkratky
1,25 dihydroxyvitamin D

17PS laboratorní zkratky
17 hydroxyprogesteron

2DE zkratky v kardiologii
two-dimensional echocardiography – dvojrozměrná echokardiografie

25OHD laboratorní zkratky
25‑hydroxyvitamin D

4AN laboratorní zkratky
4 androstendion

4/DR laboratorní zkratky
Aktivované helpery (CD4T lymfocyty) – CD4+/HLA‑DR+

4/28 laboratorní zkratky
Aktivované helpery (CD4T lymfocyty) – CD4+/CD28+

5HIO laboratorní zkratky
5‑hydroxyindoloctová kyselina

 
PARTNEŘI:

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Tyto stránky jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Informace nejsou určeny pro laickou veřejnost. Bez přihlášení lze navštívit pouze sekci edukace pro pacienty (více v prohlášení).

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky vydávat.
Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.
V souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v platném znění tímto výslovně prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováním mé e-mailové adresy, kterou poskytuji prostřednictvím služby Kapitoly-online.cz, a zároveň uděluji souhlas k použití mého elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, k zasílání elektronických materiálů souvisejících s využíváním služeb Kapitoly-online.cz.
Pro vstup na webové stránky je potřeba souhlasit se všemi podmínkami a zadat emailovou adresu.
Souhlasím
Nesouhlasím

Pokud ještě není zadaná e-mailová adresa ověřena, bude na ni automaticky zaslán email, po jehož potvrzení budete moci pokračovat na další obsah.